การจัดทำโครงการเพื่อ ขอเงินกู้ สำหรับธุรกิจ SMEs

การจัดทำโครงการเพื่อ ขอกู้เงิน สำหรับ ธุรกิจ SMEs

การทำโครงการขอกู้เงิน สำหรับ ธุรกิจ SMEs

การทำโครงการขอกู้เงิน สำหรับ ธุรกิจ SMEs

 ธุรกิจ SMEs แผนธุรกิจ ตัวอย่างแผนธุรกิจ sme เอสเอ็มอี แฟรนไชส์ เฟรนไชส์ franchise ธุรกิจ บริการ ตลาด การตลาด แผนการตลาด มาร์เก็ตติ้ง กลยุทธ์การตลาด บัญชี รับทำบัญชี รายได้ แผนการเงิน ไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ รับเขียนแผนธุรกิจ รับทำแผนธุรกิจ รับเขียนแผนการตลาด รับทำแผนการตลาด รับเขียนแผนการเงิน รับทำแผนการ เงิน การเขียนแผนธุรกิจ วิธีการเขียนแผนธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจ เริ่มธุรกิจ เริ่มต้นธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจ เอสเอ็มอี สินเชื่อ ขอสินเชื่อ เงินกู้ เงินกู้ ขอกู้ บริการแผน ธุรกิจ บริการจัดทำแผนธุรกิจ วิจัย วิจัยตลาด วิจัยธุรกิจ แผนธุรกิจ business plan biz plan Marketing Plan

ในการลงทุนของผู้ประกอบการในโครงการใดโครงการหนึ่งนั้น ผู้ประกอบการที่จะเตรียมการให้รอบคอบละเอียดถี่ถ้วนเพื่อป้องกันอุปสรรคอันอาจเกิดขึ้น และดำเนินงานตามโครงการได้อย่างราบรื่นตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ความรอบคอบดังกล่าวนี้จะต้องมาจากประสบการณ์  และอีกประการหนึ่งจะมาจากสัญชาติญาณในการแก้ไขปัญหาระหว่างที่ดำเนินโครงการ ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความรู้ในสิ่งที่จะกระทำตลอดจนมีการมองการณ์ไกลเพียงใด

โครงการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมโดยทั่วไปจะขอใช้สินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนร่วมกับเงินทุนส่วนของผู้ประกอบการเอง  ดังนั้นสถาบันการเงินจึงมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการลงทุน  เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณาปล่อยสินเชื่อซึ่งอาจแบ่งเป็น  2 แนวทาง คือ

แนวทางแรก   การวิเคราะห์จะเน้นหนักในด้านฐานะทางเครดิตของผู้ขอสินเชื่อและหลักทรัพย์ที่ให้แก่สถาบันการเงิน  เพื่อเป็นหลักประกันสินเชื่อ เช่นที่ดิน  โรงงาน  และสินทรัพย์ถาวรอื่น ๆ  การตัดสินใจปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินขึ้นอยู่กับมูลค่าของหลักทรัพย์ว่าจะเพียงพอกับจำนวนสินเชื่อหรือไม่

แนวทางที่สอง  การวิเคราะห์จะเน้นหนักในด้านความเป็นไปได้ของโครงการสำคัญ  หรือกล่าวได้ว่าเป็นการให้เงินกู้ตามโครงการนั่นเอง

การพิจารณาให้เงินกู้ตามโครงการ (Project  financing)   เป็นแนวทางที่สถาบันการเงินส่วนใหญ่เริ่มให้ความสนใจ   และทำการพิจารณาจากการยื่นเสนอโครงการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรรมมากขึ้น   ปัญหาที่ตามมาคือการขาดความเข้าใจของผู้ประกอบการในการจัดวางรูปโครงการลงทุน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางในส่วนภูมิภาค  เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจในหลักเกณฑ์เบื้องต้นถึงการเตรียมโครงการที่ดีและการวิเคราะห์โครงการอย่างละเอียดรอบคอบ  ย่อมเป็นหลักประกันว่า ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้มีการพิจารณาหาลู่ทางป้องกันแก้ไขไว้แล้ว  และย่อมเป็นเครื่องมือที่จะช่วยตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ  แรงงาน  หรือการใช้พลังงานให้คุ้มค่า  มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการลงทุนสูงสุด

ขั้นตอนการดำเนินการ  แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  การจัดเตรียมโครงการและการวิเคราะห์โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

   1.   การจัดเตรียมโครงการ  โครงการ(Project)  คือ  การกำหนดลำดับขั้นของการดำเนินงานนับแต่เริ่มต้นจนบรรลุผลในแต่ละช่วง   เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของการบริหารงานเพื่อให้มีการใช้วัตถุดิบ   เครื่องจักร  เงินทุนและแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยกำหนดวัตถุประสงค์  งบประมาณ  แหล่งที่ตั้งโครงการ  การลงทุน  ผลตอบแทน  ระยะเวลาของโครงการ  วิธีการดำเนินการ  และผู้รับผิดชอบการดำเนินการต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน  และที่จะละเลยมิได้  คือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการวางแผนโครงการ  แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนที่สำคัญคือ

ขั้นตอนที่ 1          ขั้นกำหนดโครงการ   ได้แก่  การเริ่มต้นว่าจะลงมือทำอะไร  ทำอย่างไร  ทำเมื่อไร  ที่ไหน  มีขอบเขตการดำเนินงานอย่างไร  แหล่งเงินทุนจะได้มาจากไหน  และการดำเนินงานต่างๆ ของโครงการเป็นสิ่งที่เป็นไปได้หรือไม่

ขั้นตอนที่ 2          ขั้นการวิเคราะห์และประเมินโครงการ ได้แก่ การพิจารณาโครงการที่กำหนดขึ้นอย่างละเอียดว่าเป็นโครงการที่สมควรทำการลงทุนหรือไม่ กล่าวคือ ถ้าเป็นโครงการที่มีกำไรคุ้มค่าต่อการลงทุนโครงการนั้นก็จะได้รับการประเมินว่าเป็นโครงการที่ดี สมควรที่จะมีการจัดสรรเงินทุนหรือแสวงหาเงินกู้เพื่อดำเนินการลงทุนต่อไป

ขั้นตอนที่ 3          การดำเนินงานตามโครงการ  ได้แก่  การนำโครงการที่ผ่านความเห็นชอบแล้วดีไปดำเนินการตามแผนที่วางไว้  เช่น  การจัดหาแหล่งเงินกู้  การก่อสร้างโรงงาน อาคาร  การจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์และเครื่องจักรการดำเนินการผลิต  การติดตามและประเมินผลโครงการเมื่อโครงการได้ดำเนินไปแล้ว เป็นต้น

แนวทางการเขียนโครงการ   การลงทุนโครงการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการใหญ่ ๆ ต้องอาศัยเงินทุนจำนวนมาก  ซึ่งอาจเป็นส่วนของผู้ประกอบการเอง หรือเป็นเงินกู้จากสถาบันการเงิน  การจัดเตรียมโครงการจึงต้องมีการดำเนินงานอย่างรอบคอบ  ใช้ข้อมูลที่มีคุณภาพที่ตั้งไว้ศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง   เชื่อมั่นได้  เพื่อที่จะทำให้โครงการลงทุนนั้น ๆ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

2.  การวิเคราะห์โครงการ   โดยทั่วไปแล้วเมื่อจะมีการลงทุนในโครงการมักจะมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการ  โดยอาศัยข้อมูลจากข้อเท็จจริง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลประเภททุติยภูมิ (Secondary data)  และข้อมูลปฐมภูมิที่สามารถหาได้  เพื่อช่วยในการตัดสินใจเบื้องต้นว่า  โครงการลงทุนนั้น ๆ มีลู่ทางพอที่จะดำเนินการได้หรือไม่  การศึกษาการลงทุนนี้ก็คือ  การวิเคราะห์โครงการด้านต่าง ๆ นั่นเอง  ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ใน 3 ด้านคือ  ด้านการตลาด  ด้านเทคนิค และด้านการเงิน   โดยมีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์โครงการด้านการตลาด

โดยทั่วไปแล้วมักจะเข้าใจว่า   การตลาด  หมายถึง  กิจกรรมต่างๆ ในอันที่จะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคจากความหายนี้ทำให้เข้าใจว่าการตลาดนั้นเริ่มขึ้นภายหลังจากที่ได้มีการผลิตสินค้าเรียบร้อยแล้วจึงมีผู้ทำหน้าที่ทางด้านการตลาดต่อไป

แต่ในความหมายของการตลาดสมัยใหม่นั้น  การตลาด   หมายถึง การนำสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคอุปโภคโดยคำนึงถึงความต้องการของบุคคลเหล่านั้น  และยังรวมถึงการหาข่าวสารเพื่อป้อนให้ฝ่ายผลิต  ซึ่งจะเห็นได้ว่าการตลาดนั้นมาก่อนการผลิต…….

 

อ่านเพิ่มเติมฉบับเต็ม :-

คลิกดาวน์โหลด การเริ่มต้นเรียนรู้ธุรกิจ smes และ แผนธุรกิจ (Business Plan) ได้นี่ การจัดทำโครงการเพื่อขอเงินกู้สำหรับธุรกิจ SMEs

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

One Response to “การจัดทำโครงการเพื่อ ขอเงินกู้ สำหรับธุรกิจ SMEs”

  1. พรชัย เกลี้ยงเมือง พูดว่า:

    ต้องการปรึกษาจะทำธุรกิจการทอถุงมือผ้าเเละการจดทะเบียนรูปเเบบห้างหุ้นส่วน

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie