แผนธุรกิจ ร้านดอกไม้ (Flower Shop Sample Business Plan)

ร้านดอกไม้

แผนธุรกิจ ร้านดอกไม้ (Flower Shop Sample Business Plan)

ในอดีตร้านจัดดอกไม้ถูกมองว่าน่าจะเติบโตได้ยาก เพราะดอกไม้สดยังจัดเป็นสินค้าประเภทไม่ก่อประโยชน์ในด้านอุปโภคบริโภค แต่ปัจจุบันความนิยมในการส่งดอกไม้เพื่อเป็นตัวแทนในการแสดงความยินดีหรือแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจร้านจัดดอกไม้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดกันว่ามีร้านจัดดอกไม้กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 1,000 ร้านในปัจจุบัน โดยอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลประมาณร้อยละ 50 ส่วนที่เหลืออยู่ในจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะเมืองใหญ่ ๆ ธุรกิจร้านจัดดอกไม้เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเป็นธุรกิจที่สามารถทำได้โดยไม่ยากนัก เพียงแต่มีความรู้ในเรื่องวิธีการจัดดอกไม้ก็สามารถที่จะประกอบธุรกิจได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ธุรกิจร้านจัดดอกไม้ที่ประสบผลสำเร็จนั้นผู้ประกอบการจะต้องมีความชำนาญ รวมทั้งมีความตั้งใจในการที่จะทำธุรกิจนี้อย่างจริงจัง เพราะร้านจัดดอกไม้ในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูง

ดังนั้นถ้าขาดความตั้งใจและไม่มีความชำนาญในการทำธุรกิจก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จดังที่ต้องการได้ ถึงแม้ว่าการทำธุรกิจร้านจัดดอกไม้จะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ แต่โอกาสในการขยายตัวของธุรกิจนี้ก็ยังมีอยู่มาก ทั้งนี้เพราะร้านจัดดอกไม้ในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในใจกลางเมืองเสียเป็นส่วนมาก แหล่งชุมชนอยู่ไกลออกไปยังไม่ค่อยมีร้านจัดดอกไม้มากนัก ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการหลายรายมองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามการที่จะลงทุนเปิดกิจการร้านจัดดอกไม้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อที่จะหาสถานที่ตั้งร้านให้เหมาะสม เพราะการที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้นั้น สถานที่ตั้งร้านเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นลำดับแรก เพราะหากเปิดกิจการในพื้นที่ที่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายน้อย โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็น้อยลงด้วยเช่นกันการนำกลยุทธ์การตลาดมาใช้เป็นการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด เพื่อให้เกิดความแตกต่างทางการแข่งขัน ในรูปของตัวผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการขายทำให้ยอดการจำหน่ายเพิ่มขึ้น เช่น การนำผัก ผลไม้ สมุนไพร เข้ามาในการตกแต่งช่อดอกไม้ ให้แปลกตาและกลมกลืนเข้ากันได้ดี ซึ่งบ่งบอกความหมายของการมอบให้ พร้อมทั้งจัดภาชนะใส่ดอกไม้แบบธรรมชาติเข้ามาแทนภาชนะที่ใช้กันทั่วไป โดยนำกระบอกไม้ไผ่ กะลามะพร้าว ภาชนะที่ทำมาจากต้นตาล ต้นมะพร้าว มาจัดใส่ดอกไม้ทำให้เป็นดูธรรมชาติ กลมกลืน สวยงามแปลกตาและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะการประมาณการ

และใช้เงินทุนหมุนเวียนถือเป็นขั้นตอนสำคัญ เพราะจะช่วยให้ผู้ประกอบการทราบความต้องการการใช้ทรัพยากรการเงินทุนของธุรกิจที่ดำเนินอยู่ เพื่อจะสามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพสถานการณ์ปัจจุบันในด้านการแข่งขัน ร้านดอกไม้ จะต้องเพิ่มศักยภาพในการบริการลูกค้าที่เข้มข้นขึ้น เนื่องจากลูกค้ามีโอกาสที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการได้หลายแห่ง ดังนั้นธุรกิจร้านดอกไม้ต้องหันมาพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค้า และบริการของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตามสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง จะดำรงอยู่ในธุรกิจนี้ได้ตลอดไป

วัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ

วัตถุประสงค์ธุรกิจ
1. เป็นศูนย์กลางในการจัดดอกไม้ ครอบคลุมทุกภูมิภาค
2. สร้างเครือข่ายในลักษณะ Franchise
3. เป็นผู้นำในด้านการจัดดอกไม้

เป้าหมายธุรกิจ
1. ยอดขายต่อปี 1,000,000 บาท ในปีแรก และปีต่อไปเพิ่มขึ้น 20 % จากยอดขายแต่ละปี
2. ภายใน 2 ปี ที่เปิดดำเนินการ จะขยายตลาดช่องทางการจัดจำหน่าย โดยใช้เทคโนโลยีข้ามาให้บริการด้วยการสั่งดอกไม้ผ่านทาง Internet โดยการชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตผ่านทางระบบInternet โดยตรง
3. ภายใน 3 ปี จะมีการเพิ่มทุนและขยายกิจการออกไปตามแหล่งธุรกิจ ชุมชน 4 มุมเมืองโดยเปลี่ยนกิจการจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัท จำกัด
4. ภายใน 5 ปี สร้างเครือข่ายบริการทุกพื้นที่เขต ทุกอำเภอ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยการส่งรูปแบบที่ลูกค้าต้องการไปทาง E-mail ของแต่ละร้านค้าในเครือข่าย ให้ได้จำนวน 300 ร้านค้า โดยให้มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน

เลือกคลิกดาวน์โหลด ตัวอย่าง แผนธุรกิจ ร้านดอกไม้ Business Plan ที่นี่

Comments

comments