แผนธุรกิจ ร้านก๋วยเตี๋ยว เยาวราช (Noodle Shop Sample Business Plan)

แผนธุรกิจ ร้านก๋วยเตี๋ยว

แผนธุรกิจ ร้านก๋วยเตี๋ยว

 

แผนธุรกิจ ร้านก๋วยเตี๋ยวเยาวราช (Noodle Shop Sample Business Plan)

ภาพรวมธุรกิจก๋วยเตี๋ยว

อาหารถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ ดังนั้นเราจึงเห็นธุรกิจที่ เกี่ยวข้องโดยตรง กับอาหารอยู่มากมายหลากหลายประเภท ตั้งแต่การผลิตและจำหน่ายในรูปแบบของวัตถุดิบประเภทต่าง ๆ เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่ว มันสำปะหลัง มันฝรั่ง กุ้ง หอย ปู ปลา หมู ไก่ เนื้อวัว
รวมถึงผลไม้ประเภทต่างๆ หรือการนำวัตถุดิบเหล่านั้นมาแปรรูปเป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูปหรืออาหาร สำเร็จรูป เช่น สินค้าการเกษตรต่าง ๆ ที่มีการแปรรูปและนำมาจำหน่ายในตลาดสดหรือตลาดติดแอร์ อย่างซุปเปอร์มารเก็ต จนกระทั่งการนำวัตถุดิบต่างๆ มาทำการผลิตหรือจัดเป็นสำรับในร้านอาหารต่างๆ เช่น ภัตตาคาร ร้านอาหารจานด่วน ค๊อฟฟี่ช็อป ผับ หรือร้านอาหารที่จำหน่ายกันริมถนน ซึ่งหากพิจารณาการเลือกรับประทานอาหารของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมือง ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฯ เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต รูปแบบการรับประทานอาหารจานด่วนหรือที่เรียกกันว่า Fastfood นั้น เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายมานานนับร้อยปี ในรูปแบบอาหารจานด่วนแบบไทยๆ หรือที่บางครั้งเรามาเรียกติดปากว่าอาหารจานเดียว เช่น ข้าวราดแกง ข้าวผัดกะเพรา ข้าวไข่เจียว ข้าวหมูแดง ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู หรือประเภทก๋วยเตี๋ยวต่างๆ เช่น ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ก๋วยเตี๋ยวไก่ ก๋วยเตี๋ยวหมู ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ และอีกหนึ่งเมนูที่คาดว่ากำลังจะมาแรงในอนาคตก็คือ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลาสด “ก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลาสดเยาวราช” จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการบริโภคอาหารจานด่วนของคนไทย (Quick Serve Restaurant-QSR) โดยจะมีจุดขายสำคัญที่ความเป็นอาหารสุขภาพ เนื่องจากเป็น ก๋วยเตี๋ยวปลาที่จะใช้เนื้อปลาสดๆ และสูตรของเมนูต่างๆ จะเน้นในด้านคุณภาพและประโยชน์ทางโภชนาการ เช่น การใช้เนื้อปลาสด ๆ ที่ไม่ผสมสารใดๆ การนำสมุนไพรพื้นบ้านของคนไทย มาผสมผสาน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคในยุคปัจจุบันและอนาคตซึ่งจะมีการคำนึงถึงสุขภาพและประโยชน์ทางสุขลักษณะมากยิ่งขึ้น

บทสรุปผู้บริหาร

แผนธุรกิจของ ร้านก๋วยเตี๋ยว เนื้อปลาสดเยาวราช ซึ่งประกอบกิจการ ร้านก๋วยเตี๋ยว เนื้อปลาสด ภายใต้ชื่อ “ก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลาสดเยาวราช” โดยมีวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ “การเป็นผู้นำในตลาดก๋วยเตี๋ยว ที่มีคุณภาพดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” และมีพันธกิจ คือ  “มุ่งพัฒนาและจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวปลาสดที่มีคุณภาพดี และมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ” และมีเป้าหมายที่สำคัญขององค์กรคือดำเนินธุรกิจให้ได้”

กลยุทธ์ธุรกิจ

กลยุทธ์ของ ร้านก๋วยเตี๋ยว เนื้อปลาสดเยาวราช จะมีลักษณะเป็นการจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวที่มีราคาเหมาะสม และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ (Cost Leadership Strategy) โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่เป็นกลุ่มคนทำงานที่ประกอบอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจและพนักงาน เอกชน รวมทั้งกลุ่มนักเรียน นักศึกษา โดยมีอายุตั้งแต่ 15 ปี – 55 ปี

ซึ่งแผนธุรกิจที่จัดทำประกอบด้วยแผนการตลาด แผนการผลิต แผนการจัดองค์กรและการจัดการ และแผนการเงิน แผนการตลาดได้คำนึงถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจ โดยทางด้านผลิตภัณฑ์จะเน้นคุณภาพอาหารที่ดีตรงตามความพึงพอใจของลูกค้า ทางด้านสถานที่ จะเน้นทำเลที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นจำนวนมาก สะดวกในการเดินทาง และมีภาพลักษณ์ของร้านที่จดจำได้ของลูกค้าทางด้านราคา จะเน้นให้ราคาก๋วยเตี๋ยวของร้านสามารถแข่งขันได้กับคู่แข่งและผลิตภัณฑ์ทดแทนและทางด้านการส่งเสริมการขายจะเน้นการทำกิจกรรมตั้งแต่วันเปิดร้าน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และทำให้ลูกค้ารู้จักและเข้าร้านสาขา ทำการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าจดจำร้านได้อยู่เสมอ

แผนการผลิต

แผนการผลิต จะเน้นประสิทธิภาพทั้งในด้านอาหารและบริการของร้าน เพื่อให้มีต้นทุน การดำเนินงานที่ต่ำที่สุดในขณะที่มีบริการที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการเสนอมูลค่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทั้งทางด้านคุณภาพของสินค้าและบริการแผนการเงิน จะเป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน สำหรับโครงการ ร้านก๋วยเตี๋ยว เนื้อปลาสดเยาวราช ซึ่งพบว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน เนื่องจาก โครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนเริ่มแรก (Initial Investments) ตลอดระยะเวลา 5 ปี ประมาณ 87 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดโครงการเป็นบวก เท่ากับ 187.46 ล้านบาท ซึ่งเมื่อคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน (Net Present Value of Free Cash Flows) เป็นบวกเท่ากับ 45.87 ล้านบาท โดยคำนวณจากอัตราต้นทุนถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก (WACC) เท่ากับร้อยละ 15.0 หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน (IRR) เท่ากับร้อยละ 71.35 ซึ่งสูงกว่าต้นทุนของเงินทุน (Cost of Capital) อยู่เท่ากับร้อยละ 56.35 ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3.07 ปี และหากคิดระยะเวลาคืนทุนที่คำนวณจากกระแสเงินสดคิดลดแล้วประมาณ 3.33 ปี

ผลการดำเนินงาน

ดังนั้นหากเป็นไปตามสมมติฐานนี้ การลงทุนในโครงการนี้จะให้ผลตอบแทนที่เป็นบวก ซึ่งถือเป็นโครงการที่น่าลงทุนจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Sensitivity Analysis) เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อโครงการ ร้านก๋วยเตี๋ยว เนื้อปลาสดเยาวราช หากปัจจัยที่สำคัญที่กระทบต่อโครงการนั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วจะมีผลต่อโครงการอย่างไรนั้น ได้พิจารณาปัจจัยที่สำคัญ คือ รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ต้นทุน ของวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ต้นทุนเงินทุน และเงินลงทุนเริ่มแรกโดยได้พิจารณาว่าหากปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ที่อัตราร้อยละ 5 ร้อยละ 10 และร้อยละ 20 แล้วจะมีผลกระทบต่อโครงการอย่างไร ซึ่งพบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) จะมีความอ่อนไหวต่อการ เปลี่ยนแปลงของรายได้มากที่สุด และมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ใกล้เคียงกันสำหรับ ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนเงินทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเงินลงทุนโดยความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของรายได้สามารถทำให้มูลค่าปัจจุบันของโครงการ (NPV) มีค่าเป็นลบได้ที่ระดับการลดลงของรายได้ที่ ร้อยละ 20 ดังนั้นหากมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อรายได้มากกว่าร้อยละ 20 แล้วจะทำให้การตัดสินใจลงทุนในโครงการนี้เปลี่ยนแปลงไป …… (อ่านต่อฉบับเต็ม)

 

Download Business Plan ตัวอย่างแผนธุรกิจ ฉบับเต็มได้ที่นี่ 

  แผนธุรกิจ รานก๋วยเตี๋ยว (Noodle Business Plan) (1.8 MiB, 7,340 hits)

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

4 Responses to “แผนธุรกิจ ร้านก๋วยเตี๋ยว เยาวราช (Noodle Shop Sample Business Plan)”

  1. […] (Internet cafe2 sample business Plan) 225 Kb. แผนธุรกิจ ร้านก๋วยเตี๋ยวเยาวราช (Noodle Shop Sample Business Plan) 1881 Kb. แผนธุรกิจ […]

  2. […] (Internet cafe2 sample business Plan) 225 Kb. แผนธุรกิจ ร้านก๋วยเตี๋ยวเยาวราช (Noodle Shop Sample Business Plan) 1881 Kb. แผนธุรกิจ […]

  3. […] (Internet cafe2 sample business Plan) 225 Kb. แผนธุรกิจ ร้านก๋วยเตี๋ยวเยาวราช (Noodle Shop Sample Business Plan) 1881 Kb. แผนธุรกิจ […]

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie