แผนธุรกิจ ร้านอาหาร (Restaurant Sample business Plan)

ธุรกิจร้านอาหาร

ธุรกิจ ร้านอาหาร

แผนธุรกิจ ร้านอาหาร เพื่อสุขภาพ (Restaurant Business Plan)

อาหารถือเปนหนึ่งในปจจัยสี่ที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย ไมวาเศรษฐกิจจะเจริญรุงเรือง หรือตกตํ่าอยางไร ธุรกิจรานอาหารมักจะไดรับผลกระทบนอยที่สุด

ในปจจุบันพบวาการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี มีผลใหรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเวลากลายเปนขอจํากัดในการดําเนินชีวิต ทําใหชีวิตมีความเรงรีบมากขึ้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบานจึงมีแนวโนมสูงขึ้น จากงานวิจัยของศูนยวิจัยกสิกรไทย (2540) พบวาคนกรุงเทพฯ แตละครัวเรือนมีคาใชจายในการรับประทานอาหารนอกบานเฉลี่ย 1,500 บาทตอเดือน หรือคิดเปนมูลคาการรับประทานอาหารนอกบานในป 2540 เทากับ 12,000 ลานบาท โดยมีอัตราการขยายตัวของตลาดรอยละ 25 ตอป นอกจากนี้จากสรุปภาวะธุรกิจป 2543 และแนวโนมป 2544-2545 ของศูนยวิจัยไทยพาณิชยยังกลาววา รูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีการปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหการบริโภคอาหารนอกบานและการซื้ออาหารสําเร็จรูปมารับประทานที่บานมีแนวโนมสูงขึ้น และยังเปนการพักผอนหยอนใจหรือการสังสรรคอีกวิธีหนึ่ง โดยคาดวาแนวโนมการรับประทานอาหารนอกบานในป 2544-2545 ยังอยูในระดับดี และเปนไปอยางตอเนื่อง อีกทั้งปจจุบันสิ่งแวดลอมรอบตัวเปนพิษมากขึ้น กอใหเกิดโรคภัยไขเจ็บตางๆ ทําใหคนหันมาใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพ พยายามแสวงหาความรูและแนวปฏิบัติที่ถูกตอง เห็นไดจากกระแสการรณรงคใหมีการออกกําลังกาย และการบริโภคอาหารที่มีประโยชน และถูกสุขลักษณะ

การดูแลสุขภาพในเบื้องตนดวยแนวทางปฏิบัติดังกลาว รวมทั้งการพักผอนนอนหลับใหเต็มที่ นับเปนสิ่งที่จะชวยใหชีวิตยืนยาว และปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ซึ่งจะนําไปสูการมีภาวะโภชนาการและสุขภาพที่ดี อีกทั้งในปจจุบัน ไมวาจะเปนผลิตภัณฑเสริมอาหาร หรือผลิตภัณฑตางๆ ที่กลาวอางวาเปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ กําลังเขามาสรางกระแสใหเกิดคานิยมการบริโภคแบบใหม อันจะทําใหเกิดความสับสน และกอใหเกิดพฤติกรรมการกินอาหารที่ไมถูกตองตามหลักโภชนาการหนวยงานของรัฐไดพยายามเขามาแกปญหาดานสุขภาพอนามัยของประชาชน ดังจะเห็นไดจากการที่กระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทํา “ขอปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย” หรือ “โภชนบัญญัติสําหรับคนไทย” 1 ขึ้นซึ่งมี 9 ขอ ดังนี้

 1. กินอาหารครบ 5 หมู แตละหมูใหหลากหลายและหมั่นดูแลนํ้าหนักตัว
 2. กินขาวเปนอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางมื้อ
 3. กินพืชผักใหมากและกินผลไมเปนประจํา
 4. กินปลา เนื้อสัตวไมติดมัน ไข และถั่วเมล็ดแหง เปนประจํา
 5. ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย
 6. กินอาหารที่มีไขมันแตพอควร
 7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัด และเค็มจัด
 8. กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปอน
 9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล

ลักษณะทั่วไปของธุรกิจ รานอาหาร

 • ประเภทของการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม แบงออกเปน 2 ประเภท คือ

1.  การจัดการที่ไมเปนการคา (Non commercial food service management) เปนการจัดเพื่อเปนสวัสดิการและไมหวังผลกําไรใหแกบุคคลบางกลุมตามสถาบันตางๆ ดังนี้

             1.1 โรงพยาบาล คลินิก และสถานพยาบาลตางๆ (Health Care Foodservice) จัดบริการสําหรับคนไขพักฟน จึงใหความสําคัญในเรื่องคุณคาทางโภชนาการและความสะอาด
             1.2 โรงเรียนและสถานเลี้ยงเด็กเล็ก (School Foodservices) เนนคุณคาทางโภชนาการและความสะอาด เพื่ออนามัยของเด็กนักเรียนซึ่งกําลังอยูในวัยเจริญเติบโต
             1.3 มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาตางๆ (University and Collage Foodservices) จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
             1.4 โรงงานอุตสาหกรรมและสถานที่ทํางานตางๆ (Industry and Business Foodservices) เปนการจัดบริการอาหารแกพนักงานในระหวางหยุดพักงาน หรือจําหนายอาหารในราคาถูกเปนพิเศษเพื่อเปนสวัสดิการแกพนักงาน
             1.5 เรือนจําหรือสถานที่คุมขังตางๆ (Prison Foodservices) จัดบริการใหแกนักโทษ ผูตองหาและเจาหนาที่
             1.6 การประกอบการขนสง (Transportation Foodservices) จัดบริการใหแกผูโดยสารในขณะเดินทาง (Travel Catering) ในสถานีและในยานพาหนะตางๆ
             1.7 โรงงานและสถานประกอบการรายเล็ก (Vending Operations) จัดบริการอาหารวางและเครื่องดื่มใสไวในเครื่องขายสินคาอัตโนมัติ (Automatic Vending Machine)
             1.8 สถานบันเทิงและสถานที่พักผอนหยอนใจตางๆ (Recreational and Leisure Foodservices) สถานที่ตางๆ มุงจัดบริการแกนักทองเที่ยวที่เขาไปแสวงหาความเพลิดเพลินตาม
             1.9 สโมสร สมาคมตางๆ (Residential Club) จัดบริการอาหารใหแก สมาชิกสโมสรหรือ สมาคมตางๆ
2. การจัดการที่เปนการคาและมุงผลกําไร (Commercial food service management) หมายถึง สถานบริการอาหารและเครื่องดื่มที่จัดขึ้นเปนธุรกิจที่มุงหวังผลกําไรมากที่สุด มีการบริหารงานและดําเนินงานอยางเปนระบบ มีรายการอาหารใหเลือกมากมาย มีการแขงขันในดานคุณภาพและมาตรฐานการบริการสูง เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวหรือลูกคาทั่วไป หองอาหารที่ดําเนินงานเปนธุรกิจมุงผลกําไรมีดังนี้
       2.1 หองอาหารภายในโรงแรม
 • หองอาหารภายในโรงแรมขนาดใหญ (Restaurant of Large Residential Hotel) มุงใหบริการแกแขกที่มาพักและลูกคาทั่วไป รูปแบบการบริการที่หรูหรา และอาจมีบริการอื่นๆ ดวย เชน การจัดเลี้ยงขนาดใหญ การจัดเลี้ยงในการประชุมสัมมนา การบริการอาหารในหองพัก (room service) และบางหองอาหารอาจมีสิ่งบันเทิงประกอบดวย
 • หองอาหารที่ใหบริการแบบหรูหรา (Fine Dining Restaurant / Classical Restaurant /Full Service Restaurant) จัดบริการดวยความหรูหรา สะดวก สบาย บรรยากาศดี การปรุงอาหารและการใหบริการของพนักงานเปนเลิศ วัตถุดิบไดรับการเลือกสรรมาเปนอยางดีจากตางประเทศ มีเครื่องดื่มหลายประเภทไวคอยบริการ การตกแตงภายใน อุปกรณเครื่องใชเนนความหรูหรา
 • หองอาหารของโรงแรมขนาดเล็ก (Dining Room of Smaller Residential Hotel) หมายถึง หองอาหารที่ใหบริการแกลูกคาที่มาพักประจําเปนเวลานานๆ ในโรงแรมขนาดเล็ก
 • หองอาหารประจําชาติ (Specialty Restaurant / Restaurant / Ethnic Restaurant) หมายถึง หองอาหารประจําชาติตางๆ เชน อาหารมังสวิรัติ อาหารทะเล อาหารจีน อาหารญี่ปุน อาหารฝรั่งเศส ฯลฯ การตกแตงรานอาหารมีลักษณะประจําชาติ
 • หองอาหารที่ใหบริการรวดเร็ว (Coffee Shop) เปนหองอาหารที่มักตั้งอยูในบริเวณชั้นลางของโรงแรม หรือที่ที่ลูกคาสามารถเขาไปใชบริการไดอยางสะดวกอาหารที่บริการมักจะเปนอาหารจานเดียว หรืออาหารที่ปรุงอยางรวดเร็ว หองอาหารแบบนี้อาจเปดบริการ 24 ชั่วโมง
 • หองจัดเลี้ยง (Banquet Room) เปนหองอาหารที่ใหบริการจัดเลี้ยงแกแขกของโรงแรมที่ติดตอมายังแผนกจัดเลี้ยงโดยตรง
 • บารและเลาจน (Bar and Lounge) เปนหองหรือสถานที่ที่จัดใหแขกมานั่งพักผอนและดื่มในชวงเย็น กอนหรือหลังรับประทานอาหารคํ่า การจัดหองเหมือนหองรับแขกและมีดนตรีเพื่อการพักผอน
             2.2 หองอาหารภายนอกโรงแรม ไดแก
 • หองอาหารทั่วๆ ไป (Commercial Restaurant / Casual Restaurant) เปนหองอาหารตามสถานที่ทั่วๆ ไป ที่ไมมีบริการที่พัก จะใหบริการอาหารและเครื่องดื่มมากมายหลายรูปแบบใหเลือก ความสําเร็จของธุรกิจแบบนี้ขึ้นอยูกับรสชาติและคุณภาพของอาหารทําเลที่ตั้ง ราคา ความซื่อตรง และการใหบริการที่ดีแกลูกคา
 • หองอาหารจานดวน (Fast Food Restaurant) เปนหองอาหารที่บริการอาหารที่ประกอบเสร็จเรียบรอยพรอมเสนอขายไดทันที่ การขายเนนความสะดวก รวดเร็วลูกคาตองบริการตนเอง (self service) ลูกคาสามารถซื้อและนํากลับไปรับประทานที่บานได
 • Caf้ and Snack Bars หมายถึง หองอาหารที่ใหบริการอาหารเบาๆ หรืออาหารวาง และเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล มีทั้งที่ใชพนักงานบริการและแขกบริการดวยตนเอง หองอาหารจะใหบริการอาหารที่ปรุงอยางรวดเร็ว เพื่อใหทันตอการหมุนเวียนของลูกคาที่มาใชบริการ
 • Public House หมายถึง หองอาหารที่ใหบริการหลายรูปแบบตั้งแตอาหารวางที่ซื้อไดจากเคานเตอรไปจนกระทั่งถึงการใหบริการอาหาร 3 จาน (อาหารจานแรกเรียกนํ้ายอย อาหารหลัก และของหวาน) แบบไมหรูหรามากนัก มีพนักงานใหบริการ
 • Cafeterias หมายถึง หองอาหารที่ใหบริการอยูในสถาบันตางๆ เชน มหาวิทยาลัย โรงเรียน สํานักงาน หรือสถานที่ที่ตองตอนรับผูมาใชบริการเปนจํานวนมาก ลูกคาจะตองบริการตนเอง สําหรับ Cafeteria ในหางสรรพสินคาขนาดใหญอาจใหบริการอาหารครบชุด หรือใหบริการอาหารมากมายหลายประเภทที่เรียกวา Food Park
 • หองอาหารในสถานที่บันเทิงและสถานที่พักผอนหยอนใจ (Recreational and Leisure Food services) บริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานที่พักผอนหยอนใจตางๆ เพื่อใหนักทองเที่ยวไดพักผอนคลายความเหน็ดเหนื่อย อาหารจึงปรุงอยางงายๆ บริการไดรวดเร็วและมีราคาไมแพง
 • รถเข็นขายอาหาร (Food Trucks Service) มักจะเปนผลไมสด ของหวาน ไอศกรีม ฯลฯ เข็นขายอาหารไปตามที่ตางๆ
 • Car Service หมายถึง การบริการอาหารและเครื่องดื่มใหที่รถของลูกคาโดยใสถาดที่สามารถวางติดกับหนาตาง ประตูรถของลูกคาได การบริการแบบนี้ไมเปนที่นิยม เนื่องจากสถานที่บริการจะตองจัดที่จอดรถที่เหมาะสม มีความยุงยากในการบริการและเสียงดัง

Download Sample Business Plan ตัวอย่างฉบับเต็มได้ที่นี่

   (unknown, 0 hits)

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

6 Responses to “แผนธุรกิจ ร้านอาหาร (Restaurant Sample business Plan)”

 1. Suthida พูดว่า:

  I would like To start business in Chiangmai.
  Its apartment For rent n in grou d Floor Will be fussion Food restaurant.

 2. […] ร้านดอกไม้ (Flower Shop Sample Business Plan) 268 Kb. แผนธุรกิจ ร้านอาหาร (Restaurant Sample business Plan) 1413 Kb. แผนธุรกิจ […]

 3. […] ร้านดอกไม้ (Flower Shop Sample Business Plan) 268 Kb. แผนธุรกิจ ร้านอาหาร (Restaurant Sample business Plan) 1413 Kb. แผนธุรกิจ […]

 4. […] ร้านดอกไม้ (Flower Shop Sample Business Plan) 268 Kb. แผนธุรกิจ ร้านอาหาร (Restaurant Sample business Plan) 1413 Kb. แผนธุรกิจ […]

 5. […] ร้านดอกไม้ (Flower Shop Sample Business Plan) 268 Kb. แผนธุรกิจ ร้านอาหาร (Restaurant Sample business Plan) 1413 Kb. แผนธุรกิจ […]

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie