แผนธุรกิจ น้ำผลไม้ชนิดผง (Powder Fruit Juice Sample Business Plan)

แผนธุรกิจน้ำผลไม้ชนิดผง

แผนธุรกิจน้ำผลไม้ชนิดผง (Powder Fruit Juice Sample Business Plan)

บริษัท Thai Fruit Powder จำกัด บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ชนิดผง ภายใต้ตราสินค้า Juice ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ชนิดผง Juice เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผลไม้สดแท้ๆ จากธรรมชาติไม่ได้มีการนำหัว น้ำเชื้อเข้มข้นมาเจือจาง บริษัทมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบในประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรไทย โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และเทคโนโลยีทีทันสมัย ทำให้ปริมาณมีต้นทุนในการผลิตต่ำกว่า น้ำผลไม้พร้อมดื่ม และผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง โดยมีอายุการเก็บรักษา บริษัทยังได้มีการวางแผนพัฒนา ผลิตภัณฑ์นานถึง 2 ปี รวมทั้งประหยัดเนื้อที่และสะดวกในการเก็บรักษา บริษัทยังได้มีการวางแผนพัฒนา ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยมีการเสริมวิตามินดี และแคลเซียม เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่สูงขึ้น เมื่อพิจารณาภาวะอุตสาหกรรมน้ำผลไม้ในปี 2544 ตลาดน้ำผลไม้ในประเทศมีมูลค่าประมาณ 2100 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ส่วนน้ำผลไม้ชนิดผงมีผู้ผลิต และจำหน่ายรายเดียวคือ Tang ภาวะ การแข่งขันในตลาดน้ำผลไม้ค่อนข้างสูง เนื่องจากมีผู้นำตลาดรายได้ใหญ่ๆ อยู่ในตลาด และน้ำผลไม้เป็นสินค้า ที่สามารถทดแทนได้ง่าย อย่างไรก็ตามธุรกิจน้ำผลไม้ชนิดผงนี้ยังมีโอกาสเติบโตและทำกำไรได้ เนื่องจาก ตลาดน้ำผลไม้ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการรณรงค์ของผู้ประกอบการร่วมกับภาครัฐบาลให้คนไทยหันมาดื่ม น้ำผลไม้มากขึ้น นอกจากนี้อัตราการดื่มน้ำผลไม้ของคนไทยอยู่ที่ประมาณ 2.5 ลิตรต่อคนต่อปี ซึ่งค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว จึงมีโอกาสที่ตลาดในประเทศจะขยายตัวได้อีกมาก

เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคหันมาตระหนักถึงเรื่องสุขภาพมากขึ้น และนิยมทดลอง ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยให้ความสำคัญในเรื่องรสชาติ และคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น แต่มีการยึดติดกับตราสินค้าน้อยลง ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มครอบครัวคนรุ่นใหม่ที่มีรายได้ปานกลางและพิจารณาเลือกซื้อสินค้าโดยเปรียบเทียบ ความคุ้มค่ากับราคา ซึ่งราคาของผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ชนิดผลจะต่ำกว่าน้ำผลไม้พร้อมดื่มที่มีจำหน่ายอยู่ในตลาด เพื่อเป็นอีก ทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภค รวมทั้งมุ่นเน้นกระจายสินค้าให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล และเน้นการให้ผู้บริโภคได้ทดลองชิมสินค้าเพื่อให้เกิดการซื้อเป็นหลัก

บริษัท Thai Fruit Powder จำกัด มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มาเป็นเวลากว่า 5 ปี โดยมีเงินลงทุน เริ่มแรกทั้งสิ้น 17 ล้านบาท เป็นทุนจะทะเบียน 10 ล้านบาท และเงินทุนจากการกู้ 7 ล้านบาท IRR ของ โครงการเท่ากับ 41% และ NPV ประมาณ 17 ล้านบาท โดยบริษัทมีนโยบาลที่จะให้อัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น 20% ซึ่งเมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบกันแล้วจะพบว่าธุรกิจของบริษัทมีศักยภาพในการทำกำไร และเป็นธุรกิจที่น่าลงทุน เนื่องจากให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

ตลาดน้ำผลไม้ สามารถแบ่งตามลักษณะของน้ำผลไม้ได้ดังนี้ 

1. น้ำผลไม้คั้นสด

เป็นการนำน้ำผลไม้มาคั้นสด ไม่มีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน และมุ่งเน้นในเรื่องของความ สดและดื่มทันที น้ำผลไม้ประเภทนี้จึงอายุการเก็บรักษาไม่นาน ส่วนใหญ่ขายตามรถเข็น แผงลอย หรือร้านค้า ที่มีตู้แช่ การผลิตยังไม่มีมาตรฐาน และความสะอาดของน้ำผลไม้ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตเป็นหลัก ส่วนใหญ่ เป็นน้ำผลไม้ที่ไม่มีตรายี่ห้อ และสามารถหาซื้อได้ทั่วไป

2. น้ำผลไม้พร้อมดื่ม

เป็นน้ำผลไม้ที่ผ่านกระบวนการผลิตโดยนำหัวน้ำเชื้อมาเจือจาง เพื่อให้ได้ความเข้มข้น ของน้ำผลไม้ตามที่ต้องการ และมีการปรับปรุงแต่งรสชาติให้ใกล้เคียงกับน้ำผลไม้สด มีความสะดวกในการดื่ม และเก็บรักษาได้นานกว่าน้ำผลไม้คั้นสด

เลือกคลิกดาวน์โหลด ตัวอย่าง แผนธุรกิจน้ำผลไม้ชนิดผง Business Plan ที่นี่

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

5 Responses to “แผนธุรกิจ น้ำผลไม้ชนิดผง (Powder Fruit Juice Sample Business Plan)”

  1. […] น้ำดื่มบรรจุขวด (Water Sample Business Plan) 313 Kb. แผนธุรกิจ น้ำผลไม้ชนิดผง (Powder Fruit Juice Sample Business Plan) 833 Kb. แผนธุรกิจ […]

  2. […] น้ำดื่มบรรจุขวด (Water Sample Business Plan) 313 Kb. แผนธุรกิจ น้ำผลไม้ชนิดผง (Powder Fruit Juice Sample Business Plan) 833 Kb. แผนธุรกิจ […]

  3. […] น้ำดื่มบรรจุขวด (Water Sample Business Plan) 313 Kb. แผนธุรกิจ น้ำผลไม้ชนิดผง (Powder Fruit Juice Sample Business Plan) 833 Kb. แผนธุรกิจ […]

  4. […] น้ำดื่มบรรจุขวด (Water Sample Business Plan) 313 Kb. แผนธุรกิจ น้ำผลไม้ชนิดผง (Powder Fruit Juice Sample Business Plan) 833 Kb. แผนธุรกิจ […]

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie