แผนธุรกิจร้านถ่ายรูป (Photo Shop Sample Business Plan)

แผนธุรกิจร้านถ่ายรูป

แผนธุรกิจร้านถ่ายรูป (Photo Shop Sample Business Plan)

ประวัติความเป็นมาและภาพรวมของกิจการ 

M Fast Photo shop โดยนายมนต์ชัย ชอบธรรม เรียนจบทางด้านถ่ายภาพ เทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ หลังจากจบการศึกษาในปี 2541 ได้เข้าไปทำงานในบริษัทบางกอกสตูดิโอ ในตำแหน่ง พนักงานตกแต่งภาพและได้เรียนรู้เทคโนโลยี กระบวนการผลิตภาพสมัยใหม่ตลอดเวลา จึงเกิดแรงบันดาลใจและความตั้งใจที่จะมีกิจการเป็นของตัวเอง เพราะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการถ่ายภาพเป็นอย่างดี จึงได้ติดต่อ อาคารเลขที่ 89/1 แขวงสามเสน เขตดุสิต กทม. เพื่อขอเช่าเปิดดำเนินกิจการซึ่งใกล้กับสถาบันการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจในลักษณะเดียวกันนี้เป็นที่ยอมรับของตลาดเป็นอย่างดี

จึงเล็งเห็นว่าธุรกิจการถ่ายภาพบุคคลในโอกาสต่าง ๆ ยังมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่อีกจำนวนมาก อีกทั้งความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการ ต้องการภาพที่มีคุณภาพและส่งมอบอย่างรวดเร็ว โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาดำเนินการในครั้งนี้ กิจการต้องใช้เงินลงทุนในกิจการถ่ายภาพ 500,000.- บาท ในการประกอบกิจการโดยอาศัยเงินลงทุนส่วนตัว 40 % และแหล่งเงินทุนในสถาบันการเงิน 60 %

M. Fast Photo Shop คาดว่าจะสามารถสร้างกระแสเงินสดที่เป็นบวกได้ภายในเดือนที่สามหลังเปิดดำเนินการ ทั้งนี้ทางร้านจะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดทุกด้าน โดยเฉพาะโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างรวดเร็ว คาดว่ากิจการนี้จะมีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนไม่น้อยกว่า 25 % ขึ้นไป โดยอาศัยกลยุทธ์ทางการตลาดปฏิบัติการอื่น ๆ

กลุ่มลูกค้า เป้าหมาย และการขาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
1.  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก
กลุ่มหลัก – นักเรียน นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษา 6 แห่ง ในถนนราชวิถี ( สถาบันราชภัฎสวนดุสิต และสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา ) และประชาชนในท้องถิ่นที่ใกล้กับกิจการ
2.  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรอง
กลุ่มรอง – บุคคลทั่วไป ครอบครัว ร้านค้าทั่วไป ( สำหรับงานถ่ายโฆษณา )

การกำหนดราคา
1. ถ่ายภาพติดบัตร ราคาอยู่ระหว่าง 150-170 บาท ต่อโหล
2. ถ่ายภาพบุคคลและภาพแฟชั่นในสตูดิโอ ราคาจะอยู่ในช่วงระหว่าง 180 – 300 บาท ต่อชุด ( 1 ชุด จะมีภาพทั้งหมด 4 ภาพ)
3. ถ่ายภาพบุคคลในงานพิธีต่าง ๆ เช่น งานรับปริญญา งานบวช งานแต่งงาน ราคาอยู่ระหว่าง 2,000 – 2,500 บาท ( เฉพาะค่าแรงส่วนฟิล์มลูกค้าเป็นผู้รับผิดขอบ)
4. ถ่ายภาพโฆษณาสินค้า (Slide) ลักษณะสินค้าที่มีขนาดเล็กและปานกลาง ราคาอยู่ระหว่าง 2,000 – 10,000 บาทต่องาน ซึ่งรวมค่าฟิล์ม Slid และห้อง Lab
5. บริการอัดภาพทาง Internet ราคาอยู่ระหว่าง 6 – 8 บาทต่อภาพ
6. บริการบันทึกลงแผ่น CD ในลักษณะที่งานเป็น Negative & Positive ราคาอยู่ระหว่าง 190 บาท ต่อม้วน

สภาวะการแข่งขัน
ปัจจุบันคู่แข่งขันที่ทำธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพบุคคลมีจำนวนไม่มากราย และคู่แข่งขันที่ทำธุรกิจเหมือนกับกิจการที่จะไปเปิดดำเนินการ โดยตั้งอยู่ในทำเลเดียวกันมีเพียง 1 ราย ฉะนั้นสภาวะในการแข่งขันยังไม่สูงมากนัก ประกอบกับกิจการได้นำเทคโนโลยีทางด้านการถ่ายภาพระบบ Digital มาใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งปัจจุบันตลาดกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มลูกค้า นักเรียน นักศึกษาฯลฯ ซึ่งผู้ประกอบการคู่แข่งที่ทำเลเดียวกัน ยังไม่ได้นำทคโนโลยีระบบ Digital มาดำเนินการ จึงเป็นความได้เปรียบของกิจการที่ดำเนินการก่อน

ดานการผลิต

6.1 กระบวนการผลิต/ปฏิบติการในการถายภาพบุคคลในสตูดโอ
ัลูกคาเลือกฉาก – จัดเตรียมฉากและระบบ – ลูกคาเตรียมตัวใหพรอมที่จะถาย – ชางภาพตรวจความเรียบรอยในเรื่องของการจัดวางทาทาง – แลวทําการบันทึกภาพดวยกลองดิจิตอล 5-10 ภาพ – ใหลูกคาเลือกดูภาพที่ตองการและที่ตองการแกไข แลวทําการ – ตกแตงภาพดวยเครื่อง – อมพิวเตอร ใชโปรแกรมตกแตงภาพ – ทําการพิมพภาพทางเครื่องพิมพ โดยใชกระดาษ – อัดภาพตามขนาดที่ลูกคาเลือก – ทําการเคลือบภาพดวยฟลมเคลือบเย็น และตัดตามขนาดที่ลูกคาเลือก – บรรจุภาพลงในซอง หรือถุงใหลูกคา – สงมอบใหลูกคาและรับชําระเงินสดจากลูกคา

กำหนดช่วงการผลิต/การวางแผน
เพื่อให้กิจการมีงานรองรับตลอดเวลาใน 1 ปี เป็นการเสริมสร้างรายได้และลดความสูญเสียโอกาส
1. รับงานตามปฏิทินของสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงกับกิจการ เช่น การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา สอบเข้า การจบการศึกษา และบุคคลอื่นทั่วไปที่ต้องการถ่ายภาพติดบัตร
2. รับงานตามปฏิทินงานพระราชทางปริญญาบัตร งานรับปริญญา ตามสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

แผนการเงินและการลงทุน

งบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน และงบดุล

หลักประกัน 

ที่ดิน อาคารโรงงาน และบ้านพักอาศัย

 

เลือกคลิกดาวน์โหลด แผนธุรกิจ ร้านถ่ายรูป Business Plan ที่นี่

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

4 Responses to “แผนธุรกิจร้านถ่ายรูป (Photo Shop Sample Business Plan)”

  1. […] (Patented Petroleum Wastewater Treatment Bacteria) 1912 Kb. แผนธุรกิจ ร้านถ่ายรูป (Photo Shop Sample Business Plan) 178 Kb. แผนธุรกิจ ร้านสปา (SPA […]

  2. […] (Patented Petroleum Wastewater Treatment Bacteria) 1912 Kb. แผนธุรกิจ ร้านถ่ายรูป (Photo Shop Sample Business Plan) 178 Kb. แผนธุรกิจ ร้านสปา (SPA […]

  3. […] (Patented Petroleum Wastewater Treatment Bacteria) 1912 Kb. แผนธุรกิจ ร้านถ่ายรูป (Photo Shop Sample Business Plan) 178 Kb. แผนธุรกิจ ร้านสปา (SPA […]

  4. […] (Patented Petroleum Wastewater Treatment Bacteria) 1912 Kb. แผนธุรกิจ ร้านถ่ายรูป (Photo Shop Sample Business Plan) 178 Kb. แผนธุรกิจ ร้านสปา (SPA […]

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie