แผนธุรกิจ ร้านอาหาร (Restaurant Sample business Plan)

ธุรกิจร้านอาหาร

ธุรกิจ ร้านอาหาร

แผนธุรกิจ ร้านอาหาร เพื่อสุขภาพ (Restaurant Business Plan)

อาหารถือเปนหนึ่งในปจจัยสี่ที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย ไมวาเศรษฐกิจจะเจริญรุงเรือง หรือตกตํ่าอยางไร ธุรกิจรานอาหารมักจะไดรับผลกระทบนอยที่สุด

ในปจจุบันพบวาการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี มีผลใหรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเวลากลายเปนขอจํากัดในการดําเนินชีวิต ทําใหชีวิตมีความเรงรีบมากขึ้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบานจึงมีแนวโนมสูงขึ้น จากงานวิจัยของศูนยวิจัยกสิกรไทย (2540) พบวาคนกรุงเทพฯ แตละครัวเรือนมีคาใชจายในการรับประทานอาหารนอกบานเฉลี่ย 1,500 บาทตอเดือน หรือคิดเปนมูลคาการรับประทานอาหารนอกบานในป 2540 เทากับ 12,000 ลานบาท โดยมีอัตราการขยายตัวของตลาดรอยละ 25 ตอป นอกจากนี้จากสรุปภาวะธุรกิจป 2543 และแนวโนมป 2544-2545 ของศูนยวิจัยไทยพาณิชยยังกลาววา รูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีการปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหการบริโภคอาหารนอกบานและการซื้ออาหารสําเร็จรูปมารับประทานที่บานมีแนวโนมสูงขึ้น และยังเปนการพักผอนหยอนใจหรือการสังสรรคอีกวิธีหนึ่ง โดยคาดวาแนวโนมการรับประทานอาหารนอกบานในป 2544-2545 ยังอยูในระดับดี และเปนไปอยางตอเนื่อง อีกทั้งปจจุบันสิ่งแวดลอมรอบตัวเปนพิษมากขึ้น กอใหเกิดโรคภัยไขเจ็บตางๆ ทําใหคนหันมาใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพ พยายามแสวงหาความรูและแนวปฏิบัติที่ถูกตอง เห็นไดจากกระแสการรณรงคใหมีการออกกําลังกาย และการบริโภคอาหารที่มีประโยชน และถูกสุขลักษณะ

การดูแลสุขภาพในเบื้องตนดวยแนวทางปฏิบัติดังกลาว รวมทั้งการพักผอนนอนหลับใหเต็มที่ นับเปนสิ่งที่จะชวยใหชีวิตยืนยาว และปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ซึ่งจะนําไปสูการมีภาวะโภชนาการและสุขภาพที่ดี อีกทั้งในปจจุบัน ไมวาจะเปนผลิตภัณฑเสริมอาหาร หรือผลิตภัณฑตางๆ ที่กลาวอางวาเปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ กําลังเขามาสรางกระแสใหเกิดคานิยมการบริโภคแบบใหม อันจะทําใหเกิดความสับสน และกอใหเกิดพฤติกรรมการกินอาหารที่ไมถูกตองตามหลักโภชนาการหนวยงานของรัฐไดพยายามเขามาแกปญหาดานสุขภาพอนามัยของประชาชน ดังจะเห็นไดจากการที่กระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทํา “ขอปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย” หรือ “โภชนบัญญัติสําหรับคนไทย” 1 ขึ้นซึ่งมี 9 ขอ ดังนี้

 1. กินอาหารครบ 5 หมู แตละหมูใหหลากหลายและหมั่นดูแลนํ้าหนักตัว
 2. กินขาวเปนอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางมื้อ
 3. กินพืชผักใหมากและกินผลไมเปนประจํา
 4. กินปลา เนื้อสัตวไมติดมัน ไข และถั่วเมล็ดแหง เปนประจํา
 5. ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย
 6. กินอาหารที่มีไขมันแตพอควร
 7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัด และเค็มจัด
 8. กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปอน
 9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล

ลักษณะทั่วไปของธุรกิจ รานอาหาร

 • ประเภทของการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม แบงออกเปน 2 ประเภท คือ

1.  การจัดการที่ไมเปนการคา (Non commercial food service management) เปนการจัดเพื่อเปนสวัสดิการและไมหวังผลกําไรใหแกบุคคลบางกลุมตามสถาบันตางๆ ดังนี้

             1.1 โรงพยาบาล คลินิก และสถานพยาบาลตางๆ (Health Care Foodservice) จัดบริการสําหรับคนไขพักฟน จึงใหความสําคัญในเรื่องคุณคาทางโภชนาการและความสะอาด
             1.2 โรงเรียนและสถานเลี้ยงเด็กเล็ก (School Foodservices) เนนคุณคาทางโภชนาการและความสะอาด เพื่ออนามัยของเด็กนักเรียนซึ่งกําลังอยูในวัยเจริญเติบโต
             1.3 มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาตางๆ (University and Collage Foodservices) จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
             1.4 โรงงานอุตสาหกรรมและสถานที่ทํางานตางๆ (Industry and Business Foodservices) เปนการจัดบริการอาหารแกพนักงานในระหวางหยุดพักงาน หรือจําหนายอาหารในราคาถูกเปนพิเศษเพื่อเปนสวัสดิการแกพนักงาน
             1.5 เรือนจําหรือสถานที่คุมขังตางๆ (Prison Foodservices) จัดบริการใหแกนักโทษ ผูตองหาและเจาหนาที่
             1.6 การประกอบการขนสง (Transportation Foodservices) จัดบริการใหแกผูโดยสารในขณะเดินทาง (Travel Catering) ในสถานีและในยานพาหนะตางๆ
             1.7 โรงงานและสถานประกอบการรายเล็ก (Vending Operations) จัดบริการอาหารวางและเครื่องดื่มใสไวในเครื่องขายสินคาอัตโนมัติ (Automatic Vending Machine)
             1.8 สถานบันเทิงและสถานที่พักผอนหยอนใจตางๆ (Recreational and Leisure Foodservices) สถานที่ตางๆ มุงจัดบริการแกนักทองเที่ยวที่เขาไปแสวงหาความเพลิดเพลินตาม
             1.9 สโมสร สมาคมตางๆ (Residential Club) จัดบริการอาหารใหแก สมาชิกสโมสรหรือ สมาคมตางๆ
2. การจัดการที่เปนการคาและมุงผลกําไร (Commercial food service management) หมายถึง สถานบริการอาหารและเครื่องดื่มที่จัดขึ้นเปนธุรกิจที่มุงหวังผลกําไรมากที่สุด มีการบริหารงานและดําเนินงานอยางเปนระบบ มีรายการอาหารใหเลือกมากมาย มีการแขงขันในดานคุณภาพและมาตรฐานการบริการสูง เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวหรือลูกคาทั่วไป หองอาหารที่ดําเนินงานเปนธุรกิจมุงผลกําไรมีดังนี้
       2.1 หองอาหารภายในโรงแรม
 • หองอาหารภายในโรงแรมขนาดใหญ (Restaurant of Large Residential Hotel) มุงใหบริการแกแขกที่มาพักและลูกคาทั่วไป รูปแบบการบริการที่หรูหรา และอาจมีบริการอื่นๆ ดวย เชน การจัดเลี้ยงขนาดใหญ การจัดเลี้ยงในการประชุมสัมมนา การบริการอาหารในหองพัก (room service) และบางหองอาหารอาจมีสิ่งบันเทิงประกอบดวย
 • หองอาหารที่ใหบริการแบบหรูหรา (Fine Dining Restaurant / Classical Restaurant /Full Service Restaurant) จัดบริการดวยความหรูหรา สะดวก สบาย บรรยากาศดี การปรุงอาหารและการใหบริการของพนักงานเปนเลิศ วัตถุดิบไดรับการเลือกสรรมาเปนอยางดีจากตางประเทศ มีเครื่องดื่มหลายประเภทไวคอยบริการ การตกแตงภายใน อุปกรณเครื่องใชเนนความหรูหรา
 • หองอาหารของโรงแรมขนาดเล็ก (Dining Room of Smaller Residential Hotel) หมายถึง หองอาหารที่ใหบริการแกลูกคาที่มาพักประจําเปนเวลานานๆ ในโรงแรมขนาดเล็ก
 • หองอาหารประจําชาติ (Specialty Restaurant / Restaurant / Ethnic Restaurant) หมายถึง หองอาหารประจําชาติตางๆ เชน อาหารมังสวิรัติ อาหารทะเล อาหารจีน อาหารญี่ปุน อาหารฝรั่งเศส ฯลฯ การตกแตงรานอาหารมีลักษณะประจําชาติ
 • หองอาหารที่ใหบริการรวดเร็ว (Coffee Shop) เปนหองอาหารที่มักตั้งอยูในบริเวณชั้นลางของโรงแรม หรือที่ที่ลูกคาสามารถเขาไปใชบริการไดอยางสะดวกอาหารที่บริการมักจะเปนอาหารจานเดียว หรืออาหารที่ปรุงอยางรวดเร็ว หองอาหารแบบนี้อาจเปดบริการ 24 ชั่วโมง
 • หองจัดเลี้ยง (Banquet Room) เปนหองอาหารที่ใหบริการจัดเลี้ยงแกแขกของโรงแรมที่ติดตอมายังแผนกจัดเลี้ยงโดยตรง
 • บารและเลาจน (Bar and Lounge) เปนหองหรือสถานที่ที่จัดใหแขกมานั่งพักผอนและดื่มในชวงเย็น กอนหรือหลังรับประทานอาหารคํ่า การจัดหองเหมือนหองรับแขกและมีดนตรีเพื่อการพักผอน
             2.2 หองอาหารภายนอกโรงแรม ไดแก
 • หองอาหารทั่วๆ ไป (Commercial Restaurant / Casual Restaurant) เปนหองอาหารตามสถานที่ทั่วๆ ไป ที่ไมมีบริการที่พัก จะใหบริการอาหารและเครื่องดื่มมากมายหลายรูปแบบใหเลือก ความสําเร็จของธุรกิจแบบนี้ขึ้นอยูกับรสชาติและคุณภาพของอาหารทําเลที่ตั้ง ราคา ความซื่อตรง และการใหบริการที่ดีแกลูกคา
 • หองอาหารจานดวน (Fast Food Restaurant) เปนหองอาหารที่บริการอาหารที่ประกอบเสร็จเรียบรอยพรอมเสนอขายไดทันที่ การขายเนนความสะดวก รวดเร็วลูกคาตองบริการตนเอง (self service) ลูกคาสามารถซื้อและนํากลับไปรับประทานที่บานได
 • Caf้ and Snack Bars หมายถึง หองอาหารที่ใหบริการอาหารเบาๆ หรืออาหารวาง และเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล มีทั้งที่ใชพนักงานบริการและแขกบริการดวยตนเอง หองอาหารจะใหบริการอาหารที่ปรุงอยางรวดเร็ว เพื่อใหทันตอการหมุนเวียนของลูกคาที่มาใชบริการ
 • Public House หมายถึง หองอาหารที่ใหบริการหลายรูปแบบตั้งแตอาหารวางที่ซื้อไดจากเคานเตอรไปจนกระทั่งถึงการใหบริการอาหาร 3 จาน (อาหารจานแรกเรียกนํ้ายอย อาหารหลัก และของหวาน) แบบไมหรูหรามากนัก มีพนักงานใหบริการ
 • Cafeterias หมายถึง หองอาหารที่ใหบริการอยูในสถาบันตางๆ เชน มหาวิทยาลัย โรงเรียน สํานักงาน หรือสถานที่ที่ตองตอนรับผูมาใชบริการเปนจํานวนมาก ลูกคาจะตองบริการตนเอง สําหรับ Cafeteria ในหางสรรพสินคาขนาดใหญอาจใหบริการอาหารครบชุด หรือใหบริการอาหารมากมายหลายประเภทที่เรียกวา Food Park
 • หองอาหารในสถานที่บันเทิงและสถานที่พักผอนหยอนใจ (Recreational and Leisure Food services) บริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานที่พักผอนหยอนใจตางๆ เพื่อใหนักทองเที่ยวไดพักผอนคลายความเหน็ดเหนื่อย อาหารจึงปรุงอยางงายๆ บริการไดรวดเร็วและมีราคาไมแพง
 • รถเข็นขายอาหาร (Food Trucks Service) มักจะเปนผลไมสด ของหวาน ไอศกรีม ฯลฯ เข็นขายอาหารไปตามที่ตางๆ
 • Car Service หมายถึง การบริการอาหารและเครื่องดื่มใหที่รถของลูกคาโดยใสถาดที่สามารถวางติดกับหนาตาง ประตูรถของลูกคาได การบริการแบบนี้ไมเปนที่นิยม เนื่องจากสถานที่บริการจะตองจัดที่จอดรถที่เหมาะสม มีความยุงยากในการบริการและเสียงดัง

Download Sample Business Plan ตัวอย่างฉบับเต็มได้ที่นี่

  แผนธุรกิจ ร้านอาหาร (1.4 MiB, 5,505 hits)

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

6 Responses to “แผนธุรกิจ ร้านอาหาร (Restaurant Sample business Plan)”

 1. Suthida พูดว่า:

  I would like To start business in Chiangmai.
  Its apartment For rent n in grou d Floor Will be fussion Food restaurant.

 2. […] ร้านดอกไม้ (Flower Shop Sample Business Plan) 268 Kb. แผนธุรกิจ ร้านอาหาร (Restaurant Sample business Plan) 1413 Kb. แผนธุรกิจ […]

 3. […] ร้านดอกไม้ (Flower Shop Sample Business Plan) 268 Kb. แผนธุรกิจ ร้านอาหาร (Restaurant Sample business Plan) 1413 Kb. แผนธุรกิจ […]

 4. […] ร้านดอกไม้ (Flower Shop Sample Business Plan) 268 Kb. แผนธุรกิจ ร้านอาหาร (Restaurant Sample business Plan) 1413 Kb. แผนธุรกิจ […]

 5. […] ร้านดอกไม้ (Flower Shop Sample Business Plan) 268 Kb. แผนธุรกิจ ร้านอาหาร (Restaurant Sample business Plan) 1413 Kb. แผนธุรกิจ […]

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie