แผนธุรกิจ กับ SMEs ตอน….หน้าที่ของแผนธุรกิจ

หน้าที่ของ แผนธุรกิจ

หลังจากทราบว่า แผนธุรกิจ คืออะไรมาจากตอนที่แล้ว ในตอนนี้จะกล่าวถึงหน้าที่ของ แผนธุรกิจ ซึ่งสำหรับผู้ประกอบการบางท่านที่ยังไม่เข้าใจว่า แผนธุรกิจ คืออะไร หรือทำไมจะต้องมี การเขียนแผนธุรกิจ ก็ควรย้อนกลับไปอ่านเรื่องของ แผนธุรกิจ ในตอนที่ผ่านมาเสียก่อน และสิ่งที่ต้องเข้าใจก่อนเป็นเบื้องต้นก็คือ โดยปกติทั่วไปแล้วแผนธุรกิจที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้บุคคลภายนอกเป็นผู้อ่าน แม้ว่าจะมีผู้ประกอบการบางรายโต้แย้งว่า ตนเองจัดทำหรือ เขียนแผนธุรกิจขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองเท่านั้น โดยมิได้เปิดเผย แผนธุรกิจ ของตนต่อบุคคลภายนอกก็ตาม ซึ่งถ้าเป็นในกรณีนี้ก็อาจจะไม่ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะกล่าวถึงต่อไป

แต่ทว่าถ้าผู้อ่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของ แผนธุรกิจ อย่างถูกต้องแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเขียน แผนธุรกิจ โดยมีผู้อื่นเป็นผู้อ่านแผน หรือเขียนไว้อ่านหรือใช้ประโยชน์เอง ก็จะมีหลักพื้นฐานเดียวกัน และยังจะช่วยให้สามารถนำ แผนธุรกิจ เสนอต่อบุคคลภายนอก เมื่อถึงเวลาจำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้อ่านซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนี้อาจได้แก่ เจ้าหน้าที่ธนาคาร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐ ถ้าเป็น แผนธุรกิจ ที่ใช้เพื่อการขอรับการสนับสนุนทางการเงินหรือความช่วยเหลือด้านอื่นๆ หรือเป็นคณะกรรมการถ้าเป็น แผนธุรกิจ เพื่อการแข่งขัน หรือเป็นอาจารย์ถ้าเป็น แผนธุรกิจ เพื่อการศึกษาในสถาบันการศึกษา

จากที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ว่า แผนธุรกิจ ส่วนใหญ่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเสนอต่อบุคคลภายนอก ดังนั้นสำหรับบุคคลภายนอกเหล่านี้ แผนธุรกิจ จึงถือเป็น “ภาระ” หรือ “งาน” อย่างหนึ่งที่ผู้อ่านต้องรับผิดชอบ หรือมีความจำเป็นจะต้องอ่านและทำความเข้าใจใน แผนธุรกิจ โดยเฉพาะถ้าเป็น แผนธุรกิจสำหรับการขอรับการสนับสนุนทางการเงิน ทำให้ แผนธุรกิจ ที่เขียนขึ้นตอ้ งมีความชัดเจนและตรงประเด็นที่สุดกล่าวคือ ควรมีเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น และต้องตรงกับสิ่งที่ผู้อ่านคาดหวังว่าจะได้รับข้อมูลจากแผนธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็น แผนธุรกิจ สำหรับการขอสินเชื่อ ต้องสามารถระบุได้ว่าธุรกิจของผู้ประกอบการ มีความเสี่ยงน้อยที่สุดที่จะเป็นได้โดยเฉพาะทางด้านการเงินธุรกิจมีความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ อันประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยจ่ายแก่สถาบันการเงินหรือถ้าเป็น แผนธุรกิจ สำหรับการขอร่วมลงทุน ก็ควรสามารถระบุได้ว่าธุรกิจของผู้ประกอบการมีโอกาสในการเจริญเติบโตสูง หรือมีมูลค่าของธุรกิจที่คุ้มค่ากับการลงทุน เช่น สามารถสร้างผลตอบแทนจากมูลค่าหุ้นสามัญที่กองทุนร่วมลงทุนตั้งแต่ 5 เท่า – 10 เท่า หรือการบอกถึงขั้นตอนการถอนตัว (Exit) ของกองทุน และผลประโยชน์ที่ผู้ลงทุนหรือกองทุนร่วมลงทุนได้รับ ถ้าเป็น แผนธุรกิจส ำหรับเพื่อขอการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ อาจต้องแสดงให้เห็นผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Return) หรือผลตอบแทนทางสังคมในการสร้างประโยชน์แก่เศรษฐกิจหรือสังคมส่วนรวม ถ้าเป็น แผนธุรกิจ เพื่อการแข่งขัน ก็ควรต้องแสดงให้เห็นถึงความคิดในการดำเนินธุรกิจแบบใหม่ (New Business Idea) และ ความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ (Commercial Viability) ถ้าเป็น แผนธุรกิจ เพื่อการศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan Structure) ที่ถูกต้อง เหล่านี้ เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า แผนธุรกิจ เมื่อถูกใช้ในวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน หรือมีผู้อ่านที่ต่างกัน การแสดงข้อมูล หรือหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลของ แผนธุรกิจ ก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกันซึ่งจุดเน้นหรือสิ่งสำคัญที่ต้องแสดงไว้ในแผนธุรกิจแต่ละประเภทจะได้กล่าวถึงในโอกาสต่อไป ซึ่งแม้ว่าจุดเน้นในการแสดงข้อมูลของแผนธุรกิจจะมีความแตกต่างกัน ตามประเภทหรือลักษณะของผู้อ่านแผนก็ตาม แต่ทว่าเนื่องจากแผนธุรกิจเป็นการแสดงข้อมูล และการวางแผนทั้งหมดของธุรกิจ ทำให้รายละเอียดของข้อมูลของธุรกิจบางส่วน ที่ไม่ว่าจะมีผู้ใดเป็นผู้อ่านก็จะมีข้อมูลแบบเดียวกัน เช่น ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของธุรกิจ สภาพตลาดและอุตสาหกรรม รายละเอียดสินค้าหรือบริการ แผนการตลาด ประมาณการยอดขายหรือรายได้ ประมาณการต้นทุน ผลลัพธ์ทางการเงิน หรือรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับธุรกิจ เป็นต้น

จากการที่ผู้อ่านต้องสามารถเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ และข้อมูลต่างๆจากแผนธุรกิจที่นำเสนอมานั้น แผนธุรกิจจึงถูกเขียนขึ้นเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดของธุรกิจ และกระบวนการวางแผนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพๆเดียวกับที่ผู้ประกอบการหรือผู้เขียนแผนธุรกิจเห็น ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าว แผนธุรกิจจึงมีหน้าที่ “เล่าเรื่อง” (Tell a story) โดยเรื่องราวที่เล่าก็คือเรื่องราวของธุรกิจ (Business Story) เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในตัวธุรกิจของผู้ประกอบการ และสามารถตัดสินใจเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจจากสิ่งที่อ่านในแผนธุรกิจได้ ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวเป็น
สิ่งที่แผนธุรกิจบอกถึง การที่ธุรกิจจะทำอะไรในปัจจุบันและจะทำอะไรในอนาคต รวมถึงผลประกอบการหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย ดังนนั้ แผนธุรกิจจึงถือเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร (Communication Tool) ระหว่างธุรกิจกับผู้อ่าน โดยอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่แผนธุรกิจต้องบอกแก่ผู้อ่านให้เข้าใจประกอบด้วย

  • ธุรกิจนี้คือธุรกิจอะไร?
  • ธุรกิจนี้มีการบริหารจัดการอย่างไร?
  • ธุรกิจนี้มีสินค้าและบริการอะไร?
  • ธุรกิจนี้ทำการตลาดและการขายอย่างไร?
  • ธุรกิจนี้มีผลประกอบการเป็นอย่างไร?

ซึ่งเมื่อผู้อ่านแผนธุรกิจจบแล้วควรจะทราบคำตอบหรือตัดสินใจเบื้องต้น เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับจากแผนธุรกิจดังนี้คือ

  • ธุรกิจนี้มีอนาคตในการเติบโตหรือไม่?
  • ธุรกิจนี้น่าสนใจหรือน่าให้การสนับสนุนหรือไม่?

ดังนั้นผู้เขียนแผนธุรกิจไม่ว่าจะมีการใช้โครงสร้างของแผนธุรกิจจากแหล่งใดก็ตาม ผลลัพธ์ของข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆที่ปรากฎในแผนธุรกิจ ต้องสามารถเล่าเรื่องของธุรกิจให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างน้อยที่สุดตามหัวข้อเบื้องต้น ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการเขียนแผรธุรกิจ เพราะมีผู้ประกอบการจำนวนมากเข้าใจว่าถ้าตนเองเขียนรายละเอียดต่างๆ ตามหัวข้อในแผนธุรกิจที่ตนเองมีอยู่จนครบถ้วนไม่ว่าจากคู่มือการเขียนแผนธุรกิจ ตำราด้าน แผนธุรกิจ หรือ ตัวอย่างแผนธุรกิจ ก็ถือว่าเป็นแผนธุรกิจที่สมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว แต่เมื่อทำการส่งหรือนำเสนอแผนธุรกิจที่จัดทำขึ้นไปยังหน่วยงานภายนอก กลับได้รับคำปฏิเสธหรือขอให้แก้ไข ซึ่งผู้ประกอบการหรือผู้เขียน แผนธุรกิจ ส่วนใหญ่ก็มักจะไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะเหตุใดกันแน่ ถึงได้รับคำปฏิเสธหรือขอให้แก้ไข เนื่องจากตนเองก็เขียนครบตามหัวข้อต่างๆที่มีอยู่ใน แผนธุรกิจ แล้ว โดยไม่ทราบว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจาก แผนธุรกิจ ดังกล่าวไม่สามารถทำหน้าที่สื่อสาร หรือสร้างความเข้าใจในตัวธุรกิจจากผู้อ่านแผนได้นั่นเอง ซึ่งถ้าผู้อ่านไม่เข้าใจใน แผนธุรกิจ ดังกล่าว ผู้อ่านก็มักจะไม่เสียเวลาที่จะมาศึกษา หรือตีความในข้อมูลที่ระบุไว้ใน แผนธุรกิจ เนื่องจากถือว่ากลายเป็นภาระของตนเอง ประกอบกับโดยปกติแล้วก็จะมี แผนธุรกิจ ของผู้ประกอบการรายอื่นๆรอให้อ่านอยู่ ดังนั้นสิ่งที่ผเู้ ขียน แผนธุรกิจ ต้องทำความเข้าใจก่อนนำเสนอ แผนธุรกิจ ก็คือ  แผนธุรกิจ ที่ตนเองเขียนขึ้นนั้นถ้าไม่ใช่ตนเองเป็นผู้อ่าน แต่เป็นผู้อื่นที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของตนเองเป็นผู้อ่าน จะสามารถเข้าใจในตัวธุรกิจของตนเองอย่างถูกต้องได้หรือไม่ และสิ่งที่เขียนนั้นง่ายและไม่เป็นการเสียเวลาต่อการทำความเข้าใจหรือไม่

จากประเด็นดังกล่าวจะเห็นได้ว่า หน้าที่ของ แผนธุรกิจ ก็คือความสามารถในการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจของธุรกิจต่อผู้อ่านแผน ทำให้โดยข้อเท็จจริงแล้วความมีประสิทธิภาพของ แผนธุรกิจ หรือการถือว่าเป็น แผนธุรกิจ ที่ดีนั้น จึงไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าหรือความหนาบางของ แผนธุรกิจ โดย แผนธุรกิจ ที่มีจำนวนหน้านับร้อยๆหน้า ถ้าผู้อ่านไม่สามารถเข้าใจได้หรือเป็นการยากที่จะเข้าใจ หรือต้องเสียเวลามากในการทำความเข้าใจ ก็ไม่ถือว่าเป็น แผนธุรกิจ ที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับ แผนธุรกิจ ที่มีจำนวนหน้าเพียง 15-20 หน้า ที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจในตัวธุรกิจของผู้ประกอบการได้อย่างถูกต้องโดยง่าย ซึ่งประเด็นในเรื่องโครงสร้าง จำนวนหน้าหรือความหนาของ แผนธุรกิจ ผู้เขียนจะได้กล่าวถึงในตอนต่อๆไป โดยในตอนหน้าจะเป็นการกล่าวถึงแนวคิดของ แผนธุรกิจ ที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ว่า แผนธุรกิจ ที่ดีนั้นเป็นอย่างไร…..อ่านต่อฉบับเต็ม

Download SMEs Business Planning ฉบับเต็มได้ที่นี่ แผนธุรกิจ กับ SMEs ตอน หน้าที่ของแผนธุรกิจ 

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie