planning

ปรับแผน…. เพื่อชัยชนะ ด้วย SWOT Analysis

ธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) การทำธุรกิจในปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยก็คือ การวางแผนธุรกิจ ซึ่งเกิดจากการระดมความคิด และวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อสรุป ...

กรอบความคิดใน การจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan)

กรอบความคิดใน การจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ประกอบไปด้วย ระบบธุรกิจ กรอบความคิดในการจัดทำแผนธุรกิจ โครงสร้างและรูปแบบการเขียนแผนธุรกิจ ฯ เพื่อ การจัดทำแผนธุรกิจ SMEs ...
business plan

ไร้แผน…ไร้กำไร…ไร้ธุรกิจ

เพราะหากธุรกิจที่ไม่ได้วางแผนมะงุมมะงาหราไปตามมีตามเกิด จุดจบของธุรกิจคงไม่โสภานัก ซึ่งเรื่องของแผนเริ่มต้นธุรกิจนั้น หลายคนอาจเคยได้ยินแต่ไม่ค่อยแน่ใจนักว่าคืออะไรกันแน่ ...

วางแผนธุรกิจอย่างไรจึงได้ผล

เมื่อไม่นานมานี้ ผมมีโอกาสไปฟังการบรรยายพิเศษจาก CEO ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนของ บริษัท 3M โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ ท่านเสนอความคิดให้นักธุรกิจพิจารณาธุรกิจที่จะได้รับผลตอบแทนรวดเร็ว ...
Page 1 of 11
Powered by SMEsplannet · Designed by junkie