แผนธุรกิจ เครื่องสำอาง และ เครื่องดื่มสมุนไพรไทย (Green Heart Sample business Plan)

แผนธุรกิจ เครื่องสำอาง และเครื่องดื่มสมุนไพรไทย (Green Heart Sample business Plan) 

สรุปภาพรวม

ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาในช่วงเวลาที่ผ่านมา ธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย โดยเฉพาะเกี่ยวกับ เครื่องสำอาง และเครื่องดื่มสมุนไพรไทย กลับเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสวนกระแสโดยมีอัตราการเจริญเติบโตไม่ตํ่ากว่า 20-30% ต่อปี โดยมีมูลค่าตลาดประมาณ 30,000 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากกระแสความนิยมของผู้บริโภคที่หันกลับไปใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแทนสารเคมีสำ หรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำ อางสารสกัดธรรมชาติมีมูลค่าตลาดประมาณ 2,000 ล้านบาท

จากการวิเคราะห์พลังผลักดันต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อระดับความรุนแรงของการแข่งขันในอุตสาหกรรมและศักยภาพในการทำ กำ ไรในอนาคต พบว่าอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรยังมีศักยภาพในการทำ กำไรที่ดี เนื่องจากสภาวะการแข่งขันในปัจจุบันไม่รุนแรงมาก ทั้งอำ นาจต่อรองของผู้ผลิตและผู้ซื้ออยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก และสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวนต่อการนำ เข้าไปของคู่แข่งในลักษณะอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดย่อม ซึ่งหากสามารถสร้างความแตกต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์ในสายตาของผู้บริโภคได้ชัดเจนและสร้างความภักดีในตราสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นการรักษาศักยภาพในการทำ กำ ไรในระยะยาว บริษัท กรีนฮาร์ท จำ กัด เป็นบริษัทผู้จัดจำ หน่ายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยมีส่วนผสมของสมุนไพรไทย ชนิดต่างๆ ภายใต้แนวคิดของร้านที่จำ หน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การเป็นผู้นำในด้านการนำ เสนอผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีคุณภาพสูงสู่สังคมไทยด้วยรูปแบบที่ทันสมัย และมีพันธกิจหลัก ในการนำ เสนอผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณค่าต่อสุขภาพและเหมาะสมกับวิถีชีวิตปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพอใจให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งสามารถสร้างความมั่งคั่งในระดับที่ทำ ให้ผู้ถือหุน้ พอใจ และชว่ ยส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้แพร่หลายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทย โดยบริษัทจะใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) ในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายย่อยอื่นๆ โดยจะใช้การสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการสร้างภาพพจน์ของสินค้า้ที่เหนือคูแ่ข่งและบริการที่แตกต่าง เป็นเครื่องมือในการสร้างความภักดีในตราสินค้า ซึ่งจะช่วยให้บริษัท สามารถตั้งราคาในระดับที่สูงกว่าคู่แข่ง เพื่อสร้างกำ ไรให้กับบริษัทฯได้ในระยะยาว สำหรับในด้านการดำเนินงานบริษัทมีจุดแข็งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซึ่งผ่านการวิจัยและพัฒนาจากทางบริษัท และผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยบริษัทจะเป็นผู้ควบคุมการผลิตโดยเลือกโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP เป็นผู้ผลิต นอกจากนี้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพสูง เช่น โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ให้เป็นผู้ผลิตหนึ่งในหลายรายของบริษัท

ในส่วนของด้านการตลาด บริษัทต้องการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ห่วงใยสุขภาพ โดยใช้กลยุทธ์การสร้างตราสินค้ากรีนฮาร์ทให้เป็นตราสินค้าในใจของกลุ่มเป้าหมายและเป็นผู้นำ ในกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรขนาดย่อม โดยใช้กลยุทธ์ในด้านการสื่อสารและส่งเสริมการขายที่เหมาะสมกับวิถีการดำ เนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความภักดีในตราสินค้า สำ หรับการจัดจำ หน่ายสินค้าจะผ่านช่องทางหลักคือ ร้านค้าของบริษัทและเคาน์เตอร์จำ หน่ายในห้างสรรพสินค้ารวมทั้งการบริการจัดส่งสินค้า (Delivery) และมีการรับประกันคุณภาพสินค้า เพื่อมุ่งสร้างความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าสำ หรับความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจนี้ หากอัตราการขยายตัวธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นไปตามที่คาดการณ์ กิจการจะสามารถสร้างผลตอบแทนขั้นตํ่าให้ผู้ลงทุนในอัตรา 20% ต่อปี และมี ROIC เฉลี่ย 61% ต่อปี โดยกิจการนี้จะสามารถสร้างมูลค่าตลาดเพิ่มจากอัตราผลตอบแทนขั้นตํ่าที่ผู้ลงทุนต้องการ (Market Value Added) เป็นมูลค่าประมาณ 2.4 ล้านบาท

บริษัทและแนวคิดในการจัดตั้ง
บริษัท กรีนฮาร์ท จำ กัด เป็นบริษัทผู้จัดจำ หน่ายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยมีส่วนผสมของสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดของร้านที่จำ หน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพสำ หรับผู้บริโภคในเมืองที่ต้องการทางเลือกในการใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น โดยบริษัทได้สรรหาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพเหมาะสำ หรับนำ มาใช้ได้ทุกวัน เช่น เครื่องสำ อางที่มีส่วนผสมสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร ในรูปแบบที่หลาก
หลาย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานน่าเชื่อถือ สะดวกต่อการใช้งานและมีบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยเหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวัน

วิสัยทัศน์ (Vision)
ผู้นำในด้านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีคุณภาพสู่สังคมไทยด้วยรูปแบบที่ทันสมัย

พันธกิจ (Mission)
1. มุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณค่าต่อสุขภาพและเหมาะสมกับวิถีชีวิตปัจจุบันเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพอใจให้แก่ผู้บริโภค
2. สร้างความมั่งคั่งในระดับที่ผู้ถือหุ้นพอใจ (Shareholder Wealth)
3. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้แพร่หลายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทย

เป้าหมายองค์กร (Goal)
เป้ามายระยะสั้น (ปี 2545-2546)
1. สร้างให้ผลิตภัณฑ์และตราสินค้าเป็นที่รู้จักแก่กลุ่มเป้าหมายไม่ตํ่ากว่า 20%
2. มีอัตราการเติบโตของยอดขายมากกว่า 20% ต่อปี โดยไม่ตํ่ากว่าอัตราการเติบโตของตลาดรวม
3. สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนในอัตรา 20% ต่อปี

เป้าหมายระยะยาว
1. สร้างตราสินค้าให้เป็นที่จดจำ และเป็นผู้นำ ในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย
2. รักษาอัตราการเติบโตของยอดขายไม่ตํ่ากว่าอัตราการเติบโตของตลาดรวม
3. รักษาอัตราผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนไม่ตํ่ากว่า 20% ต่อปี

สินค้าและบริการ
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำ หน่ายทุกชนิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนผสมจากพืชพรรณธรรมชาติ โดยคัดเลือกพืชสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมาใช้ทดแทนสารเคมี และเป็นการนำ ภูมิปัญญาไทยในอดีตมาประยุกต์ให้เข้ากับการใช้ในชีวิตประจำ วัน โดยผู้บริโภคสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ซึ่งใช้ส่วนผสมจากสารสกัดจากธรรมชาติแทนสารเคมีได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิผลในการใช้งานที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาด โดยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำ หน่ายได้แก่ แชมพูและครีมนวดสมุนไพร สบู่สมุนไพร ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสมุนไพร และชาชงสมุนไพร จัดจำ หน่ายภายใต้ตรา “Green Heart” ………(อ่านต่อเนื้อหาฉบับเต็ม)

 

Download Business Plan ดาวน์โหลด ตัวอย่างแผนธุรกิจ ฉบับเต็มได้ที่นี่ 

  แผนธุรกิจ เครื่องสำอางค์และเครื่องดื่มสมุนไพร (Green Heart Business Plan) (5.4 MiB, 9,428 hits)

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

6 Responses to “แผนธุรกิจ เครื่องสำอาง และ เครื่องดื่มสมุนไพรไทย (Green Heart Sample business Plan)”

  1. […] ทะเลซีฟู๊ด (Seafood shop Sample Business plan) 296 Kb. แผนธุรกิจ เครื่องสำอางและเครื่องดื… (Green Heart Sample business Plan) 5556 Kb. แผนธุรกิจ […]

  2. […] ทะเลซีฟู๊ด (Seafood shop Sample Business plan) 296 Kb. แผนธุรกิจ เครื่องสำอางและเครื่องดื… (Green Heart Sample business Plan) 5556 Kb. แผนธุรกิจ […]

  3. luks พูดว่า:

    download ที่ไหนครับ

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie