แผนธุรกิจ อินเตอร์เน็ตโฟน (Internet Phone Sample Business Plan)

แผนธุรกิจอินเตอร์เน็ตโฟน

แผนธุรกิจอินเตอร์เน็ตโฟน

 

แผนธุรกิจ อินเตอร์เน็ตโฟน (Internet Phone Sample Business Plan) 

ภาพรวมธุรกิจ

อินเตอร์เน็ต นั้นมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างมากในหลายวงการโดยเฉพาะในวงการไอที ในปี 1999  ทาง ไอดีซีที่อเมริกา (บริษัทที่ทำ เกี่ยวกับงานวิจัยและเก็บข้อมูล , การวิเคราะห์อุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งมีออฟฟิตอยู่กว่า 40 ประเทศ) ได้คาดการณ์ว่าการใช้อินเตอร์เน็ต จะมีมากขึ้น นอกจากนี้ตลาดสินค้าไอทีจะกลายเป็นสื่อที่เป็นมหาชนมากขึ้น ในแง่การประหยัดต้นทุนธุรกิจ ส่งผลให้ธุรกิจขนาดเล็ก (Small Business) จะหันมาใช้อินเตอร์เน็ต มากขึ้น โดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อซื้อสินค้าจะเพิ่มขึ้นจากการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายในอดีตส่วนใหญ่คิดว่าเป็นโลกของความไม่จริง จะกลายเป็นสิ่งที่เป็นความจริงมากขึ้น เนื่องจากอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำ วันของเรามากขึ้น เพราะเราสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการโดยไม่จำ กัดเวลา และสถานที่ได้ตลอดเวลา หรือค้นหาจนกว่าเราจะพอใจและได้สิ่งที่ต้องการ

ในปัจจุบันนี้การที่จะเข้าใช้อินเตอร์เน็ต ได้จะใช้คอมพิวเตอร์ประมาณ 95% ของตลาดทั้งหมด อย่างไรก็ดีการเจริญเติบโตของอินเตอร์เน็ตจะเป็นแรงผลักดันให้มีการพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ ๆ ขึ้นมา เช่น WebTV หรือ Internet Screen Phone

ในด้านธุรกิจนั้น ธุรกิจขนาดเล็กจะหันมาเปิดบริการบนเว็บไซต์มากขึ้นเนื่องจากช่วยประหยัดรายจ่ายและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากที่สุด นอกจากนี้การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศเป็นปัจจัยสู่ความสำ เร็จที่ต้องทำ อย่างระมัดระวังมากที่สุด การเข้าสู่ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าสามารถบอกได้ถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ จากการสำ รวจของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตพบว่า ส่วนใหญ่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ตนเองสนใจถึงวันละสองถึงสี่ครั้งโดยเฉลี่ยในหนึ่งวัน จากการเข้าเยี่ยมชมของยูสเซอร์สามารถให้ผู้ค้าเข้าถึงในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้จากข้อมูลของลูกค้าเอง สิ่งเหล่านี้เป็นแนวโน้มในอนาคตที่ส่งผลโดยตรงต่อการซื้อขายบนออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ซื้อเองก็ต้องการเห็นคุณสมบัติของสินค้าที่เสมือนจริงเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า ดังนั้น อินเตอร์เน็ตจึงเป็นตัวช่วยขยายกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายให้มากขึ้น และทำ ให้การติดต่อธุรกิจเป็นไปได้สะดวกขึ้น พร้อมทั้งประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่ายโดยจากการสำ รวจของไอดีซีข้างต้น บริษัทมั้นใจว่าจะสามารถทำ ยอดขายได้ตามเป้าหมายสอดคล้องตามความเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจอินเตอร์เน็ตได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำ เนินธุรกิจที่ต้องอาศัยความรวดเร็วและฉับไว Internet Screen Phone จะมีประโยชน์หลากหลาย สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้และติดต่อสื่อสารหรือค้นหาข้อมูล โดยบริษัทมีกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก โดยจะเพิ่มและกระจายช่องทางการจัดจำ หน่ายให้แพร่หลายทั่วกรุงเทพ และใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • การร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ Internet Service Provider (ISP) ในการสร้างตลาดร่วมกัน
 • การแต่งตั้งตัวแทนจำ หน่ายตามห้างสรรพสินค้าที่เกี่ยวกับ IT เช่น พันธ์ทิพย์พลาซ่า เป็นต้น
 • การลงโฆษณาผ่านทางสื่อต่าง ๆ
 • การจัดโปรโมชั่นบนพื้นที่ IT Shopping Mall ต่าง ๆ
 • และอื่น ๆ

บริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะเติบโตในธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 15% ทุก ๆ ปี และจะจัดหาสินค้าทางเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตใหม่ ๆ โดยไม่หยุดแค่เพียงแค่อุปกรณ์ Internet Screen Phone ทั้งนี้เพื่อตอบสนองและสร้างความพึงพอใจแก่ลุกค้าสูงสุด

สภาพตลาดของสินค้า

จากความสำ เร็จของตลาด อินเตอร์เน็ต ผลักดันให้มีสินค้าใหม่เกิดขึ้น นั่นคือ Internet Screen Phone เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใช้อินเตอร์เน็ต ได้สะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งเสริมคุณลักษณะที่อำ นวยความสะดวกในการใช้งานด้านอื่น ๆ ไว้ในเครื่องเดียวกัน นั่นคือทำ งานได้ในหลายรูปแบบ (Multi-function) เช่น สามารถเป็นทั้งโทรศัพท์ , PIMS (Personal Information Management System) และอินเตอร์เน็ต โดยมีการใช้งานที่ไม่ยากสะดวก และผู้บริโภคคุ้นเคยกับการใช้งานในชีวิตประจำ วันอยู่แล้ว จากการแข่งขันที่มีเพิ่มมากขึ้นในทุกมุมโลกขณะนี้ ซึ่งเป็นยุคแห่งสงครามข้อมูลข่าวสาร ที่ทำ ให้เวลาทุกนาทีมีค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำ เนินธุรกิจที่ต้องอาศัยความรวดเร็วและฉับไว Internet Screen Phone ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมาก สำ หรับประเทศไทยนั้นแนวโน้มของธุรกิจขนาดเล็ก (Small business) และ ธุรกิจด้านการพาณิชย์อิเลกทรอนิคส์ (E-Commerce) ในอนาคตมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทำ ให้เกิดธุรกิจขนาดเล็กมากมาย ซึ่งธุรกิจเหล่านี้พยายามหาทางลดต้นทุนของการ ดำเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เริ่มหันมาให้ความสนใจ อินเตอร์เน็ต มากขึ้นและจากข้อมูลของไอดีซีที่สำ รวจการใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยในปี 1999 จะเห็นว่าผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย เช่น Home Internet User, Small Business Internet User , Med/Lrg Business Internet User Government Internet User, และ Education Internet User มีแนวโน้มการใช้อินเตอร์เน็ตสูงขึ้นทุกกลุ่ม ซึ่งมีผลทำ ให้ตลาดของ Internet Screen Phone สูงขึ้นตามไปด้วย

มูลค่าของตลาด

จากข้อมูลของทาง ไอดีซี ดังกล่าวข้างต้นเราจะเห็นว่าผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในส่วนที่เป็นผู้ใช้ตามบ้าน (Home Internet User) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา คาดว่าจะมีจำ นวน 271,315 คน, 456,481 คน และ 773,355 คน ในปี 2000,2001 และ 2002 ตามลำ ดับ ซึ่งเราสามารถคำ นวณมูลค่าตลาดโดยประมาณ ได้ดังนี้  6.5 พันล้านบาท , 11 พันล้านบาท และ 18 พันล้านบาท ในปี 2000,2001 และ 2002 ตามลำ ดับ โดยคำ นวณ
จากจำ นวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตคูณกับราคาของ Internet Screen Phone ที่ราคา 24,000 บาท จากตัวเลขดังกล่าวทางบริษัทคาดว่าจะมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 1.55% ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในส่วนที่เป็นผู้ใช้ตามบ้าน (Home Internet User) เราสามารถคำ นวณส่วนแบ่งมูลค่าตลาดโดยประมาณ ได้ดังนี้ 100 ล้านบาท, 170 ล้านบาท และ 287 ล้านบาท ในปี 2000, 2001 และ 2002 ตามลำดับ ….. (อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม)

 

Download Business Plan ตัวอย่างแผนธุรกิจ ฉบับเต็มได้ที่นี่ 

  แผนธุรกิจ อินเตอร์เน็ตโฟน (Internet Phone Sample Business Plan) (792.7 KiB, 1,643 hits)

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

3 Responses to “แผนธุรกิจ อินเตอร์เน็ตโฟน (Internet Phone Sample Business Plan)”

 1. […] ร้านเบเกอรี่ (Bakery Shop Sample Business Plan) 1397 Kb. แผนธุรกิจ ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ (Internet cafe2 sample business Plan) 225 Kb. แผนธุรกิจ […]

 2. […] ร้านเบเกอรี่ (Bakery Shop Sample Business Plan) 1397 Kb. แผนธุรกิจ ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ (Internet cafe2 sample business Plan) 225 Kb. แผนธุรกิจ […]

 3. สมบุญ ภูมิอรัญชัย พูดว่า:

  เบอร์ติดต่อ 089-2289140 หรือ 081-8754995
  ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการทำธุรกิจsme(การขอสินเชื่อ)

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie