ยุทธวิธีเศรษฐีใหม่ เขียนแผนธุรกิจ อย่างไร…ให้ได้กู้ ?

เขียนแผนอย่างไรให้ได้กู้

เขียนแผนธุรกิจ อย่างไรให้ได้กู้

เขียนแผนธุรกิจ (Business Plan Writing )

แผนธุรกิจไม่เพียงเป็นเข็มทิศนำทางให้ผู้ประกอบการ แต่ยังเป็นเหมือน เอกสารสำคัญ ที่สถาบันการเงินใช้พิจารณาในการอนุมัติสินเชื่อแก่ธุรกิจอีกด้วย วันนี้ มาเรียนรู้กันว่าสถาบันการเงิน  อยากได้อะไร? ในแผนธุรกิจ

ข้อมูลเผยแพร่ของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สถาบันพัฒนา SMEs (เว็บไซต์ www.ismed.or.th) พูดถึงเรื่องแผนธุรกิจไว้ดังนี้

การยื่นขอสินเชื่อต่อสถาบันการเงินนั้นยังมีผู้ประกอบการอีกมากที่ไม่สามารถเสนอแผนหรือ เขียนแผนธุรกิจ ที่ถูกต้องหรือแสดงองค์ประกอบในการ เขียนแผนธุรกิจ ได้อย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นข้อจำกัด ในการอนุมัติสินเชื่อ ที่สำคัญมุมมองของสถาบันการเงินที่อยากให้ผู้ประกอบการระบุสิ่งเหล่านี้ไว้ในการ เขียนแผนธุรกิจ นั้น มีดังนี้

แผนธุรกิจที่ดี ผู้ประกอบการควรเขียนเอง เพราะทราบรายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ มากที่สุด องค์ประกอบที่สำคัญของแผนคือ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการโดยเฉพาะการตลาดและการเงินในการ เขียนแผนธุรกิจ

ปัจจัยและองค์ประกอบ มีผลต่อการพิจารณาของสถาบันการเงิน สถาบันการเงินมักจะพิจารณาจากประสบการณ์การทำงาน ความรู้ความชำนาญ และปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนต่อการดำเนินงานโดยเฉพาะในเรื่องของความเสี่ยง การควบคุม และ การบริหารความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่สำคัญควรระบุปัจจัยความสำเร็จซึ่งจะเป็นการสรุปภาพรวมของธุรกิจให้เห็นได้อย่างชัดเจน

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ที่จะส่งผล  ต่อการดำเนินงาน ทั้งในระดับมหภาค อาทิ สภาวะเศรษฐกิจโลก แนวโน้มภาคอุตสาหกรรม ปัจจัยโอกาสทางธุรกิจหรือภัยคุกคาม ทางด้านจุลภาค อาทิ ศักยภาพของบริษัท จุดประสงค์ จุดขาย ลักษณะสินค้าหรือบริการ

การบริหารจัดการบุคลากร แผนที่ดีควรระบุโครงสร้างการบริหารพนักงานทุกระดับ โดยอาจเพิ่มความน่าเชื่อถือลงไปในแผน อาทิ ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา

การตลาด หรือ แผนการตลาด ต้องระบุกลุ่มเป้าหมาย แนวทาง และกลยุทธ์ในการขยายตลาดในอนาคตให้ชัดเจน

การบริหารจัดการด้านกระบวนการผลิต ระบุกำลังและเทคนิคการผลิต กระบวนการผลิต นโยบายการบริหารสินค้า-วัตถุดิบ ในเรื่องการจัดหา การจัดสรร และการจัดการ

การบริหารระบบบัญชีการเงิน ข้อมูลที่แสดงในแผนควรเป็นงบที่เชื่อถือได้และแสดงสถานภาพการเงินได้ชัดเจน เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างเป็นระบบ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนสำรอง เช่น ศักยภาพของคณะผู้บริหาร แนวทางการตลาด และบริหารการผลิต บางครั้งอาจต้องมองไปถึงเรื่องความเสี่ยงระดับประเทศ และต้องมีแผนสำรองสำหรับการ เขียนแผนธุรกิจ ในกรณีดังกล่าวด้วย

สรุปประเด็นของการ เขียนแผนธุรกิจ กู้เงิน ก็คือ

  1. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการตลาดและการเงิน
  2. ปัจจัยและองค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อการพิจารณา ประกอบไปด้วย ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ การบริหารจัดการ การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง และปัจจัยแห่งความสำเร็จ
  3. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทั้งระดับมหาภาคและจุลภาค นั้นหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจโลก แนวโน้มภาคอุตสาห กรรม โอกาสทางธุรกิจ และภัยคุกคาม ส่วนสภาพแวดล้อมภายใน คือ ศักยภาพของบริษัท จุดประสงค์ จุดขาย ลักษณะสินค้าหรือบริการ
  4. การบริหารจัดการบุคลากร คือ การบริหารโครงสร้างการบริหารจัดการได้อย่างสมดุล ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ พร้อมประวัติและประสบการณ์ผู้บริหาร
  5. การตลาด หรือ แผนการตลาด คือ บอกถึงการวางแผนทางการตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์ทางการตลาด และการขยายตลาดในอนาคต
  6. การบริหารจัดการด้านขบวนการผลิต โดยระบุถึง แผนการผลิต ซึ่งจะประกอบไปด้วย ข้อมูลด้านเทคนิคและกำลังการผลิต กระบวนการผลิต  การบริหาร การจัดวัตถุดิบ และแผนรองรับ
  7. การบริหารระบบบัญชีและการเงิน คือ การวางแผนการเงิน ให้สอดคล้องกับธุรกิจ การกำหนดข้อสมมติฐานทางการเงิน การประมาณการทางการเงิน การวิเคราะห์และสรุปผลได้อย่างสมบูรณ์
  8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนสำรอง จะต้องตอบได้ว่า ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ท่านมีแผนจะดำเนินการหรือแก้ไขสถานการณ์อย่างไร ที่ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างไม่มีปัญหา

และนี่คือแนวทางการ เขียนแผนธุรกิจ ทั้งหมดที่ธนาคาร อยากรู้ ถ้าทำได้ตามนี้ เองเงินไปเลย

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie