แผนธุรกิจ บ้านไร่กาแฟ (Banrie Coffee Sample Business Plan)

 

บ้านใร่กาแฟ

แผนธุรกิจบ้านใร่กาแฟ

 

แผนธุรกิจ บ้านไร่กาแฟ (Banrie Coffee Sample Business Plan)

แนวคิดธุรกิจ

ในปัจจุบัน ตลาดของคนดื่มกาแฟมีการขยายตัวมากขึ้น ซึ่งสามารถสังเกตได้จาก ผลิตภัณฑ์กาแฟในท้องตลาดไม่ว่าจะกาแฟซอง กาแฟกระป๋อง กาแฟสดคั่ว หลายยี่ห้อ ตั้งแต่ราคาแก้วละ 10 บาท จนถึงแก้ว 100 บาท ธุรกิจร้านกาแฟเกิดขึ้นมากมายในทุกแห่ง และแนวโน้มของคนดื่มกาแฟ จะหันมานิยมรสชาติของกาแฟคั่วบด ที่มีรสชาติเข้มข้นหอมมันมากขึ้น ได้มีการขยายตัวจากต่างประเทศเข้ามาเปิดสาขาทำธุรกิจประเภทนี้ในไทยมากขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลง และรสนิยมของผู้บริโภคดังกล่าว

บริษัทฯ จึงเห็นช่องทางที่จะสามารถทำธุรกิจกาแฟได้จากวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบันที่นิยมการเดินทางท่องเที่ยวด้วยการขับรถยนต์ไปเองเป็นหมู่คณะ หรือครอบครัว ในวันสุดสัปดาห์ หรือเทศกาลวันหยุดต่างๆ โดยนำเสนอแนวคิดว่า ”กาแฟคั่วบด สดเสมอสำหรับผู้เดินทาง” ซึ่งมีลักษณะหาซื้อได้สะดวกเหมือนเป็นเพื่อนเดินทาง ด้วยการเปิดเป็นร้านกาแฟลักษณะ to go ในปั๊มน้ำมันตามเส้นทางต่างๆ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าที่ชอบดื่มกาแฟสด ได้มีโอกาสดื่มได้แม้ ขณะเดินทางไปทำธุรกิจหรือท่องเที่ยว แทนการดื่มกาแฟชงสำเร็จ หรือกระป๋อง ตามร้านมินิมาร์ทต่างๆ ในปั๊มโดยใช้ตัวอาคารเล็กกระทัดรัด เน้นรูป ลักษณ์ของความเป็นกาแฟไทยคุณภาพสดจากไร่ ใช้แนวความคิดด้านสถาปัตยกรรมไทยมาพัฒนาออกแบบให้กลมกลืนกับตัวสินค้าของบริษัทคือ กาแฟไทยสดจากไร่บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจกาแฟภายใต้ชื่อ “บ้านใร่กาแฟ” ตั้งแต่ปี 2541 โดยทดลองดำเนินการ 3 สาขาใน 10 เดือน (ในปี 2541) และขยายเป็น 25 สาขา ในปี 2542 จนปัจจุบันในปี 2543 มีสาขา รวม 56 สาขา โดยกระจายอยู่ในสถานีบริการน้ำมัน JET หรือ ปตท ตามเส้นทางจากกรุงเทพฯ ไปสู่จังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออก ในปี 2544 บริษัทตั้งเป้าหมายจะขยายสาขาตามเส้นทางให้ถึง100 สาขา พร้อมกับการศึกษาแนวทางการตลาดที่จะสู่ตลาดในเมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ เช่น นครสวรรค์, เชียงใหม่, กรุงเทพฯ เป็นต้น

โอกาสธุรกิจและปัจจัยความสำเร็จ

บริษัทฯ ได้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนปัจจัยความสำเร็จ ด้วยภาพที่ค่อนข้างจัดเจนว่าผู้ที่มีรสนิยมในการดื่มกาแฟสด ที่คั่วแก้วต่อแก้ว จะสามารถหาดื่มได้เฉพาะในเมืองตามห้างสรรพสินค้าเมื่อต้องเดินทางไปทำธุรกิจไกลๆ ระหว่างทางไม่สามารถจะหากาแฟชนิดนี้ดื่มได้ จะหาดื่มได้ก็มีแต่กาแฟกระป๋อง กาแฟชงสำเร็จรูปรสชาติต่างกันมากกับกาแฟคั่วสด ประกอบกับช่องทางการจัดจำหน่ายก็อยู่ในปั๊มที่มีรูปแบบทันสมัย การจัดการดี ไม่มีรถบรรทุกและสะอาด ซึ่งเป็นจุดที่เกื้อหนุนต่อการคัดสรรกลุ่มผู้บริโภคที่ตรงเป้าหมายได้เป็นอย่างดี เมื่อพิจารณาถึงคู่แข่งขันเมื่อเทียบชนิดของผลิตภัณฑ์แล้ว คู่แข่งอย่างสตาร์บัคแบล็คแคนยอน ไม่ได้สนใจที่จะทำตลาดในแนวของบริษัท และการเจ้าตลาดของบริษัทได้ทำก่อนคู่แข่งขันและยึดพื้นที่ของปั๊มต่างๆ ตามเส้นทางไปมากแล้วทำให้คู่แข่งมีความยากลำบากที่จะเข้าตลาดในแนวทางเดียวกันบริษัท

กลุ่มตลาดเป้าหมายและการคาดคะเนลูกค้าเป้าหมาย

ตลาดเป้าหมายของบริษัทฯ อยู่ที่ กลุ่มผู้มีการศึกษาทำงานในออฟฟิศที่นิยมดื่มกาแฟ อัตราเงิน เดือนอยู่ประมาณ 8,000 – 10,000 บาทขึ้นไป โดยการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในระดับ C++ ถึง A จึงใช้แผนเข้าตลาดถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงให้ได้รับความสะดวกหาซื้อได้ง่าย ตามจุดที่กลุ่มเป้าหมายต้องเข้าไปใช้บริการ เช่น ตามสถานีบริการน้ำมัน ที่มีมินิมาร์ท ที่สะอาดใหม่ และใช้กลยุทธ์ราคาเทียบเคียงกับคู่แข่งขันในผลิตภัณฑ์เดียวกัน หรืออาจจะนำหน้าคู่แข่งเล็กน้อย

ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

ด้วยแนวคิดที่ใหม่ และอาศัยช่องว่างทางการจัดจำหน่ายที่มีอยู่เป็นจุดแข่งขัน และสามารถยึดครองช่องทางจัดจำหน่ายที่อยู่ได้ก่อน พร้อมกับความแข่งขันของสถานีบริการน้ำมัน JET มาเสริมทำให้บริษัทได้เปรียบในการแข่งขัน และยึดครองช่องทางการจัดจำหน่ายดังกล่าวได้ ทำให้คู่แข่งยากที่จะเข้ามาแข่งขันได้

การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค

จุดแข็ง (Strength)

 1. บริษัทสามารถปรับปรุงสูตรกาแฟใหเปนเอกลักษณประจํารานสรางสินคา และบริการเปนเอกลักษณเฉพาะ
 2. มี Brand Image ที่ดี ภาพลักษณชัดเจน
 3. มีพันธมิตรที่แข็งแรง คือปม JET โดยบริษัท คอนอโค (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูบริหาร
 4. เปดรานกาแฟเจาแรกในการทําตลาดสําหรับคนเดินทาง
 5. เปนรานกาแฟที่สะดวกซื้อ Stand Atond
 6. เปนกาแฟสดที่ผลิตแกวตอแกว
 7. แสดงใหเห็นกระบวนการผลิตที่มีลีลาอันเปนศิลปทางพื้นบาน

จุดออน(Weakness)

 1. เปนธุรกิจที่สามารถลอกเลียนแบบไดงาย
 2. เครื่องอุปกรณการผลิต และอะไหลตอง Import มาจากตางประเทศมีผลตอการผลิตและการขาย
 3. การบํารุงรักษาตองใชเวลาในการประสานกับผูแทนจําหนายคอนขางชา
 4. การผลิตแกวตอแกวทําใหชา เสียโอกาสในการขาย ใชเวลาประมาณ 3 นาทีตอ 1 แกว
 5. ชองทางการจําหนายตองพึ่งพาผูอื่น (ปมJET) ยังไมมีชองทางการจําหนายเปนของตนเอง

โอกาส (Opportunity)

 1. พฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนไปมีการเดินทางทองเที่ยวมากขึ้นจึงมีชองทางในการจัดจําหนายใหกบผู
 2. เดินทางที่ชอบดื่มกาแฟสดแกวตอแกว
 3. มีแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่อยูในประเทศ
 4. โอกาสในการขยายตัวของพันธมิตร (เพื่อนคูคา) ปจจุบัน มี 130 สาขา และจะยังขยายตัวไปเรื่อยๆ
 5. ตลาดกาแฟในสถานีบริการน้ํามันมีแตการแขงขันโดยตรงนอย โอกาสจะยึดชองทางการจัดจําหนายเปนรายเดียวคอนขางสูง

อุปสรรค (Threat)

 1. 1. การมี Strategic Partner โดยไมมสัญญาระยะยาวถือเปนความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ
 2. กาแฟสดเปนเครื่องดื่มเฉพาะกลุม บริโภคเฉพาะเวลาและโอกาส
 3. คุณสมบัติบางอยางของกาแฟสามารถทดแทนดวยเครื่องดื่มชนิดอื่นได
 4. กาแฟบรรจุกระปอง กาแฟสําเร็จรูปมีจําหนายอยูทั่วไป
 5. กาแฟมีวัฒนธรรมในการดื่ม ซึ่งตองใชเวลาในการเรียนรู และพัฒนาใหเกิดการยอมรับ การขยายตัว
 6. ทางการตลาดจึงไมสามารถทําไดอยางรวดเร็ว …… (อ่านต่อเนื้อหาฉบับเต็ม)

 

Download Business Plan ตัวอย่างแผนธุรกิจ บ้านไร่กาแฟ ฉบับเต็มได้ที่นี่  

  แผนธุรกิจ บ้านใร่กาแฟ (Banrie Coffee Business Plan) (320.7 KiB, 4,583 hits)


Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

6 Responses to “แผนธุรกิจ บ้านไร่กาแฟ (Banrie Coffee Sample Business Plan)”

 1. […] (Car stereo?Shop Sample business Plan) 344 Kb. แผนธุรกิจ บ้านใร่กาแฟ (Banrie?coffee Sample Business Plan) 321 Kb. แผนธุรกิจ […]

 2. […] (Car stereo?Shop Sample business Plan) 344 Kb. แผนธุรกิจ บ้านใร่กาแฟ (Banrie?coffee Sample Business Plan) 321 Kb. แผนธุรกิจ […]

 3. […] (Car stereo?Shop Sample business Plan) 344 Kb. แผนธุรกิจ บ้านใร่กาแฟ (Banrie?coffee Sample Business Plan) 321 Kb. แผนธุรกิจ […]

 4. […] (Car stereo?Shop Sample business Plan) 344 Kb. แผนธุรกิจ บ้านใร่กาแฟ (Banrie?coffee Sample Business Plan) 321 Kb. แผนธุรกิจ […]

 5. […] (Car stereo?Shop Sample business Plan) 344 Kb. แผนธุรกิจ บ้านใร่กาแฟ (Banrie?coffee Sample Business Plan) 321 Kb. แผนธุรกิจ […]

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie