ก้าวไปให้ไกลกว่าการเป็นบริษัทที่ดี (Beyond Good Company)

SMEsplannet ขอนำเสนอมุมมองและแนวคิดที่น่าจะยกเอามาบอกเล่ากับเรื่องราวที่นักบริหารรุ่นใหม่ ควรนำไปเป็นแบบอย่างของการบริหารงาน เพื่อสร้างให้เกิดบรรทัดฐานใหม่แก่องค์กรของท่าน ว่าทำไม่กลุ่ม CP ถึงได้เป็นเจ้าตลาดของเมืองไทยจนถึงปัจจุบันนี้ ด้วยการนำประสบการณ์เล็กๆ น้อยๆ ที่เขียนขึ้นโดย คุณบัญญัติ  คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น ท่านเล่าให้ฟังว่า

ความสำเร็จในชีวิตของคนเรา ส่วนหนึ่งสามารถคาดการณ์ได้จากแนวคิดและแนวทางการดำเนินชีวิตของแต่ละคน เช่นเดียวกับคนที่ทำธุรกิจ หากวันนี้ ยังคงมีแนวคิดและทำธุรกิจเหมือนสมัยก่อนที่คิดแต่จะรวยคนเดียว ความสำเร็จก็คงจะหนีห่างออกไปเรื่อยๆ แต่หากรู้จักปรับแนวคิดเปลี่ยนมุมมอง เรียนรู้ ต่อยอดแนวคิดและวิธีการจากคนที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจด้วยการรวยไปพร้อมๆ กันกับสังคม ก็นับเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยติดจรวดให้ประสบความสำเร็จรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้ฟัง คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ เล่าถึงแนวคิดในการบริหารธุรกิจที่ต้องบริหารถึง 13 กลุ่มธุรกิจ ควบคู่กับการบริหารพนักงานประมาณแสนคน ไปพร้อมๆ กับการรับผิดชอบต่อสังคมรอบข้าง ภายใต้หัวข้อ “Beyond Good Company กับปรัชญาการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนคู่สังคม” จึงขอสรุปสาระสำคัญมาเล่าสู่กันฟัง

คุณก่อศักดิ์ เล่าว่า การเริ่มต้นธุรกิจถือเป็นสิ่งที่ยากแล้ว แต่การบริหารธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่ยากกว่า ซึ่งกุญแจสำคัญคือ “คนในองค์กร” ไม่ว่าจะเป็นวิธีการคิด ทัศนคติ และพลังในการทำงานเป็นทีม ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดแบบเดิมๆ ที่ทำให้ทำงานไม่มีความสุข มาเป็นการให้บริการด้วยใจรัก

จากการที่ต้องบริหารจัดการคนเป็นจำนวนมาก สิ่งหนึ่งที่ซีอีโอคนนี้ปลูกฝังและสั่งสอนกันมาตั้งแต่สมัยที่ยังมีคนไม่กี่ร้อยคนจนขยายใหญ่มีคนเป็นแสนเช่นในปัจจุบันนี้ก็คือ การสร้างอะไรบางอย่างที่ง่ายๆ ร่วมกัน จนในที่สุดก็มีการกำหนดสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งมีอยู่ 3 ระดับ Must-Need-Want

ซึ่ง Must ก็คือคุณสมบัติหลักที่พนักงานทุกคนต้องมี 5 ประการ ได้แก่ ความมุ่งมั่น บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด ซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อองค์กร ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วน Need ก็คือ ความสมบูรณ์ของภาวะผู้นำที่จำเป็นต้องมี 11 ประการ ได้แก่ มีความจริงใจ ไม่ศักดินา ใช้ปิยวาจา อย่าหลงอำนาจ เป็นแบบอย่างที่ดี มีความยุติธรรม ให้ความเมตตา กล้าตัดสินใจ อาทรสังคม บ่มเพาะคนดี มีใจเปิดกว้าง และ Want คือ คุณค่าร่วมที่ปรารถนาอยากให้ทุกคนมี 7 ประการ ได้แก่ แกร่ง กล้า สัจวาจา สามัคคี มีน้ำใจ ให้ความเคารพผู้อื่น ชื่นชมความงามแห่งชีวิต

สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ต้องใช้เวลาปักลงบนความคิดของพนักงานทุกคนในองค์กร แล้วนำเอาวัฒนธรรมฮาโมนี(Harmony)ก็คือ การผสมส่วนเหมือน ให้ผสานส่วนต่าง ส่วนที่ต่างกันยังคงไว้แต่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งสร้างความกลมเกลียวดุจวงดนตรีวงเดียวกันได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นรากฐานที่มั่นคงและหนักแน่นให้แก่องค์กรแล้ว ยังเป็นกรอบในการอยู่และทำงานร่วมกันของคนในองค์กรได้อย่างมีความสุขอีกด้วย

เมื่อทุกคนในองค์กรมีความสุข ก็จะทำงานได้อย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพและส่งผลให้ธุรกิจเติบโต ไม่เพียงเท่านั้น ความสุขก็จะแผ่ขยายไปสู่สังคมรอบข้างให้เติบโตไปพร้อมๆ กันอีกด้วย ซึ่งวิธีการที่ใช้ก็คือ “การทำซีเอสอาร์ด้วยการมุ่งเน้นไปที่การสร้างความคิดให้แก่คนในสังคม” เพราะเชื่อว่า คนที่คิดดีก็ย่อมจะทำดี เพราะเมื่อคนมีความคิดที่ดี ก็จะรู้จักพัฒนาตนเอง และกลับไปช่วยเหลือครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป

และนี่ก็คือ อีกหนึ่งความท้าทายของผู้บริหารยุคใหม่ว่าจะสามารถบริหารธุรกิจให้เติบโตคู่กับสังคมที่ยั่งยืนได้อย่างไร

 

อ้างอิง : CP-e News

โดย บัญญัติ  คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie