แผนธุรกิจ กับ SMEs ตอน….เหตุผลใน การเขียนแผนธุรกิจ

เหตุผลใน การเขียนแผนธุรกิจ

จากตอนที่แลวผูเขียนไดกลาวถึงเรื่องของที่มาของการจัดทําแผนธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งถือวาเปนการปูพื้นใหผูอานทราบเปนพื้นฐานเบื้องตน เกี่ยวกับที่มาที่ไปหรือพัฒนาการของแผนธุรกิจที่เกิดขึ้น หรือเรื่องของ “การนําเสนอโครงการ”

ซึ่งเปนคําเรียกที่ใชกันอยูติดปาก ระหวางเจาหนาที่สินเชื่อกับผูประกอบการเมื่อตองการขอกูเงินซึ่งอาจจะทําใหผูอานเขาใจวา การเขียนแผนธุรกิจ มีจุดประสงคหลักเฉพาะเมื่อตองการขอสินเชื่อกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินเทานั้นโดยไมเกี่ยวของกับวัตถุประสงคอื่นแมวาในขอเท็จจริงแลวเกือบทั้งหมดของแผนธุรกิจที่จัดทําขึ้นโดยผูประกอบการในปจจุบัน จะถูกใชเพื่อเปนเอกสารประกอบการขอวงเงินสินเชื่อแทบทั้งสิ้น

แตในปจจุบันถาไดมีการลองสอบถามผูประกอบการเกี่ยวกับเหตุผลในเรื่องเหตุผลวาทําไมถึงตองการจัดทําแผนธุรกิจ ก็มักจะไดรับคําตอบวา เพราะธนาคารใหทําหรือใหเขียน มิฉะนั้นจะกูเงินไมได

ซึ่งประเด็นดังกลาวทําใหมีผูประกอบการบางราย ที่ไมเขาใจถึงเหตุผลเกี่ยวกับการเขียนหรือการจัดทําแผนธุรกิจที่ถูกตอง จะไมสามารถเขียนแผนธุรกิจที่ดีได เพราะไมตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนธุรกิจ โดยคิดเพียงแตวาเปนเพียงเอกสารที่ตองมีประกอบการขอกู เชนเดียวกับเอกสารอื่นๆเทานั้น เชน หนังสือรับรองบริษัท สําเนาบัตรประชาชน สําเนารายการทางการเงินจากทางธนาคารยอนหลัง (Bank Statement) ซึ่งเมื่อสงแผนธุรกิจที่เขียนขึ้นจากความเขาใจดังกลาว ไปยังธนาคารหรือสถาบันการเงิน ก็จะกลายเปนผลเสียกับตนเองเนื่องจากขอมูลตางๆ ก็มักจะไมครบถวนหรือไมเพียงพอที่จะนับวาเปนแผนธุรกิจได รวมถึงเมื่อตองถูกรองขอใหจัดทําเปนแผนธุรกิจตามรูปแบบที่เปนมาตรฐาน ผูประกอบการก็มักจะไมสามารถจัดทําแผนธุรกิจที่ถูกตองได ซึ่งอาจมาจากการขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนธุรกิจ ซึ่งประเด็นสําคัญที่ผูเขียนตองการใหผูอานทําความเขาใจเปนเบื้องตนกอน ก็คือเรื่องของเหตุผลวาทําไมหรือเพราะเหตุผลใดจึงตองมี การเขียนแผนธุรกิจ ซึ่งถือเปนสิ่งสําคัญที่ตองรูกอนที่จะเริ่มตนเขียนแผนธุรกิจ โดยนอกจากที่เกี่ยวกับเหตุผล อันมาจากขอกําหนดของทางทางธนาคารหรือสถาบันการเงินแลวผูเขียนจะไดกลาวถึงเหตุผลใน การเขียนแผนธุรกิจ ในวัตถุประสงคอื่นๆไวดวย เพื่อใหผูอานไดเห็นภาพชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับเหตุผลในการเขียนหรือการจัดทําแผนธุรกิจ ที่นอกเหนือจากการไวสําหรับเพื่อการกูเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน

โดยทั่วไปถาจะแบงเหตุผลของ การเขียนแผนธุรกิจ ทั้งจากผูประกอบการหรือผูที่มิไดเปนผูประกอบการ มีเพียง 2 ประเด็นหลักๆ เทานั้นก็คือ

  1. ผูประกอบการหรือธุรกิจตองการเขียนหรือจัดทําแผนธุรกิจขึ้นเอง กับ
  2. ผูประกอบการหรือธุรกิจมีความจําเปนตองเขียนหรือจัดทําแผนธุรกิจขึ้น หรือถาจะกลาวแบบงายๆ ก็คือ ตองการเขียนขึ้นมาเอง หรือถูกบังคับใหเขียน หรือมีเหตุจําเปนที่ตองเขียน

ซึ่งมีรายละเอียดที่ควรกลาวถึงดังนี้คือ กรณีที่ตอง การเขียนแผนธุรกิจ ขึ้นมาเอง การที่ผูประกอบการหรือตัวธุรกิจตอง การเขียนแผนธุรกิจ ขึ้นมาเองนั้น เหตุผลหรือวัตถุประสงคสวนใหญในการเขียนหรือการจัดทําแผนธุรกิจก็คือ

เพื่อการเริ่มตนธุรกิจ

เหตุผลหรือวัตถุประสงคดังกลาวเกิดจากการที่ผูประกอบการใหม เห็นชองทางหรือโอกาสในการตลาดหรือมีความประสงคจะเริ่มตนธุรกิจหรือมีความตองการเปนผูประกอบการใหม (New Entrepreneur) จึงเริ่มตนดวยการจัดทําแผนธุรกิจขึ้น เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเริ่มตนธุรกิจ ประมาณการรายไดจากการทําธุรกิจ ซึ่งมาจากการขายสินคาหรือใหบริการ ประมาณการตนทุนและคาใชจายตางๆของธุรกิจ เชน คาวัตถุดิบ คาใชจายตางๆในการผลิตสินคาและบริการ คาใชจายสาธารณูปโภค เงินเดือนหรือคาจางพนักงาน รวมถึงคาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อดูวาธุรกิจมีผลกําไรจากการดําเนินงานหรือไม ซึ่งถามีผลกําไร ผูประกอบการก็จะไดเริ่มดําเนินการจริง โดยสวนใหญแลวแผนธุรกิจในลักษณะดังกลาวนี้ มักจะมีรูปแบบใกลเคียงกับการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Project Feasibility Study) มากกวาที่จะเปนแผนธุรกิจ โดยมุงเนนประเด็นคําตอบของการจัดทําในเรื่องของ กําไรหรือขาดทุน จะทําหรือไมทําธุรกิจโดยสาระสําคัญมักจะอยูที่ผลการคํานวณจากตัวเลขประมาณการตางๆที่กําหนดขึ้นและประมาณการตางๆนั้นมักเปนประมาณการโดยสังเขปเทานั้น ตามการคาดคะเนของผูประกอบการ ซึ่งมีเพียงนอยรายที่จะจัดทําแผนธุรกิจอยางครบถวนสมบูรณดําเนินธุรกิจอยางแทจริง โดยมีการวิเคราะหหรือการวางแผนในการ

เพื่อการบริหารจัดการ

เหตุผลหรือวัตถุประสงคดังกลาว สวนใหญจะมาจากผูประกอบการที่ไดดําเนินธุรกิจมาชวงเวลาหนึ่ง และตองการวางแผนธุรกิจอยางเปนระบบ ซึ่งเทาที่พบสวนใหญจะเปนผูประกอบการรุนที่ 2 หรือรุนลูกรุนหลาน ที่ตองการพัฒนาธุรกิจเดิมของครอบครัว ใหเปนมาตรฐานมากยิ่งขึ้น หรืออาจเปนผูประกอบการที่ไดรับรับการอบรม ในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจที่มีมาตรฐานเชน โครงการผูประกอบการใหม (New Entrepreneur Creation – NEC) หรือการอบรมดานแผนธุรกิจจากหนวยงานภาครัฐ และเล็งเห็นวาการจัดทําแผนธุรกิจถือเปนประโยชนตอธุรกิจของตนเอง ในการกําหนดทิศทางในการวางแผนการบริหารจัดการเพราะถือเปนเครื่องมือในการการวิเคราะห การวางแผนในดานการตลาด การผลิตหรือบริการ การบริหารจัดการ การเงิน และการดําเนินการตางๆของธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ แตทั้งนี้แผนธุรกิจที่จัดทําขึ้นสําหรับการบริหารจัดการธุรกิจ อาจมีรูปแบบที่แตกตางกันออกไป รวมถึงมาตรฐานตางๆที่สําคัญและจําเปนสําหรับแผนธุรกิจที่ดี ซึ่งขึ้นอยูกับตัวผูประกอบการวามีความรูความเขาใจเพียงใด ในกระบวนการการในการวางแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และความรูในการจัดทําแผนธุรกิจที่ถูกตอง แตในสวนของบริษัทหรือองคกรตางประเทศโดยเฉพาะบริษัทหรือองคกรชั้นนํา แผนธุรกิจขององคกรถือเปนขั้นตอนมาตรฐานหรือเอกสารสําคัญที่องคกรจะตองมีการจัดทําขึ้น และทบทวนปรับปรุงตามรอบระยะเวลาอยางตอเนื่องและยังอาจแยกยอยตามลักษณะของแผน หรือวัตถุประสงคตางๆ ออกไปอีก ตั้งแตแผนธุรกิจ (Business Plan) แผนกลยุทธ (Strategic Plan) แผนการตลาด (Marketing Plan) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Project Feasibility Study) เปนตน ซึ่งแผนแตละชนิดนั้นจะมีลักษณะและวัตถุประสงคที่แตกตางกันออกไป ซึ่งผูเขียนจะไดกลาวถึงอีกครั้งหนึ่งในโอกาสตอไป

เพื่อการระดมทุนจากหุนสวนหรือแหลงทุนภายนอก

เหตุผลหรือวัตถุประสงคดังกลาวสวนใหญของการจัดทําแผนธุรกิจนี้ จะมาจากการที่ผูประกอบการรูวาเงินทุนที่ตนเองมีอยูนั้นไมเพียงพอตอการเริ่มตน หรือการขยายธุรกิจ ซึ่งจําเปนตองหาแหลงทุนภายนอก ไมวาจะมาจากการกูยืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ซึ่งประเด็นนี้จะเปนประเด็นที่ผูประกอบ การเขียนแผนธุรกิจ ขึ้นมา กอนนําไปเสนอกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินโดยมิไดเกี่ยวกับการถูกบังคับจากขอกําหนดของธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรือตอกองทุนรวมลงทุน (Venture Capital) เปนตน นอกจากนี้การจัดทําแผนธุรกิจอาจเพื่อเปนการระดมทุนเพื่อหาหุนสวน โดยเปนการเชิญชวนใหบุคคลภายนอกเหลานั้น สนใจที่จะเขามาลงทุนในธุรกิจของตน ซึ่งอาจเปนในลักษณะหุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หุนกู หรือเปนการกูยืมแลวแตกรณีโดยแผนธุรกิจประเภทนี้ มักแสดงรายละเอียดตางๆของธุรกิจและรูปแบบการลงทุน รวมถึงมักเนนการแสดงใหเห็นประโยชน หรือผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจดังกลาว เชน อัตราผลกําไรระยะเวลาคืนทุน เงินปนผล มูลคาหุน หรือผลตอบแทนอื่นๆ ซึ่งโดยสวนใหญเทาที่ปรากฏแผนธุรกิจดังกลาวมักพบวา มีประมาณการเกี่ยวกับรายไดสูงเกินจริง หรือคิดในแงดีกวาความเปนจริง (Optimistic) ในขณะที่ตนทุนคาใชจายตางๆมักจะต่ํากวาความเปนจริง (Pessimistic) อยูเสมอ ทําใหผลประกอบการของธุรกิจของแผนธุรกิจในลักษณะนี้ดูดี หรือมีผลประกอบการที่ดีกวาอยางเห็นไดชัด เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นๆโดยปกติทั่วไปในภาวะอุตสาหกรรมเดียวกัน

กรณีถูกบังคับใหเขียนหรือมีเหตุจําเปนที่ตองเขียน

การที่ผูประกอบการหรือตัวธุรกิจตอง การเขียนแผนธุรกิจ ขึ้น ที่มาจากการถูกบังคับใหเขียนหรือมีเหตุจําเปนที่ตองเขียนหรือตองจัดทํานั้น เหตุผลหรือวัตถุประสงคสวนใหญในการเขียนหรือการจัดทําแผนธุรกิจในรูปแบบนี้ก็คือ

เพื่อการขอกูเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน

เหตุผลหรือวัตถุประสงคจะมาจากเรื่องที่ผูเขียนเคยกลาวถึงแลวในตอนที่ผานมาในเรื่องของที่มาของแผนธุรกิจ ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินกําหนดใหหรือออกขอกําหนด ใหผูประกอบการที่ตองขอการขอวงเงินสินเชื่อสําหรับการดําเนินธุรกิจจําเปนตองจัดทําแผนธุรกิจประกอบการขอสินเชื่อทุกครั้ง โดยเหตุผลสําคัญที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินออกขอกําหนดดังกลาว เพื่อใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหผูประกอบการ วามีความสามารถในการวางแผนในการดําเนินธุรกิจในระดับใด มีการศึกษาวิเคราะหสภาวะตลาดและอุตสาหกรรมหรือไม ผลกระทบตางๆจากสภาวะตลาดและอุตสาหกรรมที่ผูประกอบการไดทําการวิเคราะหนั้น สงผลกระทบ เชนใดตอธุรกิจ สภาวะการแขงขัน จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ของธุรกิจ เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันเปนเชนใด และผูประกอบการหรือผูขอกูไดมีกระบวนการวางแผน และดําเนินธุรกิจ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ในดานการตลาด การผลิตหรือการใหบริการ การบริหารจัดการภายใน การบริหารการเงิน อยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงใดตอการวิเคราะหนั้น มีการศึกษาขอกําหนด กฎระเบียบตางๆที่เกี่ยวของกับธุรกิจ ที่ถูกตองเพียงใด รวมถึงการคํานึงถึงความเสี่ยงตางๆที่อาจจะเกิดขึ้นไดกับธุรกิจและการกําหนดแผนฉุกเฉินสําหรับตัวธุรกิจ ในกรณีที่มีเหตุการณที่อยูนอกเหนือการคาดคะเน หรือแผนฉุกเฉินของธุรกิจหรือไม โดยเฉพาะในสวนของแผนการเงิน ที่ใหความสําคัญเกี่ยวกับกระแสเงินสดของกิจการเปนสําคัญ เนื่องจากเปนสวนที่เปนปญหาสําคัญ ถาธุรกิจเกิดปญหาการบริหารจัดการเงินสดที่ถูกตอง รวมทั้งในดานของการชําระคืนเงินกูใหกับทางธนาคาร ที่ตองชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ย และระยะเวลาตางๆของกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ที่ตองสัมพันธกับการชําระคืนเงินกู ซึ่งจากแผนธุรกิจ ดังกลาวถาผูประกอบการมีความเขาใจและจัดทําแผนธุรกิจอยางถูกตอง ก็จะเปนการชวยลดความเสี่ยง ใหกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน เนื่องจากถือไดวาผูกูมีความสามารถ และศักยภาพเพียงพอในการบริหารธุรกิจใหประสบความสําเร็จได นอกจากในสวนที่เปนการชวยลดความเสี่ยงใหกับทางธนาคาร การที่ผูประกอบการมีการวางแผนและการจัดทําแผนธุรกิจที่ถูกตอง ยอมชวยใหเปนแนวทางแก ผูประกอบการในการดําเนินการของธุรกิจใหประสบความสําเร็จ อยูรอดไดอยางยั่งยืนและสามารถเจริญเติบโตภายใตภาวะการแขงขันของธุรกิจในปจจุบัน ซึ่งลวนแลวแตเปนประโยชนตอผูประกอบการแทบทั้งสิ้น

สวนใหญแลวในประเทศผูประกอบการจําเปนตองมีการขอกูเงินหรือระดมทุนจากแหลงทุนภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งจากทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน และจากขอกําหนดที่ผูขอกูเงินตองยื่นเสนอแผนธุรกิจ กับทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน ทําใหอาจกลาวไดเลยวามากกวา 99% ………. อ่านต่อฉบับเต็ม

Download SMEs Business Planning ฉบับเต็มได้ที่นี่ เหตุผลในการเขียนแผนธุรกิจ

 

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie