ตลาดและโครงสร้าง การเขียนแผนการตลาด – Marketing Plan

ตลาด : โครงสร้างการวางแผนการตลาด
การเขียนแผนการตลาด จะต้องทำความเข้าใจถึงโครงสร้างของแผนการตลาด โดยทำการศึกษาถึงขั้นตอนการเขียนแผนการตลาด ซึ่งก็จะทำให้แผนการตลาดมีความต่อเนื่อง สอดคล้องและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

โครงสร้างการวางแผนการตลาด ประกอบด้วย  :-

1. การวบรวมข้อมูลเชิงกลยุทธ์

 • วิสัยทัศน์องค์กร
 • พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • วัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร
 • กลยุทธ์องค์กร

2. การรวบรวมข้อมูลการตลาด

 • การสำรวจสถานภาพทางการตลาด
 • การวิจัยตลาด
 • การสรุปข้อมูลผลการดำเนินงาน

3. การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน

 • การแบ่งส่วนต่าง
 • การแบ่งส่วนผู้บริโภค
 • ส่วนครองตลาดสัมพันธ์
 • วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
 • ความรุนแรงของการแข่งขัน

 

4. แผนการดำเนินงาน

 • วัตถุประสงค์
 • กลยุทธ์การตลาด
 • เป้าหมาย

5. แผนปฏิบัติการ

 • ขั้นตอนการดำเนินงาน
 • ระยะเวลาการดำเนินงาน
 • กลวิธี/ กิจกรรมทางการตลาด
 • งบประมาณ

6. รูปธรรมของแผนการตลาด

 • เป้าหมายที่สามารถบรรลุได้/ การติดตามประเมินผล
 • งบประมาณที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
 • การเปรียบเทียบงบประมาณที่เกิดจริงและจากการประมาณการ
 • การวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง
 • วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ด้วยความปราถนาดีจาก SMEsmart in th

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie