แผนธุรกิจ กับ SMEs ตอน ที่มาของแผนธุรกิจ

แผนธุรกิจ กับ SMEs ตอน ที่มาของแผนธุรกิจ

แผนธุรกิจ ตลอดชวงเวลา 2-3 ปที่ผานมา แผนธุรกิจ ถือเปนหัวขอหนึ่งที่มีผูสนใจ และตองการศึกษาใน เรื่องดังกลาวเปนอยางมาก ทั้งจากผูประกอบการและจากผูสนใจรวมทั้งนิสิตนักศึกษา เนื่องจากปจจุบันการขอสินเชื่อเพื่อการดําเนินธุรกิจ ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินจะรองขอใหผูขอกูจัดทําแผนธุรกิจประกอบการขอกูดวยทุกครั้ง ตั้งแตวงเงินระดับหลักหมื่นหรือหลักแสนขึ้นไป

ซึ่งตางจากในอดีตที่ผูขอกูเพียงเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับรายรับรายจายของธุรกิจก็เพียงพอแลว หรือถามีความจําเปนตองจัดทําก็จะเปนเฉพาะวงเงินสินเชื่อในระดับหลายสิบลานหรือระดับหลายรอยลานบาทเทานั้น ซึ่งการที่ตองมีการจัดทําแผนธุรกิจนี้ถือเปนปญหาของผูประกอบการโดยทั่วไปที่ยังขาดทักษะหรือยังมีความเขาใจ เกี่ยวกับการจัดทํา แผนธุรกิจ ที่ไมถูกตอง และนอกจากนี้ในปจจุบันที่สถาบันการศึกษา ตั้งแตระดับอาชีวะศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา เริ่มมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ มีการจัดประกวดแขงขัน ทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ ทําใหนิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาดานธุรกิจหรือมีความเกี่ยวของ มีความตื่นตัวเกี่ยวกับการจัดทํา แผนธุรกิจ มากขึ้นกวาเดิมเปนอยางมาก

แตเนื่องจากในปจจุบันยังไมมีตําราวิชาการในประเทศ ที่กลาวถึงเนื้อหาของการเขียน แผนธุรกิจ โดยตรง โดยสวนใหญมักเปนการกลาวถึงเฉพาะโครงสรางของแผนธุรกิจ หรือวิธีการเขียน รวมถึงไมมีบทความใดๆที่จะกลาวถึงการใชประโยชน และแนวทางตางๆในการใชประโยชนของ แผนธุรกิจ ในทางปฏิบัติ หรือถาเปนเอกสารตําราของตางประเทศที่มีอยู ก็อาจจะมีรายละเอียดเนื้อหาจํานวนมาก และอาจไมสัมพันธ กับวัตถุประสงคและลักษณะของการจัดทํา แผนธุรกิจ สําหรับประเทศไทย ผูเขียนจึงเห็นวาความรูเกี่ยวกับการจัดทํา แผนธุรกิจ เปนเรื่องที่ควรจะกลาวถึงเปนอยางยิ่ง

โดยจากประสบการณของผูเขียนในสวนที่เกี่ยวของกับการเปนวิทยากรอบรมดาน แผนธุรกิจ และความรูดานการประกอบธุรกิจแก SMEs ของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ที่ผูเขียนเห็นวารายละเอียดตางๆเกี่ยวกับปญหา และแนวทางตางๆเกี่ยวกับการจัดทํา แผนธุรกิจ จากประสบการณของผูเขียนนี้ นาที่จะเปนระโยชนตอผูสนใจบางไมมากก็นอยตั้งแตกระบวนการในการเริ่มตนการจัดทํา แผนธุรกิจ จนกระทั่งถึงขั้นตอนการนําเสนอ แผนธุรกิจ เพื่อใหผูอานที่สนใจสามารถใชศึกษาอางอิงเพื่อใหมีความเขาใจขั้นตอนตางๆเกี่ยวกับการจัดทํา แผนธุรกิจ ที่ดีไดมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาตางๆที่จะกลาวถึงจะมิใชการเขียนในเชิงวิชาการหรือเปนขอมูลดานวิชาการ เนื่องจากผูอานสามารถศึกษาไดจากแหลงความรูอื่นๆทั่วไปที่มีอยู ทั้งจากหนังสือดาน แผนธุรกิจ คูมือการเขียน แผนธุรกิจ เอกสารตํารา การอบรมดาน แผนธุรกิจ หรือขอมูลตางๆที่ระบุไวใน Website ตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยเนื้อหาตางๆอาจจะแบงเปนตอนๆ รายละเอียดจนครบถวน

ในอดีตที่ผานมา แผนธุรกิจ มิไดถือวาเปนเอกสารสําคัญ หรืออาจกลาวไดวาไมจําเปนตองมีเอกสารนี้เลย ในการขอสินเชื่อหรือใชประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยมีเฉพาะองคกรใหญๆ ซึ่งสวนใหญจะเปนเฉพาะองคกรจากตางประเทศ และมักจะเปนองคกรระดับสากล ที่มีมาตรฐานดานการบริหารจัดการระดับสูงเทานั้นที่มีการจัดทํา โดยสวนใหญแลวการจัดทํา แผนธุรกิจ ดังกลาวมักเปนไปเพื่อใชในการบริหารจัดการองคกรเปนสําคัญ และสําหรับองคกรหรือผูประกอบการในประเทศ การขอวงเงินสินเชื่อในอดีตก็ไมมีความจําเปนที่ผูประกอบการหรือผูขอกูจะตองจัดทํา แผนธุรกิจ ประกอบการขอสินเชื่อ ถามิใชวงเงินระดับหลายสิบหรือหลายรอยลานบาท หรือแมแตวงเงินกูที่ถึงระดับดังกลาว

ก็อาจไมมีความจําเปนตองจัดทํา แผนธุรกิจ ก็ได โดยเปนเพียงผูขอกูกรอกรายละเอียดตางๆ ในแบบคําขอสินเชื่อ (Loan Application) ที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินกําหนดไว เกี่ยวกับขอมูลธุรกิจ รายรับ-รายจายของธุรกิจ คํานวณหายอดคงเหลือหรือผลกําไรของกิจการ เพื่อพิจารณาวากําไรคงเหลือนั้นเพียงพอในการชําระเงินกู ซึ่งประกอบดวยเงินตนและดอกเบี้ยหรือไม

โดยหลักโดยทั่วไปของการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงินหรือหลัก 5Cs ที่ใชเปนมาตรฐาน คือ

  1. Character (คุณลักษณะ)
  2. Credit (ความนาเชื่อถือ)
  3. Capacity (ความสามารถในการผอนชําระ)
  4. Collateral (หลักประกัน) และ
  5. Condition (เงื่อนไข)

รวมทั้งสิ้น 5 ประการ ก็ยังถือเปนเกณฑพื้นฐานทั่วไปในการอนุมัติสินเชื่อจนถึงปจจุบัน

โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ยังยึดถือเกี่ยวกับเรื่องของหลักประกันซึ่งเนนหนักที่อสังหาริมทรัพยเปนหลัก ทําใหการพิจารณาใหน้ําหนักที่ตัว Character และ Collateral เปนสําคัญ โดยในเรื่องของ Credit และ Capacity และ Condition อาจถือเปนเรื่องรองลงมา แมวาจะบอกกันทั่วไปวาดูทั้งหมด 5 ประการก็ตาม แตอยางไรก็ตาม “No Land No Loan” ก็ยังเปนขอเท็จจริงอยู สําหรับการขอกูเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินแมในปจจุบันก็ตาม

ประกอบกับในอดีตกอนหนานี้การอนุมัติหรือพิจารณาสินเชื่อนั้น สวนใหญแลวจะเปนการใชวงเงินไมมากนักในการทําธุรกิจ ซึ่งมักจะอยูในดุลยพินิจหรือความรับผิดชอบของเจาหนาที่สินเชื่อสาขาเปนหลัก ที่จะเปนผูอนุมัติวงเงินสินเชื่อไดดวยตนเอง ตามขอบเขตที่ทางธนาคารกําหนด หรืออาจอยูขอบเขตของผูจัดการสาขาธนาคาร ที่สามารถอนุมัติไดเลยเพื่อความสะดวก โดยอาจจะไมมีระบบคณะกรรมการพิจาณาอนุมัติอยางเขมงวดเชนในปจจุบัน โดยถาจําเปนจะตองผานการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจากคณะกรรมการ ของธนาคารหรือสถาบันการเงิน เจาหนาที่สินเชื่อที่ดูแลลูกคานี้ก็มักจะเปนผูจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับตัวธุรกิจของผูขอกูในการนําเสนอเพื่อพิจารณาจากผูจัดการสาขาหรือคณะกรรมการ โดยขอมูลที่ไดเหลานี้ก็จะมาจากการที่ไดไปสํารวจหรือศึกษาขอมูลตางๆจากธุรกิจ หรือจากการประเมินราคาหลักประกัน ซึ่งในอดีตเจาหนาที่สินเชื่อเปนผูประเมินราคาหลักประกันเอง โดยมิตองอาศัยผูประเมินราคาหรือบริษัทประเมินราคาทรัพยสินภายนอก เชนในปจจุบัน หรือจากใชวิธีสัมภาษณขอมูลตางๆของผูประกอบการที่เปนอยู หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือเจาหนาที่สินเชื่อซึ่งเปนผูพิจารณาเปนผูจัดทําขอมูลของธุรกิจหรือแผนธุรกิจเพื่อการขออนุมัติใหผูประกอบการเสียเอง ซึ่งเรื่องดังกลาวก็เปนเชนนี้มาเปนเวลาเนิ่นนานตั้งแตในอดีตจนกระทั่งตั้งแตชวงหลังป 2530 เปนตนมา เริ่มมีการโยกยายฐานการผลิตจากตางประเทศ เชน จากประเทศญี่ปุน อเมริกาเขามาลงทุนในประเทศไทยที่มีฐานคาแรงงานที่ต่ํากวา และประเทศขางเคียงในภูมิภาคเดียวกันยังมีการปกครองในระบอบคอมมิวนิสตหรือสังคมนิยม ทําใหประเทศไทยเปนประเทศเดียวในภูมิภาคอินโดจีนที่มีศักยภาพในการลงทุนจึงกอใหเกิดการลงทุนขนาดใหญจํานวนมากจากตางประเทศ ราคาที่ดินในประเทศเริ่มมีการถีบตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องซึ่งเปนผลทําใหภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยเริ่มขยายตัว เพื่อรองรับตามการลงทุนที่เกิดขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมดังกลาว รวมถึงความตองการที่อยูอาศัยที่เพิ่มขึ้น การยายฐานแรงงานจากภาคเกษตรกรรมสูภาคอุตสาหกรรม จากชนบทสูตัวเมือง ทําใหตั้งแตชวงเวลาดังกลาวเกิดโครงการ (Project) ตางๆขึ้นมากมาย เพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารและสถาบันการเงิน และเริ่มเห็นภาพไดอยางชัดเจนตั้งแต ป 2532

ยุคทองอสังหาฯ…ยุคทอง Feasibility Study……

Download SMEs Business Planning ฉบับเต็มได้ที่นี่ ที่มาของแผนธุรกิจ

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie