วิจัย รับวิจัย รับทำวิจัย รับทำงานวิจัย วิจัยตลาด แจกแบบสอบถาม Research

รับวิจัย รับทำวิจัย รับทำวิจัยตลาด บริการงานวิจัยธุรกิจ วิจัยตลาด วิจัยผลิตภัณฑ์ business research แจกแแบบสอบถาม ประมวลผล สรุปผล วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ SPSS ทุกภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

รับวิจัย วิจัยตลาด รับวิจัยตลาด รับทำวิจัยตลาด (Marketing Research) 

ท่ามกลางภาวะการแข่งขันสูงในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหวตลอดเวลา การดำเนินธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ แผนงาน กิจกรรมที่ชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับแนวโน้มสภาพความเป็นจริงของตลาด และสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นองค์ประกอบสำคัญย่อมเป็นการสร้างโอกาสบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจในด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ที่ปรึกษางานวิจัยฯ จึงได้มีบริการให้คำปรึกษาในการดำเนินการวิจัยทางการตลาดและธุรกิจในด้านต่างๆ ทั้งส่วนประสมทางการตลาด และการขยายตลาดในธุรกิจหลักของบริษัท เช่น การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ทัศนคติ และความพึงพอใจของลูกค้า พฤติกรรมผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท การวิจัยสายผลิตภัณฑ์และวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การประเมินผลการโฆษณาและส่งเสริมการขาย การวิจัยเพื่อขยายตลาดผลิตภัณฑ์ในธุรกิจหลัก การวิจัยและศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจฯ เป็นต้น พร้อมกันนั้นยังขยายไปสู่การหาแนวทางและโอกาสในสาขาธุรกิจอื่นๆ เสริมจากธุรกิจหลัก เช่น ความเหมาะสมในการขยายธุรกิจอื่นๆ นอกจากนี้ยังได้ทำการวิจัยในเชิงการบริหารองค์กร เช่น ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อองค์กร ภาพพจน์รวมขององค์กรในทัศนะของสาธารณชน

“ข้อมูลและผลการวิจัยทั้งหมดนี้ สามารถใช้ประเมินศักยภาพและความเป็นไปได้ของโครงการและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางการกำหนดนโยบายวางแผนกลยุทธ์ดำเนินงานธุรกิจและนโยบายขององค์กรอีกด้วยเช่นกัน”
สนใจติดต่อฝ่ายงานวิจัย SMEs Plannet

ทีมงานที่มีประสบการณ์ของเราจะทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่คิดและนำเสนอบริการต่างๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจท่าน โดยมีบริการอย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุม 4 บทบาทหลัก ซึ่งได้แก่
  1. เป็นผู้จัดงานประชุมและอำนวยความสะดวกในการระดมความคิด (Organizer and Facilitater)
  2. เป็นนักวิจัยและนักวิเคราะห์ (Research and Analyst)
  3. เป็นที่ปรึกษาทางการตลาดและการวิจัย (Marketing and Research Consultant)
  4. เป็นผู้ฝึกอบรมทางการตลาดและการวิจัย (Marketing and Research Trainer)
ความหมายของคำว่า “วิจัย”
การวิจัย หมายถึง การแสวงหาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ หรือวิธีการอย่างมีระบบ เพื่อค้นหาสาเหตุ และศึกษาแนวทางแก้ปัญหา
การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
การวิจัยพื้นฐาน เป็นการวิจัยที่ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความจริง หรือแก้ปัญหา ซึ่งอาจเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกองค์กร หรือเป็นการวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาการในด้านต่าง ๆ หรือเพื่อค้นคว้าศาสตร์ทางด้านวิชาการในสาขาต่าง ๆ ส่วนใหญ่การวิจัยพื้นฐานจะเป็นการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ฟิสิกส์ ฯ
การวิจัยประยุกต์ เป็นการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออาจจะเป็นการวิจัยประยุกต์ชนิดหนึ่ง เช่น การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพหานคร การวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการให้เกรดของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย การวิจัยธุรกิจเป็นการวิจัยประยุกต์ที่ทำกันมากในปัจจุบัน เช่นการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางของผู้หญิงไทย การวิจัยเพื่อศึกษาภาพพจน์ขององค์กรธุรกิจเออกชนต่าง ๆ ฯลฯ

ขั้นตอนการทำวิจัย
กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลของการวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดี ถ้ามีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ชัดเจน เนื่องจากเมื่อมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน จะสามารถเลือกเทคนิควิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเขียนสรุปได้อย่างชัดเจนและสามารถนำไปใช้ได้
การเขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนดังตัวอย่างข้างต้น จะช่วยให้การทำงานทุกขั้นตอนของการทำวิจัยง่ายขึ้น ตั้งแต่การเก็บข้อมูล การตั้งคำถาม และการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
กำหนดขอบเขตที่ต้องการศึกษา
จะต้องกำหนดขอบเขตของการวิจัยให้ชัดเจนว่าจะสอบถามใครบ้าง จากขอบเขตของการวิจัยจะทำให้ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายที่จะสอบถามและตรงตามวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย
กำหนดแผนแบบการทำวิจัย
ระบุชนิดของข้อมูลว่าเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมเองหรือที่เรียกว่าข้อมูลปฐมภูมิ หรือจะเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้แล้วหรือที่เรียกว่าข้อมูลทุติยภูมิ หรือจะใช้ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ กรณีใช้ข้อมูลปฐมภูมิจะใช้วิธีการสำรวจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 คือ
การสำมะโน เป็นการเก็บข้อมูลจากทุกหน่วยในประชากรเป้าหมาย
การสำรวจตัวอย่าง เป็นการเก็บข้อมูลเพียงบางหน่วยของประชากรเป้าหมาย
การกำหนดแผนการเลือกหน่วยตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
แผนการเลือกตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นซึ่งมีหลายวิธีดังนี้
การเลือกตัวอย่างอย่างง่าย(Simple Random Sampling)
การเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ(Systematic Sampling)
การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ(Stratified Sampling)
การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม(Cluster Sampling)
การเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน(Multi-Stage Sampling)
การเลือกพื้นที่ตัวอย่าง(Area Sampling)
ฯลฯ
แผนการเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น
การเลือกตัวอย่างตามความสะดวก(Convenience Sampling)
การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling)
การเลือกตัวอย่างโดยใช้วิจารณญาน(Judgement Sampling)
การทำ Focus Group
การกำหนดขนาดตัวอย่าง
ขนาดตัวอย่างสำหรับการประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร (ข้อมูลเชิงปริมาณ)
การกำหนดวิธีการเก็บข้อมูล
งานวิจัยทางสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่ จะต้องใช้ทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ สำหรับวิธีเก็บข้อมูลปฐมภูมิทำได้หลายวิธี
วิธีที่นิยมใช้กันทั่วไป คือ
การสังเกตุโดยตรง(Direct Observation)
การส่งไปรษณีย์(Mail)
การเลือกที่จะใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จะจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้กลุ่มเป้าหมาย และให้ผู้ตอบจัดส่งแบบสอบถามที่ตอบแล้วคืนมาในซองติดแสตมป์ที่สอดไปด้วย การเก็บข้อมูลวิธีนี้จะเสียค่าใช้จ่ายต่ำ แต่มักจะได้รับคำตอบคืนมาในอัตราต่ำ
การสัมภาษณ์(Interview)
การส่งพนักไปสัมภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และพนักงานจะเป็นผู้จดคำตอบในแบบสอบถาม วิธีนี้ผู้ถาม (พนักงาน) จะมีโอกาสอธิบายเนื้อหาที่ผู้ตอบสงสัย และจะได้คำตอบรวดเร็ว แต่จะเสียค่าใช้จ่ายสูง
วิธีเก็บข้อมูลแบบอื่น ๆ
การใช้โทรศัพท์ การทอดแบบ (เป็นการนำแบบสอบถามไปให้ผู้ตอบ แล้วนัดวันมารับคืน) การชั่ง ตวง วัด หรือนับ
1. การเตรียมงานสนามหรือการเก็บข้อมูล
2. การทำ Pilot Survey
3. การเก็บข้อมูลหรืองานสนาม
4. การลงรหัสข้อมูล
5. การตรวจสอบข้อมูล
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
7. การเขียนรายงาน

“รับทำงานวิจัย บริการงานวิจัย วิจัยตลาด การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค”

งานวิจัย : ในโลกปัจจุบันมีปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายหลายด้าน เช่น ปัญหาด้านการตลาด ปัญหาการแข่งขันทางด้านธุรกิจ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการเปลี่ยนแปลงในสังคม ฯ ซึ่งเครื่องมือที่จะช่วยในการค้นหาสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาเหล่านั้นก็คือ “การวิจัย” โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ข้อมูล
สำหรับท่านที่กำลังพบกับปัญหาและต้องการค้นหาสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหา หรือท่านที่กำลังศึกษาและต้องทำรายงาน วิจัย วิจัย งานวิจัย การวิจัย โครงงานวิจัย วิทยานิพนธ์ (thesis) ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ รับทำงานวิจัย วิจัยธุรกิจ วิจัยตลาดและผลิตภัณฑ์ รับสำรวจพื้นที่ วิเคราะห์พื้นที่ ประเมินศักยภาพพื้นที่ ปรึกษาเรา เรามีนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในด้านนี้ไว้คอยช่วยเหลือท่าน
ติดต่อสอบถามได้ที่ SMEs Plannet ช่วยท่านได้ หรือส่งรายละเอียดมาได้ที่ Gmail: smesplannet@gmail.com
Powered by SMEsplannet · Designed by junkie