แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์จัดเก็บเอกสาร สำหรับสำนักงาน (Mr. file Sample Business Plan)

แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์จัดเก็บเอกสาร สำหรับสำนักงาน (Mr. file Sample Business Plan)

บริษัท มิสเตอร์ไฟล์จำ กัด จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นบริษัทจัดจำ หน่ายผลิตภัณฑ์เก็บเอกสารทางธุรกิจ โดยผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทจะพัฒนาและผลิตออกสู่ตลาดเป็นอันดับแรก คือ แฟ้มปกอ่อนและปกแข็งสปริง Mr. File 

แนวคิดทางธุรกิจของบริษัท คือ มุ่งพัฒนาและจัดจำ หน่ายผลิตภัณฑ์เก็บเอกสารที่มีคุณภาพ และอำนวยความสะดวกในการค้นหาและเก็บรักษาเอกสารอย่างมีมาตรฐานแก่ผู้บริโภค ด้วยทางบริษัท มิสเตอร์ไฟล์ จำ กัด เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจที่มีตลาดขนาดใหญ่ จะเห็นได้จากตัวเลขตลาดธุรกิจแฟ้มเก็บเอกสารในประเทศไทยปี 2543 มีมูลค่าสูงถึง 570 ล้าน1 ประกอบกับตลาดกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บริษัท/สำ นักงานทั่วไป ต้องเก็บเอกสารจำ นวนมาก ซึ่งการเก็บเอกสาร ในรูปแบบ Electronic ไม่สามารถทดแทนได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของทีมบริหารที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านกระดาษ ตลอดจนด้วยด้านการตลาด ซึ่งบริษัทได้เชิญ คุณปราณี ศรีรัตนสมบุญ เจ้าของบริษัท สหศรีรัตนสม
บุญ จำ กัด ซึ่งดำ เนินธุรกิจการขายส่งสินค้าอุปโภคเป็นที่ปรึกษาของบริษัท เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดและคุณปราณี มีประสบการณ์ในการทำ ตลาดเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคในตลาด จึงมีรายชื่อลูกค้าที่สามารถแนะนำ ผลิตภัณฑ์ Mr. File ได้ ดังนั้น ทำ ให้บริษัท มิสเตอร์ไฟล์ จำ กัด มั่นใจว่าจะสามารถเติบโตในธุรกิจนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพบริษัทกำ หนดตำ แหน่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์เก็บเอกสารที่มีคุณภาพ สามารถแก้ปัญหาสินค้าคู่แข่งในตลาดปัจจุบันได้ ใช้งานง่าย เก็บรักษาเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรูปแบบที่ทันสมัยและมีความเป็นมาตรฐาน ซึ่งบริษัทฯ จะจดสิทธิบัตรในกรรมวิธีการผลิตและตัวผลิตภัณฑ์ Mr. File2 เพื่อให้มีระยะเวลาในการคุ้มครองสิทธิในการผลิตการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค ตลอดจนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ “Mr. File” ให้เป็นที่รู้จักในตลาด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะสร้างให้เกิดความรับรู้และจดจำ ในตราสินค้า และได้ยอดขายตามที่ตั้งเป้าหมายไว้สำหรับเป้าหมายในอนาคต ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาและนำ เสนอ ผลิตภัณฑ์จัดเก็บเอกสาร ชนิดอื่น ๆ ตลอดจนวางแผนการส่งออกผลิตภัณฑ์ของ “Mr. File” เพื่อจำ หน่ายในต่างประเทศ ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่

จากการวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการดำ เนินธุรกิจ พบว่าการลงทุนในการดำ เนินกิจการของบริษัทโดยใช้เงินลงทุนเริ่มต้นจำ นวน 5,000,000 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนจากส่วนของเจ้าของทั้งหมด 5,000,000 บาท เพื่อจำ หน่ายแฟ้มเก็บเอกสาร Mr. File เพียงอย่างเดียวนั้น ระยะเวลาที่บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิกลับคืนมาคุ้มเงินลงทุนเริ่มต้นของโครงการ ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีที่ 3 มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของการดำ เนินโครงการนี้จะอยู่ที่ 11,475,808.94 บาท หรือมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) อยู่ที่ประมาณ 68% แม้ว่าขณะที่อัตราผลตอบแทนดังกล่าวมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของยอดขายและราคาค่อนข้างสูง แต่การวิเคราะห์ Worst Case (ยอดขายตํ่ากว่าที่คาดการณ์ 10%1) บริษัทยังคงมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) อยู่ที่ประมาณ 57% ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ควรจะต้องมีการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม และปรับปรุงแผนธุรกิจให้เข้ากับสภาพทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี รวมถึงกลยุทธ์ต่าง ๆ ของคู่แข่งที่ต้องเข้ามาปกป้องส่วนแบ่งตลาดในอนาคตเพื่อดำ เนินธุรกิจในตลาด ผลิตภัณฑ์จัดเก็บเอกสาร ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบันอุปกรณ์เก็บเอกสารยังคงเป็นสิ่งจำ เป็นสำ หรับผู้ใช้งานตามสำ นักงานทั่วไป ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีการเก็บเอกสาร ได้พัฒนาขึ้นอย่างมากในรูปแบบของ Electronics Form ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้มากและสะดวกในการค้นหา แต่ยังมีปัจจัยอื่นที่ทำ ให้การเก็บเอกสารในรูปแบบของกระดาษจำ เป็นต้องใช้ต่อไป เช่น จากข้อกำ หนดทางด้านกฎหมายและภาษี ซึ่งบริษัทต้องเก็บใบกำ กับภาษี เอกสารการับเงิน-จ่ายเงินทางบัญชี หน่วยงานที่ติดต่อลูกค้าซึ่งจัดเก็บเอกสารแยกตามลูกค้าแต่ละราย ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและสามารถเปิดใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ ซึ่งบางหน่วยงานมีจำ นวนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน รวมทั้งใช้สำ หรับเอกสารที่ต้องส่งมอบให้ลูกค้า เป็นต้น อุปกรณ์การเก็บเอกสารมีหลายรูปแบบ เช่น แฟ้มแบบก้านหนีบ แบบ 2 ห่วง แบบ 3 ห่วง แฟ้มแขวน แฟ้มขา File เป็นต้น โดยลักษณะของอุปกรณ์แต่ละอย่างมีความเหมาะสมต่อการเก็บเอกสารแตกต่างกันไป ในบางรูปแบบทำ ให้ผู้ใช้งานเกิดความไม่สะดวก ในการจัดเก็บหรือค้นหาเอกสาร ตลอดจนถึงความสะดวกในการหยิบมาใช้เนื่องจาก การเลือกใช้อุปกรณ์จัดเก็บที่ไม่ตรงกับลักษณะการใช้งาน หรืออุปกรณ์ที่มีในปัจจุบันมีจุดอ่อนทำ ให้ไม่สามารถแก้ปัญหาผู้ใช้งานได้ตลาดอุปกรณ์การจัดเก็บเอกสารในประเทศในปี 2543 มีมูลค่าถึง 570 ล้านบาท แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้แฟ้มเพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร ยังคงเป็นสิ่งจำ เป็น และ Brand loyalty ในอุตสาหกรรมนี้ไม่มากนักทำ ให้การทำ ตลาดมีโอกาสเป็นไปได้สูง ดังนั้นธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารจึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง

สภาพตลาดของสินค้าและโอกาสทางธุรกิจ
การวิเคราะห์สภาพของธุรกิจแฟ้มเก็บเอกสาร
รูปแบบของแฟ้มเก็บเอกสารที่มีจำ หน่ายอยู่ในประเทศแบ่งออกได้เป็น

 1. แฟ้มชนิดคลิปสปริง
 2. แฟ้มชนิดห่วง
 3. แฟ้มชนิดก้านยก
 4. แฟ้มปกอ่อนชนิดแขวนและชนิดใช้ Paper Fastener (ขา File)

ผู้ประกอบการธุรกิจนี้รายใหญ่มีเพียงรายเดียวคือ บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำ กัด1 ซึ่งผลิตแฟ้มตราช้างและเป็น Subcontract สำ หรับยี่ห้ออื่น โดยเป็นรายแรก ๆ ที่เข้ามาดำ เนินธุรกิจ และจำ น่ายแฟ้มเก็บเอกสารในลักษณะต่าง ๆ ทั้งปกแข็ง ปกอ่อน และแฟ้มชนิดต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้างต้น สำ หรับตราช้างจะเป็นยี่ห้อที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุด (70% Market share)2 ลูกค้าเป้าหมายที่สำ คัญสำ หรับธุรกิจนี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นสำ นักงานต่าง ๆ เนื่องจาก สำ นักงานเหล่านี้จำ เป็นที่จะต้องเก็บเอกสารในรูปของกระดาษ (Hard copy) มาก และต้องใช้ในการอ้างอิงหรือสืบค้น จึงจำ เป็นต้องมีระบบการเก็บเอกสารแยกหมวดหมู่และค้นหาง่าย ซึ่งที่ผ่านมาในอดีตสำ นักงานส่วนใหญ่จะใช้สินค้ายี่ห้อเดิมที่เคยใช้เป็นหลัก จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคไม่เห็นความแตกต่างในด้านคุณลักษณะของสินค้าและราคาของยี่ห้ออีกมากนักทำ ให้ไม่ต้องการเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่น ดังนั้นสินค้าที่เข้าตลาดก่อนและครองตลาดอยู่ในปัจจุบันได้เปรียบในการแข่งขันและผู้บริโภคส่วนหนึ่งเชื่อในคุณภาพของสินค้าภายใต้ตราสินค้า “ตราช้าง” ในปัจจุบันลักษณะการใช้งานและคุณภาพของแฟ้มแต่ละยี่ห้อใกล้เคียงกันมากขึ้น จำ นวนบริษัทที่อยู่ในตลาดมากขึ้น อุปสรรคในการเข้าตลาดเนื่องจากผู้บริโภคเดิมที่มีBrand Loyalty น้อยอยู่แล้ว3 ก็จะยิ่งเริ่มลดน้อยลงไปอีก สำ นักงานต่าง ๆ สามารถเลือกและทดลองใช้ยี่ห้ออื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม ความสะดวก ตามแต่ละยี่ห้อออกแบบขึ้นมา ทำ ให้ปัจจัยด้านราคามีผลมากขึ้นในการแข่งขัน

…. (อ่านต่อเนื้อหาฉบับเต็ม)

 

Download Business Plan ตัวอย่างแผนธุรกิจ ฉบับเต็มได้ที่นี่ 

  แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์จัดเก็บเอกสารสำหรับสำนักงาน (Mr.File Business Plan) (1.3 MiB, 932 hits)


Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

6 Responses to “แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์จัดเก็บเอกสาร สำหรับสำนักงาน (Mr. file Sample Business Plan)”

 1. […] (Green Heart Sample business Plan) 5556 Kb. แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์จัดเก็บเอกสารสำ… (Mr. file Sample Business Plan) 1301 Kb. แผนธุรกิจ […]

 2. […] (Green Heart Sample business Plan) 5556 Kb. แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์จัดเก็บเอกสารสำ… (Mr. file Sample Business Plan) 1301 Kb. แผนธุรกิจ […]

 3. […] (Green Heart Sample business Plan) 5556 Kb. แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์จัดเก็บเอกสารสำ… (Mr. file Sample Business Plan) 1301 Kb. แผนธุรกิจ […]

 4. ทองทิพย์ พูดว่า:

  แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์จัดเก็บเอกสารสำนักงาน

 5. […] (Green Heart Sample business Plan) 5556 Kb. แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์จัดเก็บเอกสารสำ… (Mr. file Sample Business Plan) 1301 Kb. แผนธุรกิจ […]

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie