การวางแผนธุรกิจ (Business Planning) คืออะไร

การวางแผนธุรกิจ (Business Planning) คือ กระบวนการความคิดที่เกิดจากการพิจราณาและตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ โดยได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานและแผนการปฏิบัติการไว้อย่างชัดเจน โดยคาดหวังว่าธุรกิจจะสามารถดำเนินงานไปตามแผนงานที่วางไว้และประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

โดย การวางแผนธุรกิจ จะประกอบไปด้วย

 1. การวางแผนด้านการเงิน
 2. การวางแผนด้านการตลาด
 3. การวางแผนด้านการจัดการ
 4. การวางแผนด้านบุคลากร
 5. การวางแผนด้านเทคโนโลยี
 6. การวางแผนด้านกลยุทธ์
 7. การวางแผนด้านการผลิต
 8. การวางแผนด้านการขนส่งและจัดส่ง
 9. การวางแผนด้านการบัญชี
 10. การวางแผนด้านการขาย
 11. การวางแผนด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

โดย SMEsplannet

Comments

comments