ขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจ (Business plan Writing Step)

ขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจ

ขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจ

 

ขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจ กระบวนการเขียนแผนธุรกิจ มีความสําคัญพอ ๆ กับแผนธุรกิจที่เขียนเสร็จแล้ว เนื่องจากการเขียนแผนธุรกิจทําให้เจ้าของธุรกิจสามารถนิยามเรื่องราวส่วนประกอบที่สําคัญต่าง ๆ ของการดําเนิน ธุรกิจได้ เช่น การประเมินตลาด การกํ าหนดกลยุทธ์ตลาด การวิเ คราะห์สถานะภาพการเงิน และเป็นการแสดงว่าจะบริหารธุรกิจได้อย่างไร เมื่อเจ้าของแผนได้เสร็จสิ้นการเขียนแผนธุรกิจแล้ว ก็อาจตัดสินใจว่าจะดําเนินการตามแผนหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นกับความเป็นไปได้ หรือ ผลตอบแทนที่จะได้รับว่าคุ้มค่าหรือไม

โครงสร้างของแผนธุรกิจ

ลองจินตนาการดูว่า นัก ลงทุน เช่น สถาบันการเงิน หรือ Venture Capitalist ที่จะต้องอ่านแผนธุรกิจจํานวนมากเพื่อตัดสินใจว่าจะลงทุน หรือ
ร่วมลงทุนในโครงการใดบ้าง และเนื่องจากมีเวลาที่จํากัด ดังนั้น การนําเสนอ แผนธุรกิจต่อนักลงทุนเหล่านี้ จะต้องสามารถดึงดูดความสนใจทั้งในแง่ของเนื้อหา และวิธีการนําเสนอ โดยที่ความชัดเจนของแผนธุรกิจ เป็นลําดับแรกที่ต้องพิจารณาวิสาหกิจ SMEs ไม่ควรทึกทักว่าผู้อ่านแผนธุรกิจเข้าใจ หรือคุ้นเคยกับเทคโนโลยีของสินค้าหรือบริการของตน ดังนั้นจะต้องอธิบายแนวคิดของธุรกิจในลักษณะที่ง่ายต่อความเข้าใจ และตรงประเด็นไม่หลุดนอกเส้นทาง นอกจากนี้ แผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ควรมีลักษณะดังนี้

รูปแบบ

 • ความยาวของเนื้อหาหลักในแผนธุรกิจ ไม่ควรเกิน 30 แผ่น
 • ขนาดของตัวอักษรไม่ควรเล็กมากนัก ปกติแล้วอาจเป็นอักษรแบบ Angsana 16
 • points หรือมากกว่านั้น
 • ระยะห่างระหว่างบรรทัดควรเป็น 1 ½
 • ระยะห่างจากขอบซ้ายไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร
 • เน้นความชัดเจนของเนื้อหา เน้นความเข้มของหัวข้อหลัก และหัวข้อย่อย

องค์ประกอบของแผนธุรกิจ

 • ปกหน้าของแผนธุรกิจ
 • บทสรุปผู้บริหาร
 • ความเป็นมาของธุรกิจ
 • ความเป็นเจ้าของและการบริหาร
 • การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ
 • การวิเคราะห์ดานการตลาด
 • การดําเนินงาน
 • แผนการเงิน
 • ความเสี่ยงและโอกาส
 • ภาคผนวก

กลุ่มเป้าหมายของการนําเสนอ

การเขียนแผนธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ จําเป็นต้องยึดหลักการ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” นั่นคือ ผู้เขียนจะต้องทราบก่อนว่าจะนําเสนอแผน
ธุรกิจให้แก่ใคร โดยปกติแล้ว กลุ่มเป้าหมายของการนําเสนอแผนธุรกิจมี 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1  สถาบันการเงิน

กลุ่มที่ 2  สถาบันการเงินของภาครัฐ

กลุ่มที่ 3  หุ้นส่วนและพันธมิตรธุรกิจ

กลุ่มที่ 4  ผู้ถือหุ้นแ

กลุ่มสถาบันการเงิน และ Venture Capitalist โดยปกติ มีเวลาในการพิจารณาแผนธุรกิจไม่มากนัก แต่ให้ความสนใจเฉพาะแผนธุรกิจที่คุ้มค่าแก่การลงทุน กลุ่มสถาบันการเงินภาครัฐ จะตรวจสอบว่าการเริ่มต้นธุรกิจของวิสาหกิจ SMEs มีการวางแผนบนพื้นฐานที่พอเป็นไปได้หรือไม่
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้เงินสนับสนุน กลุ่มหุนส่วน พนักงานทั่วไป จะสนใจว่า องค์กรอยู่ในสถานะที่จะดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจหรือไม่

ขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจ

บทสรุปผู้บริหาร

เป็นส่วนสําคัญที่สุดของแผนธุรกิจ ในฐานะที่เป็นการนําเสนอแนวคิดของการทําธุรกิจฉบับย่อ บทสรุปผู้บริหารต้องไม่เป็นแค่เพียงบทนํา หรือบทสรุปของแผนธุรกิจ แต่ต้อง ครอบคลุมองค์ประกอบที่สําคัญของแผนธุรกิจเพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย บทสรุปผู้บริหารควรเขียนในขั้นตอนสุดท้าย และควรมีความยาวประมาณ 1 – 2 แผ่น

ความเป็นมาของธุรกิจ

เป็นส่วนที่อธิบายลักษณะของธุรกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ปกติแล้วจะกินเนื้อที่ประมาณ 2-3 แผ่น และที่กําลงจะเป็นในอนาคต โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาขององค์กรหุ้นส่วน และการเป็นเจ้าของ ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการขององค์กร ตําแหน่งที่ตั้งขององค์กร วิสัยทัศน์และเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จขององค์กร ในส่วนของเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ ควรมีลักษณะที่เป็นจริง สามารถวัดได้ และมีความท้าทายต่อองค์กร

ความเป็นเจ้าของและการบริหาร

นักลงทุนจะมีความต้องการทราบว่าได้ให้เงินสนับสนุนการลงทุนแก่ใคร และคน ๆ นั้นน่าไว้วางใจ หรือน่าเชือถือมากน้อยเพียงใด เนื่องจากในที่สุด
แล้วความสําเร็จจะขึ้นอยู่กับสมรรถนะการดําเนินงานของคณะผู้บริหาร เป็นที่ทราบดีว่า นักลงทุนจึงมักมีเกณฑ์ในการพิจารณาให้เงินกู้ โดยส่วนมากจะให้ความสําคัญกับ ความสามารถ ความมีประสบการณ์ของคณะผู้บริหารงาน ดังนั้นส่วนนี้จึงควรอยู่ในส่วนหน้าของแผนธุรกิจ แผนธุรกิจที่ดี ควรมีทีมผู้บริหารที่มลักษณะสมดุลด้วยบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุมการดําเนินงานขององค์กรในอนาคต อาจต้องบรรยายสรรพคุณของแต่ละผูบริหารโดยสรุปในเนื้อหา ส่วนรายละเอียดอาจอยู่ในเอกสารแนบ นอกจากนี้ หากมีผังองค์กรก็สามารถอธิบายหน้าที่ หรือลําดับความรับผิดชอบในองค์กร ได้เป็นอย่างดี สําหรับในส่วนนี้ ควรมีขนาดความยาวไม่เกิน 2-4 แผ่น

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ

เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยสภาวะแวดล้อมทั้งหมด ว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อการดําเนินธุรกิจโดยปกติแล้วอาจใช้วิธี SWOT Analysis และพิจารณา 5 ปัจจัย ได้แก่ปัจจัยทางเศรษฐกิจ กฎระเบียบ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สําหรับในส่วนนี้ ควรมีความยาวไม่เกิน 3-5 แผ่น

การวิเคราะห์ด้านการตลาด

ในส่วนนี้ จะแสดงถึงสภาพแวดล้อมที่สินค้า หรือบริการจะวางตลาด และองค์กรจะวางตําแหน่งสินค้า หรือบริการอย่างไร สิ่งที่จะต้องทําอันดับแรก คือ การตรวจสอบตลาดอย่างละเอียดเพื่อหาข้อมูลมาวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) และหากลยุทธ์การเข้าถึงตลาดที่
ได้ตั้งเป้าไว้ ทั้งหมดนีก็เพือสร้างความมั่นใจให้แก่ตัวองค์กรเอง รวมถึงนักลงทุน หรือสถาบันการเงิน ความยาวของส่วนนี้ไม่เกิน 2-4 แผ่น

การดําเนินงาน

เมื่อสามารถกําหนดตลาดเป้าหมายได้แล้ว องค์กรก็สามารถกําหนดแผนการดําเนินงานในรายละเอียดได้ โดยแผนการดําเนินงานประกอบด้วย สถานที่ตั้งธุรกิจ แผนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การบริหารบุคลากร การส่งมอบ การบริการลูกค้า เป็นต้น และหากสามารถวางแผนในขั้นของการจัดตารางเวลาในแต่ละกิจกรรมก็จะเป็นประโยชน์ผู้พิจารณาแผนในการติดตามความคืบหน้าได้ ความยาวของส่วนนี้ ไม่เกิน 2-4 แผ่น

แผนการเงิน

จัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึงแหล่งที่มาของเงินทุน การใช้ไปของเงิน ประสิทธิภาพในการบริหารเงินขององค์กร และผลตอบแทนการลงทุน แผนการเงินประกอบด้วย งบดุล งบกําไร-ขาดทุน งบประมาณเงินสด การคํานวณอัตราส่วนทางการเงินเพื่อแสดงถึงความสมดุลในการบริหารการเงิน เป็นต้น ส่วนของแผนการเงิน มีความยาวไม่เกิน 5 – 6 แผ่น

ความเสี่ยง และโอกาส

แสดงให้เห็นว่าแผนธุรกิจ ไม่ว่าจะมีการวางแผนไว้เพียงใด ย่อมมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่าง ๆ ขึ้นได้ เช่น ความเสี่ยงอันเนื่องจากไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือวางแผนเอาไว้ ดังนันแผนธุรกิจจําเป็นต้องระบุถึงความเสี่ยงต่าง ๆ พร้อมทั้งมาตรการป้องกันล่วงหน้า ถึงแม้วาธุรกิจจะมีความเสี่ยง แต่องค์กรก็จําต้องแสวงหาโอกาสที่สามารถถ่วงน้ำหนักความเสี่ยง หรืออยู่เหนือความเสี่ยงนั้น ๆ ด้วย ในส่วนนี้ มีความยาวประมาณไม่เกิน 2 แผ่น

ภาคผนวก

มีไว้เพื่อแสดงรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ของแต่ละหัวข้อในแผนธุรกิจ (ถ้ามี) ภาคผนวกสามารถมีขนาดความยาวตามความเหมาะสมได้

การประเมินแผนธุรกิจ

หลังจากเขียนแผนธุรกิจเสร็จแล้ว ควรมีการประเมินอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแผนธุรกิจมีความเป็นจริง และเป็นไปได้ การประเมินแผนธุรกิจ ควรใช้บุคคลภายนอกซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการทําแผนธุรกิจ แต่มีความเข้าใจในธุรกิจนั้น เป็นผู้ตรวจสอบ ในการประเมินแผนธุรกิจอาจมีการตั้งคําถามดังต่อไปนี้

 • การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกได้ครอบคลุมในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือไม่
 • เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สามารถวัดได้หรือไม่
 • แผนกลยุทธ์ตาง ๆ เพียงพอต่อการทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจหรือไม่
 • จริงหรือไม่ที่คาดว่าธุรกิจจะมีการเติบโต และมีกําไรที่ดี
 • ความเสี่ยงต่าง ๆ ถูกวิเคราะห์หรือคาดการณ์ และเตรียมรับมือไว้แล้วหรือไม่

 การเขียนแผนธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องมาจากความร่วมมือในองค์กรเป็นสำคัญ เพราะการทำงานเป็นทีม ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จ

 

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie