โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมแก่ SMEs ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ (AEC)

โครงการสัมนาเตรียมความพร้อมเชิงปฏิบัติการ SMEs สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โครงการสัมนาเตรียมความพร้อมเชิงปฏิบัติการ SMEs สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมายให้วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (โดย ดร.วิทยา สุหฤทดำรง หัวหน้าโครงการ) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ AEC ในการทำแผนเตรียมความพร้อมธุรกิจ (Roadmap) และให้คำปรึกษาแนะนำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และดำเนินกิจกรรมนำร่อง เหมาะสำหรับ SMEs ทั่วไป และโดยเฉพาะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2 วัน ทำแผนเตรียมความพร้อมธุรกิจ (Roadmap)  จัดขึ้นในระหว่างวันพุธ-พฤหัสบดีที่ 20-21 มีนาคม 2556  และ

กิจกรรมที่ 2 การให้คำปรึกษาแนะนำ ทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และดำเนินกิจกรรมนำร่อง  ดำเนินการในระหว่างเดือนเมษายนมิถุนายน 2556 (เปิดตัวโครงการและปฐมนิเทศในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม2556 9.00-12.00 น.   ณ ห้องสัมมนา 401 ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้

2.    เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงรับและเชิงรุก

3.    เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมของธุรกิจ (Roadmap) ทั้งเชิงรับและเชิงรุกในส่วนงานที่ตนเองดูแลรับผิดชอบได้ (กิจกรรมที่ 1)

4.    เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของสถานประกอบการเป้าหมาย และมีทิศทางในการพัฒนาที่พร้อมรับการเข้าสู่ AEC ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอกภาพ  (กิจกรรมที่ 2)

สมัครด่วน ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด  มีสิทธิได้รับ iPad Mini ฟรี โครงการละ 1 รางวัล

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://hmrg-ic.blogspot.com 

อีเมล์ hmrg.ic1@gmail.com

หรือสอบถามที่คุณพันธิตรา 083-249-8194 และ คุณภัทราภรณ์ 087-364-8285

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie