แผนธุรกิจ น้ำดื่มบรรจุขวด (Bottled water Business Plan)

แผนธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวด

แผนธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวด

แผนธุรกิจ น้ำดื่มบรรจุขวด (Bottled water Business Plan)

นับวันความต้องการบริโภค นํ้าดื่มบรรจุขวด จะเพิ่มขึ้นตามจำ นวนประชากรและรายได้ของครัวเรือน ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ที่มองเห็นโอกาสทางการตลาด เข้าสู่ธุรกิจนํ้าดื่มบรรจุขวดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กแม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา อุตสาหกรรมผลิตนํ้าดื่มจะขยายตัวค่อนข้างสูง ทว่า ธุรกิจนี้ได้ประสบกับภาวะการแข่งขันมากด้วยเช่นกัน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2544 สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้กำ หนดให้ ธุรกิจนํ้าดื่มบรรจุขวด เป็นหนึ่งในสินค้าที่ต้องกำ หนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาสินค้าตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีหรือจีเอ็มพี (Good Manufacturing
Practice : GMP) ในการผลิตนํ้าดื่ม GMP มีผลบังคับใช้กับผู้ประกอบการนํ้าดื่มรายใหม่ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นไป ส่วนผู้ประกอบการรายเดิมมีเวลาปรับปรุง เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานเป็นเวลา 2 ปี หรือเริ่มบังคับใช้วันที่ 24 กรกฎาคม 2546 สำ หรับสาระสำ คัญของมาตรฐาน
GMP ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขมี 11 ประเด็น สรุปได้ ดังนี้

ภาพรวมการตลาด

สภาพอากาศของประเทศส่งผลให้ความต้องการเครื่องดื่ม เพื่อช่วยดับกระหายคลายร้อนเพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนํ้าดื่มบรรจุขวด นํ้าอัดลม นํ้าผลไม้ เป็นต้น โดยเฉพาะนํ้าดื่มบรรจุขวดมีข้อได้เปรียบทางด้านราคาที่ไม่สูงจนเกินไป ในขณะเดียวกัน นํ้าดื่มบรรจุขวดยังเป็นสินค้าที่เหมาะสำ หรับผู้ที่เน้นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพราะไม่มีสารปรุงแต่งอื่น ๆ ปัจจุบัน ธุรกิจผลิตนํ้าดื่มมีมูลค่าตลาดสูงถึงประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปี และมีผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่รวมกันประมาณ 2,000 ราย การผลิตนํ้าดื่มมีแนวโน้มขยายตัวได้อีกมากจากหลายปัจจัยเช่น ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งนํ้าธรรมชาติ ตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม แต่ก่อนแหล่งนํ้าต่างๆ สามารถนำ มาใช้เพื่ออุปโภคและบริโภคได้ ทว่าปัจจุบัน มลภาวะจากแหล่งต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์ เป็นต้น ทำ ให้แหล่งนํ้ามีภาวะปนเปื้อน รวมถึงจำ นวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น  สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาในตลาดนี้สูงถึงร้อยละ 20-30 ต่อปี

กลุ่มลูกค้า
กลุม่ ลูกค้าสามารถแบ่งตามลักษณะการบรรจุของน้ำ ดื่มได้ ดังนี้

 1. น้ำ ดื่มบรรจุขวด กลุม่ ลูกคา้ จะเป็นกลุ่มบุคคลทั่ว ๆ ไป ที่ต้องการดื่มน้ำ ในปริมาณไม่มากหาซื้อง่าย สะดวกต่อการพกพาและการเดินทาง จะเห็นได้ว่าตามร้านค้าทั่ว ๆ ไป มีนํ้าดื่มบรรจุขวดอยูห่ ลายขนาด เพื่อจำ หน่ายให้กับผู้บริโภค
 2. น้ำ ดื่มบรรจุถัง กลุม่ ลูกคา้ จะเปน็ กลุ่มอาคารบ้านเรือน อาคารสำ นักงาน โรงงาน เป็นต้น น้ำดื่มบรรจุถังมีราคาถูก และมีนํ้าปริมาณมาก

ส่วนผสมทางการตลาด

 • ผลิตภัณฑ์นํ้าดื่ม (Product) ในท้องตลาด นํ้าดื่มสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ นํ้าดื่มในภาชนะที่เป็นพลาสติกใสและพลาสติกขุ่น ผูบ้ ริโภคจะนิยมดื่มน้ำ ในภาชนะบรรจุที่เป็นพลาสติกใสมากกว่า เพราะมีความเชื่อมั่นต่อความสะอาดและปลอดภัย การที่ผู้บริโภคหันมานิยมดื่มนํ้าบรรจุขวด เนื่องจากเห็นว่าหาซื้อง่าย และที่สำ คัญคือมีประโยชน์ต่อร่างกาย
  • ลักษณะที่ดีของนํ้าดื่มบรรจุขวด/ถัง
 1. สภาพภายนอกและสภาพภายในของขวด/ถังที่ใช้บรรจุต้องสะอาด บริเวณฝาปิดต้องไม่มีคราบปนเปื้อน ฝาต้องปิดสนิท มีแผ่นพลาสติกรัดฝาอีกชั้นหนึ่ง
 2. ลักษณะของนํ้าต้องใส ไม่มีตะกอน สี กลิ่น รสที่ผิดปกติ
 3. ฉลากต้องระบุชื่อ ตราน้ำ ดื่ม ที่ตั้งของผูผ้ ลิต ปริมาตรสุทธิ เลขทะเบียน อย. อย่างชัดเจน  http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/khonkaen/chaf1.html#2
 • การกำ หนดราคา (Price) การกำ หนดราคาของนํ้าดื่ม จะขึ้นอยู่กับภาวะทั่วไปของตลาดและต้นทุนการผลิต คือ
  • การกำ หนดราคาตามสภาวะทางการตลาด ผู้ประกอบรายใหม่ควรสำ รวจราคาจากผู้ประกอบการรายเดิมในพื้นที่นั้นๆ เพื่อไม่ให้ราคาสูงหรือตํ่าเกินไป แต่ส่วนมาก ผู้ประกอบการนํ้าดื่มที่ต้องการหาตลาด จะกำ หนดราคาสินค้าตํ่ากว่าผู้ประกอบการรายเดิม ทำ ให้บางครั้ง ผูป้ ระกอบการต้องประสบภาวะขาดทุน และดำ เนินธุรกิจได้ไม่นาน
  • การกำ หนดราคาจากต้นทุนการผลิต ซึ่งประกอบด้วย ค่าแรงงาน ค่านํ้า ค่าไฟฟ้า และที่มากที่สุดคือค่าบรรจุภัณฑ์ เพราะวัตถุดิบหลักของบรรจุภัณฑ์จะเป็นพลาสติกและเม็ดพลาสติก ซึ่งอิงกับราคานํ้ามัน ฉะนั้น หากปัจจัยการผลิตถูกปรับราคาสูงขึ้น ผู้ประกอบการก็อาจต้องเพิ่มราคานํ้าดื่ม ยกตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตบางรายอาจกำ หนดราคาขายส่งนํ้าบรรจุถัง 20 ลิตร ถังละ 7 บาท และร้านค้าจะขายให้ผู้บริโภคในราคาถังละ 12 บาท ส่วนนํ้าบรรจุขวด ผู้ผลิตจะได้กำ ไรไม่มาก เพราะเฉพาะต้นทุนขวดพลาสติกตกขวดละ 2 บาท และจำ หน่ายให้ร้านค้าในราคาขวดละ 3.30 บาท แต่ผู้ผลิตต้องทำ ควบคู่กันไปเพื่อเอาใจลูกค้า โดยลูกค้าจะนำ ไปจำหน่ายในราคา 5-6 บาท
 • ช่องทางการจัดจำ หน่าย (Place) ไม่ว่าจะทำ ธุรกิจประเภทใดก็ตาม ผู้ประกอบการต้องสำ รวจตลาดหรือช่องทางการจำหน่ายสินค้าก่อน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการผลิตต่อไป โดยทั่วไป ผู้ประกอบการนํ้าดื่มมีช่องทางการจำ หน่าย ดังนี้
  • ติดต่อเอเยนต์หรือตัวแทนจำ หน่ายนํ้าดื่มในเขตพื้นที่นั้นๆ โดยทำ การตกลงหรือกำ หนดเงื่อนไขระหว่า่งผูป้ ระกอบการน้ำดื่มและตัวแทนจำ หน่าย เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านมินิมาร์ท เป็นต้น
  • การติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เช่น การส่งนํ้าดื่มตามบ้านพักอาศัย สำ นักงาน โรงงาน ร้านอาหาร เป็นต้น
 • การส่งเสริมการขาย (Promotion) ผูป้ ระกอบการมีวิธีการส่งเสริมการขายที่ไม่เหมือนกัน เช่น
  • การลดราคาสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก
  • การให้ของชำร่วยในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลวันปีใหม่ ผู้ประกอบการอาจให้ของชำ ร่วยที่ผู้ประกอบการมีอยู่ เช่น นํ้าดื่ม โดยไม่เก็บเงิน ทั้งนี้ จำ นวนที่ให้ไม่ควรมากเกินไป จนผู้ประกอบการต้องแบกภาระ ……. (อ่านต่อเนื้อหาฉบับเต็ม)

 

Download Business Plan ตัวอย่างแผน ธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวด ฉบับเต็มได้ที่นี่ 

  แผนธุรกิจ น้ำดื่มบรรจุขวด (Bottled water Business Plan) (313.1 KiB, 50,354 hits)

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

7 Responses to “แผนธุรกิจ น้ำดื่มบรรจุขวด (Bottled water Business Plan)”

 1. […] แผนธุรกิจ นวดแผนไทย (Thai Massage Sample Business Plan) 265 Kb. แผนธุรกิจ น้ำดื่มบรรจุขวด (Water Sample Business Plan) 313 Kb. แผนธุรกิจ […]

 2. […] แผนธุรกิจ นวดแผนไทย (Thai Massage Sample Business Plan) 265 Kb. แผนธุรกิจ น้ำดื่มบรรจุขวด (Water Sample Business Plan) 313 Kb. แผนธุรกิจ […]

 3. […] แผนธุรกิจ นวดแผนไทย (Thai Massage Sample Business Plan) 265 Kb. แผนธุรกิจ น้ำดื่มบรรจุขวด (Water Sample Business Plan) 313 Kb. แผนธุรกิจ […]

 4. […] แผนธุรกิจ นวดแผนไทย (Thai Massage Sample Business Plan) 265 Kb. แผนธุรกิจ น้ำดื่มบรรจุขวด (Water Sample Business Plan) 313 Kb. แผนธุรกิจ […]

 5. moonan พูดว่า:

  สนใจธุรกิจน้ำดื่มอยู่ค่ะ

  รบกวนขอข้อมู,ค่ะถ้าจะทำโรงงานน้ำดื่ม

  ว่าต้องเตรียม ต้องใช้เริ่มอะไรจากตรงไหนคะ ทั้งขั้นตอนและวิธีการ อีกอย่าง ระหว่างถ้าใช้น้ำประปา กับการเจาะบ่อบาดาล
  อันไหนดีกว่าคะ แล้วการขออย.ต้องอะไรบ้าง เอาเป็นว่ารบกวนขอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจนี้ทุกอย่างเลยนะคะ

 6. […] แผนธุรกิจ นวดแผนไทย (Thai Massage Sample Business Plan) 265 Kb. แผนธุรกิจ น้ำดื่มบรรจุขวด (Water Sample Business Plan) 313 Kb. แผนธุรกิจ […]

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie