ขั้นตอนการเขียนแผนการตลาด : Marketing Plan Writing Step

แผนการตลาด (Marketing plan) เป็นเอกสารที่อธิบายถึงการวิเคราะห์ สถานการณ์ กลยุทธ์การตลาดและโปรแกรมการตลาด หรือหมายถึง เครื่องมือส่วนกลาง สำหรับอำนวยการและการประสานงาน ความพยายามทางการตลาด ส่วนประกอบของแผนการตลาดของแต่ละบริษัทอาจแตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยประเด็นที่สำคัญ โดยมีขั้นตอนการเขียนแผนการตลาด ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการเขียนแผนการตลาด และตัวอย่างแผนการตลาด

ขั้นตอนการเขียนแผนการตลาด (Marketing Plan Writing step)

ขั้นตอนที่ 1   สถานการณ์ของธุรกิจ (business review)
1. ทบทวนบริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัท
2. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
3. ยอดขายและส่วนครองตลาด
4. การวิเคราะห์คู่แข่งขัน
5. พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า และอัตราการซื้อ
6. การจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า
7. การวิเคราะห์ความต้องการซื้อในตลาด

ขั้นตอนที่ 2   ปัญหาและโอกาสทางการตลาด (problem / opportunities)
ขั้นตอนที่ 3   วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของยอดขาย (sale objectives) เป้าหมายของยอดขาย คือการคาดคะเนสินค้าหรือบริการซึ่งคาดว่าจะขายได้

ขั้นตอนที่ 4   ตลาดเป้าหมาย (target market) ตลาดเป้าหมาย คือ กลุ่มที่มีความต้องการ รสนิยมการซื้อและการใช้สินค้าหรือบริการเหมือน ๆ กัน

ขั้นตอนที่ 5   วัตถุประสงค์ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด (marketing objective and strategies)

ขั้นตอนที่ 6   การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (positioning strategy)
ขั้นตอนที่ 7   ส่วนผสมทางการตลาดเพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการ (marketing mix implementation tools)
ขั้นตอนที่ 8   แผนงบประมาณด้านการตลาดและปฏิทินการปฏิบัติงาน (marketing plan budget and calendar)

ขั้นตอนที่ 9   การบริหารงานตลาด (executing)
ขั้นตอนที่ 10   การประเมินผล (evaluation)

 

โครงสร้าง แผนการตลาด

แผนการตลาด : ธุรกิจ………………………

1. บทสรุปสำหรับผู้บริหารและเนื้อหาของแผน
2. การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบัน
3. การวิเคราะห์ SWOT
4. การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด
5. การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
6. โปรแกรมเกี่ยวกับการปฏิบัติ
7. งบกำไรขาดทุนโดยประมาณการ
8. การควบคุม

โดย  SMEsplannet.com

แหล่งที่มา : SMEsmart in Thailand

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie