รับเขียนแผนธุรกิจ

รับเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan Writing Service)

รับบริการเขียนแผนธุรกิจ รับทำแผนธุรกิจทุกประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรม ทุกขนาดธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก กลางและขนาดใหญ่ สำหรับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ ผู้ที่้ต้องการต่อยอดธุรกิจ เพื่อการวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ผู้ที่ต้องการนำไปใช้ศึกษาโครงการความเป็นไปได้ ก่อนลงทุนจริง หรือเพื่อนำเสนอต่อหุ่นส่วนธุรกิจ หรือผู้ร่วมทุน หรือนำไปใช้เพื่อเสนอใ้ห้กับเจ้าของสินค้าและบริการเพื่อขอเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือเพื่อนำเสนอต่อสถาบันการเงิน หรือธนาคาร เพื่อใช้ในการขอสินเืชื่อธนาคาร หรือใช้กู้เงิน เป็นต้น

ทางทีมงาน  SMEsplannet มีความพร้อมในด้านการให้บริการ ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ให้คำปรึกษาแ่ก่ธุรกิจ SMEs มามากมาย ในการเขียนแผนธุรกิจ จนประสบผลสำเร็จได้ในที่สุด อีกทั้งเรายังให้ความรู้ความเ้ข้าใจในการนำเสนอแผนธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำรายละเอียดในแผนงานธุรกิจ วิธีคิดและที่มาที่ไปของรายละเอียดต่างๆ ในรายงานแผนธุรกิจทั้งหมด เพื่อให้ท่านได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถทำให้ท่านได้รับรู้ถึงข้อเท็จจริงในการเขียนแผนธุรกิจทั้งหมด รวมทั้งการตอบคำถามข้อสงสัย บางประการที่ท่านอยากรู้ หรือต้องการทำความเข้าใจ เราพร้อมจะให้ความกระจ่างแก่ท่านในทุกรายละเอียด พร้อมตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำได้ทันที พร้อมสอนวิธีการนำเสนอให้แก่ท่านด้วย เพื่อให้ท่านมีความเ้ข้าใจที่ดีมากขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมงาน SMEsplannet ดำำเนินงานในรูปแบบ ที่ปรึกษาธุรกิจ เป็นผู้ให้บริการด้านการจัดทำ แผนธุรกิจ (Business Plan) แผนการตลาด (Marketing Plan) แผนการเงิน (Financial Plan) แผนบริหารจัดการ (Management Plan) การวิเคราะห์โครงการ (Project Feasibility Study) และ บริการงานด้าน การวางแผนธุรกิจ (Business Planning) การวางแผนด้านการตลาดและกลยุทธ์ (Marketing & Strategies Planning) งานวิจัย วิจัยตลาด รับวิจัยตลาด  (Marketing Research) ให้กับภาคธุรกิจ เอสเอ็มอี (SMEs) แฟรนไชส์ (Franchise) การเขียนระบบงาน (system Design and Development) คู่มือระบบ คู่มือปฏิบัติงาน (Operation Manual) สำหรับ เอสเอ็มอี (SMEs) และ การวางระบบ แฟรนไชส์ (Franchise) คู่มือระบบแฟรนไชส์ คู่มือแฟรนไชส์ (Franchise Manual) การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Business Manual) และบริการอื่นๆ ที่ท่านสนใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจ (Start Up Business) การสร้างธุรกิจ (Business Design) ให้บริการที่ปรึกษาเรื่อง การจัดตั้งบริษัท (Set Up Company) วางแผนธุรกิจ วางระบบธุรกิจ การให้บริการด้านงานบัญชีทั้งระบบ (Operation System)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด หรือการทำตลาด ให้สามารถแข่งขันในตลาดธุรกิจได้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการกำหนดทิศทางธุรกิจให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทำให้แนวทางการบริหารจัดการและการทำงานของทั้งองค์กรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถปฏิบัติงานได้ตามนโยบายและแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งความยั่งยืน เข้มแข็ง ส่งผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

วันนี้ หากท่านเชื่อมั่น เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมนำพาธุรกิจของท่านไปสูุ่จุดหมายที่ได้ตั้งเป้าไว้ ไม่ว่าอุปสรรคใดๆ จะมากมายเพียงใด เราพร้อมแก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดให้เกิดขึ้นกับธุรกิจของท่าน ทำให้ธุรกิจสามารถเดินต่อไปได้ และมีวิวัฒนาการที่เจริญเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทางทีมงาน เรายินดีให้บริการ

โดยมีขอบเขตการให้บริการของดังต่อไปนี้

 1. ให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อใช้ในการยกระดับองค์กร ระดับส่วน และระดับฝ่ายงาน
 2. ให้คำปรึกษาในจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอกู้เงิน หรือระดมทุน สำหรับโครงการการลงทุน หรือ การก่อตั้งธุรกิจใหม่
 3. ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะ เปิดตลาดใหม่ หรือการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ของนักลงทุน หรือเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดแผนและวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 4. จัดทำ Project Finance เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากสถาบันการเงินต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึงการแนะนำ จัดหาหาสถาบันการเงินที่เหมาะสม
 5. ให้คำปรึกษาและเข้าร่วมปรับปรุงองค์กร และการวางระบบบัญชี เพื่อประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจ
 6. ให้คำปรึกษาและจัดหาผู้ร่วมทุน หรือพันธมิตรทางการค้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ
 7. ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนทางการตลาด แผนกลยุทธ์ การนำพาธุรกิจเข้าสู่ตลาดใหม่ รวมถึงให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยตลาด และวิจัยธุรกิจ งานสำรวจวิจัย งานภาคสนาม วิเคราะห์ spss

ครอบคลุมทุกบริการ โดยมีรายละเอียดการรับงาน บริการให้คำปรึกษา (Consult Service) ประกอบด้วย?

 1. ดำเนินธุรกิจด้านการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน
 2. บริการ รับเขียนแผนธุรกิจ เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านสินเชื่อโครงการธุรกิจ(รับประกันคุณภาพ) (Business Plan) Hot !!
 3. บริการ รับเขียนแผนธุรกิจ เพื่อหาผู้ร่วมทุนโครงการธุรกิจ
 4. บริการ รับเขียนแผนธุรกิจ เพื่อขอเงินทุนหมุนเวียนโครงการ (Business Plan Cashflow) Hot !!
 5. บริการ รับเขียนแผนวิเคราะห์โครงการ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study) Hot !!
 6. บริการ รับเขียนแผนปรับโครงสร้างหนี้กิจการ (Refinance) ยื่นต่อสถาบันการเงิน
 7. บริการ รับเขียนแผนโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ หมู่บ้าน คอนโด อพาร์ทเม้นท์ ฯ พร้อมยื่นเสนอสถาบันการเงิน งานออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง ขออนุญาติ Hot !!
 8. บริการ รับเขียนแผนการเงิน การกำหนดงบประมาณการลงทุน การกำหนดข้อสมมติฐาน การประมาณการทางการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์งบการเงิน การประมาณการชำระเงินกู้และดอกเบี้ย
 9. บริการ วิเคราะห์งบการเงินเพื่อการบริหาร การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินและการลงทุน
 10. บริการ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาด้านการเงิน และการบัญชี บัญชี การวางระบบบัญชี รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี สอบบัญชี การควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน สำนักงานบัญชี ฯ
 11. บริการ รับเขียนแผนการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด แนวทางการทำตลาด การวางงบประมาณการลงทุนและการบริหารด้านการตลาด
 12. บริการ ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านการตลาด วางแผนการตลาด วางแผนกลยุทธ์ แผนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาด ทุกประเภทฯ Hot !!
 13. บริการ งานวิจัย วิจัยตลาด วิจัยธุรกิจ และวิจัยผลิตภัณฑ์ ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ปรึกษาโครงการวิจัย จัดทำวิจัย ทำวิจัย วิจัย วิเคราะห์ค่าสถิติ วิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม SPSS Hot !!
 14. บริการ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/ว่าคดีความ ทำคดีและธุรกรรมด้านกฎหมาย
 15. บริการ ประเมินราคาทรัพย์สิน ทุกประเภทเพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สิน, เพื่อเป็นหลักทรัพย์จำนอง,เพื่อการซื้อขาย,เพื่อทราบมูลค่าทรัพย์สินที่ถือครอง,เพื่อแจกแจงทรัพย์สินและ การลงทุน ฯ Hot !!
 16. บริการ รับเขียนแผนธุรกิจ โครงการนักศึกษาทุกสถาบันฯ (พิเศษ) Hot !!
 17. บริการ รับวางแผนธุรกิจเข้าสู่ระบบธุรกิจแฟรนไชส์ New !
 18. บริการ รับเขียนคู่มือระบบธุรกิจแฟรนไชส์ New !
 19. ที่ปรึกษา การออกแบบและวางแผนธุรกิจ เว็บไซต์ เว็บธุรกิจ เว็บวาไรตี้ เว็บช็อปปิ้ง ฯ ออกแบบเว็บไซต์ วางแผนงาน ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ ดูแลพัฒนาระบบการจัดการเว็บไซต์ ออบแบบแบรนด์เนอร์ ออกแบบโลโก้ ฯ

ทั้งหมดนี้ เพื่อที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจแต่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร โดยเฉพาะการขาดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบกิจการหรือเริ่มต้นกิจการใหม่ การวางแผนธุรกิจ การบริหาทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่าน ด้วยทีมงานคุณภาพที่รู้จริงและมีประสบการณ์โดยตรง ในธุรกิจด้านนี้ เราจะให้บริการแก่ท่านด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยวตรง ในราคายุติธรรม และจะร่วมเดินทางไปกับท่านเพื่อให้ธุรกิจของท่านประสบผลสำเร็จ

โดยเรายินดีให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นโครงการปัจจุบันหรือโครงการในอนาคต โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อประเมินความเป็นไปได้โครงการครับ เกณฑ์พิจารณารับงานก็จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นครับ หากท่านมีประเด็นคำถามหรือข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

ติดต่อเราได้ที่ Email : smesplannet@gmail.com แล้วเราจะรีบติดต่อท่านโดยเร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการส่งคำถาม ขอคำปรึกษา หรือสอบถามเบื้องต้น เรายินดีให้ความกระจ่างแก่คุณๆ ทุกท่าน หรือฝากคำถามมาได้ที่นี่ที่เดียว เท่านั้น แล้วท่านจะรู้ว่า เรื่องธุรกิจ ไม่ยากอย่างที่คิด ที่นี่มีคำตอบให้กับทุกคำถาม

 << สนใจในบริการ คลิกที่นี่! >>

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie