การเขียน แผนการตลาด ที่ดีควรเริ่มต้นอย่างไร…?

คงไม่มีผู้ประกอบการใด ไม่รู้จักแผนการตลาด หากแต่การเริ่มต้นเขียนแผนการตลาดนั้น ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสักทีเดียว เพียงแต่ต้องทำความเข้าใจในธุรกิจให้ถ่องแท้เสียก่อน ก่อนที่จะเริ่มเขียนแผนการตลาด เพราะอย่างน้อยแผนการตลาดที่เขียนออกมาจะเป็นไปตามโครงสร้างธุรกิจที่ถูกต้องและใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด

จากประสบการณ์ของผู้เขียน ได้มีข้อคิดที่อยากจะแนะนำผู้ประกอบการในธุรกิจ เอสเอ็มอีและผู้สนใจทั่วไปว่า การที่จะเขียนแผนการตลาดให้ออกมาแล้วดูดี และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้ อ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ มีความสอดคล้องเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานอย่างชัดเจน ผู้เขียนจึงอยากจะเสนอกฎของการเริ่มต้นก่อนเขียนแผนการตลาด มานำเสนอ ซึ่งมีทั้งหมด 10 ข้อ ที่จะนำเสนอดังนี้

1.  ควรมีแรงบันดาลใจ เนื่องจากแรงบันดาลใจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเขียนแผนการตลาด เพราะจะทำให้ผู้เขียนมีความรู้สึกถึงความต้องการ ความอยากที่จะสร้างโอกาสและนำเสนอแผนการต่างๆที่อยู่ในใจ ให้ออกมาอย่างมีรูปธรรมและสร้างสรรค์โอกาสในธุรกิจได้
2.  ควรมีความมุ่งมั่น เพราะความมุ่งมั่นเป็นจุดที่จะทำให้การเขียนแผนการตลาดสำเร็จออกมาได้ เพราะหากขาดความมุ่งมั่นและให้ความใส่ใจน้อยเกินไปก็จะทำให้ไม่สามารถนำเสนอแผนการตลาดให้ออกมาดีและเหนือกว่าคู่แข่งขันได้ อย่าลืมว่าคู่แข่งขันในตลาดนั้นเขาก็ต้องใช้ความพยายามสูงสุดเช่นเดียวกับเรา เขาถึงอยู่รอดมาได้
3.  ควรมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล เพราะการเขียนแผนการตลาดที่ดีนั้นหากไม่มีสายตาอันกว้างไกลแล้ว ก็จะไม่สามารถมองเห็นโอกาสในอนาคตได้ และจะทำให้ไม่สามารถนำเสนอแผนการตลาดที่ดีออกมาได้เช่นเดียวกัน เพราะการมีสายตาที่ยาวไกลเป็นหัวใจสำคัญของผู้ชนะในธุรกิจ
4.  ควรมีจุดที่แตกต่าง เพราะการมีจุดประกายความคิดที่แตกต่างจะช่วยให้นำมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านการวางแผนการตลาดได้เป็นอย่างดี การคิดให้แตกต่างไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การไม่กล้วคิดยิ่งน่ากลัวกว่า ต้องถามตัวเองเสมอว่าเรามีจุดที่แตกต่างไปจากเขาอย่างไร และเหนือกว่าเขาด้านใดบ้าง และต้องไม่หลอกตัวเอง
5.  ควรมีเวลาที่เหมาะสม เพราะการมีเวลาที่เหมาะสม จะช่วยให้ความคิดและการวางแผนงานเป็นไปอย่างมีระบบ ระเบียบ การหาข้อมูลที่เพียงพอ การวิเคราะห์คู่แข่งขันที่ชัดเจน รวมถึงการวางแผนงบประมาณ ควรต้องสอดคล้องกัน หากแต่การให้เวลาในการเขียนแผนการตลาดที่น้อยเกินไปจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดและมีผลกระทบต่อธุรกิจได้ในระยะยาว รวมถึงการเสียเวลาและงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์
6.  ควรมีความเป็นไปได้ การเขียนแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพจะต้องสามารถปฎิบัติได้และมีความเป็นได้สูงที่จะสามารถปฎิบัติได้ตามแผนที่วางไว้ หากแต่การเขียนแผนการตลาดที่ซับซ้อนมากเกินไปอาจทำให้การปฎิบัติตามแผนการตลาดผิดพลาดได้ง่าย ด้วยเงื่อนไขของเวลา เรื่องงบประมาณและตัวบุคลากร นั่นหมายถึงต้องวิเคราะห์โอกาสและข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยเพื่อนำแผนรองรับมาปรับใช้ หากไม่เป็นไปตามแผน
7.  ควรมีความคิดเห็นร่วมกัน เพราะการเขียนแผนการตลาดที่ดี ไม่ใช่เกิดจากผู้เป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ที่รับหน้าที่ดำเนินการแต่เพียงผู้เดียว แต่จะต้องได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งองค์กรที่มีบทบาทสำคัญ ตั้งแต่ระดับล่วงไปจนถึงระดับบนและจะต้องเป็นแผนการตลาดที่เกิดจากข้อสรุปร่วมกัน และมีการยอมรับในแผนการตลาดที่ออกมาอย่างไม่มีเงื่อนไข
8.  ควรมีความสอดคล้องกับธุรกิจ เพราะการเขียนแผนการตลาดที่มีความสอดคล้องกับธุรกิจจะทำให้ธุรกิจได้ประโยชน์มากที่สุดโดยไม่คิดในมุมมองที่แตกต่างมากเกินไปหรือคิดนอกกรอบมากเกินไปซึ่งอาจจะทำให้ไม่สามารถตอบสนองหรือสอดคล้องไปกับธุรกิจได้ เช่น การสร้างกรอบของกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป เป็นต้น
9. ควรมีความกล้า เพราะความกล้าเป็นหัวใจสำคัญของการเขียนแผนการตลาดที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งชันได้ ความกล้าจะต้องเป็นความกล้าที่เกิดจากความคิดที่มีสติ กล้าคิด กล้าวางแผน กล้าที่จะทำ เพราะส่วนใหญ่ที่แผนการตลาดเกิดจากความคิดที่ดี แต่เวลานำมาปฎิบัติไม่ประสบความสำเร็จ เพราะเปลี่ยนแผนกลางคันหรือไม่กว้าเสี่ยง ความกล้าจึงเป็นการตอกย้ำให้เกิดความมั่นใจในการเขียนแผนการตลาด และกล้ายอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้
10. ควรมีงบประมาณที่พอเพียง การเขียนแผนการตลาดที่ดีจะต้องคำนึงถึงงบประมาณที่เหมาะสม และจะต้องตระหนักเสมอว่าการนำเสนอแผนการตลาดที่จะประสบความสำเร็จได้จะต้องสอดคล้องไปกับงบประมาณที่วางไว้ และสามารถวางแผนการตลาดให้สอดคล้องและเหมาะสมกับงบประมาณรวมถึงสามารถทำเกิดประโยชน์จากการวางแผนมากที่สุด การเขียนแผนการตลาดและการวางแผนการตลาดที่ดี ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณที่มากและจะประสบความสำเร็จเสมอไป แต่การใช้งบประมาณที่ฉลาด มีโอกาสประสบความสำเร็จยิ่งกว่า เช่น มีคำกล่าวที่ว่า คนจะสำเร็จได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เงิน แต่มันขึ้นอยู่ที่การรู้จักใช้เงิน นั้นคือคนที่จะทำอะไรแล้วมักจะได้มากกว่าเสีย

ผู้บริหารที่เก่งและเคยสำเร็จมาแล้ว ยังคงคิดถึงแต่ความสำเร็จที่เคยทำมา แต่ลืมคิดไปว่าความสำเร็จนั้นไม่มีที่หนึ่ง เพราะวันนี้หรือพรุ่งนี้คุณมีโอกาสล้มเหลวได้เสมอ เป็นคำสอนให้คิดเสมอว่า อย่างทนงตัว อย่าคิดว่าตัวเองเก่ง เหนือฟ้ายังมีฟ้า ยังใช้ได้เสมอ ความคิดของคนโง่ๆ คนหนึ่งมันอาจจะเป็นทางออกของชีวิตของคุณที่คุณหาคำตอบมาทั้งชีวิต ก็เป็นได้

และนี่คือมุมมองของผู้เขียนที่อยากจะนำเสนอเพื่อต้องการให้ผู้ประกอบธุรกิจ เอสเอ็มอี หรือผู้สนใจทั่วไปได้เข้าใจและมีมุมมองที่แตกต่างออกไป ประกอบกับหลักวิชาการอื่นๆ เพื่อนำมาประมวลความคิด ก่อนที่จะเริ่มต้นเขียนแผนการตลาด เหมือนดังประโยคทอง ที่เป็นข้อสรุปของ คอตเลอร์ มีอยู่ 3 ข้อ คือ
1. ต้องทำให้โดนใจ
2. ต้องแตกต่าง
3. ต้องสร้างการรับรู้ได้ทันที
เป็นการทำตลาดแบบไม่ต้องทำตลาด ซึ่งดังคำที่ว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น แต่การทำความพยายามให้สำเร็จนั้นยิ่งยากกว่า

โดย : SMEsplannet.com

ขอขอบคุณ :  SMEsmart Team

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie