เทคนิคการทำบัญชีเงินสดเบื้องต้น ที่ SMEs ควรรู้

บัญชีเงินสด

เทคนิคการทำบัญชีเงินสดเบื้องต้น

การทำบัญชี คือหัวใจของธุรกิจ หากไม่สามารถทำการวางแผนบัญชีเพื่อประเมินผลประกอบการของกิจการแล้ว ก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจไ้ด้ เนื่องจากไม่สามารถรับรู้ได้ว่ากิจการมีผลกำไรหรือขาดทุนอย่างไร วันนี้จึงขอนำเทคนิคการทำบัญชีเงินสดเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำไปปฏิับัติเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รวมถึงผลประกอบการที่จะช่วยให้สามารถนำมาวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานได้ อีกทั้งยังสามารถนำมาวางแผนงานเพื่อให้กิจการสามารถดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องและสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง

การทำบัญชี คือ การทำบันทึกรายการซื้อ – ขาย ทุกอย่างในการดำเนินธุรกิจที่สามารถคิดเป็นตัวเงินได้ไว้เป็นหลักฐาน โดยบันทึกรายการรับไว้ด้านซ้ายมือ รายการจ่ายไว้ขวามือ เหตุผลที่ว่าทำไมต้องทำบัญชีเงินสด ก็เพื่อควบคุมการรับ-จ่ายเงินของกิจการให้อยู่ในระบบ เพื่อรู้ยอดรายรับ-รายจ่าย และหากำไรเบื้องต้น โดยการทำบัญชีเงินสดประจำเดือนทุก ๆ เดือน และเพื่อทราบผลความเจริญก้าวหน้าของกิจการโดยวิธีการทำบัญชีเงินสดง่าย ๆ ดังนี้

ตัวอย่างบัญชีเงินสด
การเข้าสู่ระบบการทำธุรกิจทั่วไป มีแนวทางดำเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 ศึกษาโอกาสการตลาดและโอกาสการผลิต
การศึกษาโอกาสการตลาด หมายถึง การศึกษาสภาพความจริงหรือข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ หากผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วจะสามารถขายได้ เช่น การเปิดตลาดขึ้นมาใหม่ หรือการได้รับส่วนแบ่งของตลาดจำหน่ายที่มีอยู่เดิม โดยศึกษาจากประเด็นต่อไปนี้

1. กลุ่มเป้าหมายประชากรผู้ซื้อ
2. นิสัยการซื้อหรือการบริโภค ตลอดจนรสนิยม
3. ความสามารถในการซื้อ
4. วิธีการซื้อ หรือวิธีที่จะเข้าถึงผู้ซื้อ เวลา สถานที่
5. รูปแบบการซื้อ เช่น รายชิ้น หรือจำนวนมาก หรือต้องการมีของแถม

การศึกษาโอกาสการผลิต หมายถึง การศึกษาสภาพความจริงหรือข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะสามารถดำเนินการผลิตสินค้า เช่น การก่อตั้งกิจการใหม่ หรือการซื้อช่วงกิจการผู้อื่น หรือรับทำธุรกิจเช่าช่วงสิทธิ์ มีประเด็นที่ควรศึกษา ได้แก่

1. ทำเลที่ตั้ง
2. วัตถุดิบ บุคลากรที่ต้องใช้ และแหล่งที่จะได้มา
3. เงินทุนและแหล่งที่ได้มา
4. การเสียภาษี
5. กิจการของผู้อื่นที่ทำอยู่แล้ว และ/หรือคู่แข่ง

ขั้นที่ 2 การวางแผนการตลาดและการผลิต
หมายถึง การจัดตั้งระบบการทำงานที่ครบวงจรตามหลักการและการตัดสินใจเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้แล้วในแผนริเริ่มอาชีพ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตและการจำหน่าย ซึ่งโดยปกติจะครอบคลุมการจัดการในเรื่องต่อไปนี้

1. การทำความตกลงกับผู้ซื้ออย่างแน่ชัดเรื่องจำนวนที่ต้องการ และคุณภาพของสิ่งผลิต ราคาต่อหน่วย วิธีการขนส่งและการรับมอบสินค้าตลอดจนเงื่อนไขผูกพันอื่น ๆ
2. การทำความตกลงกับผู้จัดส่งวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการผลิต ตลอดจนแรงงานและปัจจัยในการผลิตอื่น ๆ ที่จะต้องรับมาจากแหล่งภายนอก
3. การจัดตั้งระบบการผลิตและการจำหน่ายสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การติดตั้งเครื่องมือ การจัดที่พักอาศัยให้แก่คนงาน การต่อสายโทรศัพท์ การจัดระบบขนส่งและสิ่งของ การบริหารการเงิน การภาษี และอื่น ๆ
4. การทดลองเดินเครื่องระบบการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานได้เกณฑ์ที่กำหนด

ขั้นที่ 3 การดำเนินการตลาดและการผลิต

การตัดสินใจดำเนินการตลาดและการผลิตตามแผนที่กำหนดไว้โดยทั่วไปแล้วมีสิ่งที่ควรคำนึงถึงในขั้นตอนนี้ ได้แก่
1. ให้ระบบการตลาดและการผลิตแต่ละจุดดำเนินไปตามเกณฑ์ คือ คุณภาพ ความรวดเร็วและแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
2. แก้ปัญหาเรื่องบุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ทันทีที่ทำงานไม่ได้ เพื่อมิให้มีอุปสรรคเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว
3. ควรมีการบำรุงขวัญคนงาน ซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์โดยการจัดกะทดแทนอย่างเหมาะสม
4. การประเมินล่วงหน้าถึงความพร้อมเพรียงของปัจจัยการผลิตและการตลาดเพื่อมิให้มีอุปสรรคเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย

ขั้นที่ 4 การประเมินผลการตลาดและการผลิต

หมายถึง การประเมินทบทวนย้อนหลังเกี่ยวกับการดำเนินการ ขั้นที่ 2, 3 และ 4 ที่ผ่านมา เพื่อให้ทราบว่า ประสบความสำเร็จในเรื่องใดหรือจุดใด และมีอุปสรรคหรือความล้มเหลวในเรื่องใดหรือจุดใด ตามหลักการและวิธีการประเมิน ซึ่งได้กำหนดไว้แล้วในแผนรวมถึงการพิจารณาหาช่องทางปรับปรุงการดำเนินงานในวงจรการตลาดและการผลิตครั้งต่อไปให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น การประเมินผลการตลาดและการผลิตจึงประกอบด้วย

1. การประเมินเพื่อปรับแผนและโครงการในด้านปริมาณ และคุณภาพของสิ่งผลิต แหล่งตลาด และวัตถุดิบ ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรในการผลิตวิธีการจัดจำหน่าย เป็นต้น
2. การประเมินเพื่อการจัดระบบการตลาดและการผลิต ซึ่งได้จัดตั้งไว้แล้วเพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น การจัดที่นั่งหรือยืนปฏิบัติงานของบุคลากร การวางเครื่องใช้ในการทำงานให้สามารถหยิบใช้ได้สะดวก เป็นต้น
3. การประเมินเพื่อปรับการดำเนินการตลาดและการผลิต เช่น การแนะนำบุคลากรที่คาดว่าจะปฏิบัติงานผิดพลาดล่วงหน้า เป็นต้น

 

โดย SMEsplannet

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie