การใช้ประโยชน์จากแผนธุรกิจ

การใช้ประโยชน์จากแผนธุรกิจ

จากเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับแผนธุรกิจกับ SMEs ในหลายๆตอนที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่มาของแผนธุรกิจ เหตุผลในการจัดทำแผนธุรกิจ หน้าที่ของแผนธุรกิจ แนวคิดของแผนธุรกิจที่ดีประเภทและประเด็นสำคัญต่างๆของแผนธุรกิจประเภทต่างๆ ในตอนนี้จะเป็นการกล่าวถึงลักษณะของการใช้ประโยชน์จากแผนธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งแผนธุรกิจที่ถูกจัดทำขึ้นโดยผู้ประกอบการนั้น สามารถสรุปถึงการนำไปใช้ประโยชน์ได้ 3 ลักษณะกล่าวคือ

  • ใช้เป็นเครื่องมือ (Tools)
  • ใช้เป็นแผนที่ (Map)
  • ใช้เป็นข้อตกลง (Agreement)

             ใช้เป็นเครื่องมือ (Tools) กล่าวคือแผนธุรกิจถือเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการในการวางแผนการดำเนินธุรกิจ การพยากรณ์ การวิเคราะห์ การดำเนินการ การทบทวน การติดตาม และการประเมินผลในการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการขอรับการสนับสนุนทางการเงิน เช่น การขอวงเงินสินเชื่อ การขอเข้าร่วมกองทุนร่วมลงทุน การขอรับเงินสนับสนุนช่วยเหลือต่างๆ เป็นต้น เนื่องจากในปัจจุบันแผนธุรกิจถือเป็นเอกสารบังคับขั้นพื้นฐาน ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินรวมถึงหน่วยงานสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ขอให้ผู้ประกอบการจัดทำขึ้นประกอบการพิจารณาในการให้การสนับสนุน โดยสำหรับผู้ประกอบการใหม่หรือผู้ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ แผนธุรกิจจะถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถคิดวางแผน ตรวจสอบและศึกษา เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ในการทำธุรกิจ ผ่านหัวข้อโครงสร้างต่างๆ (Business PlanOutlines or Business Plan Topics) ที่ระบุไว้ในแผนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ตลาดและอุตสาหกรรม ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพตลาด และผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจจากปัจจัยมหภาคนั้นๆ สามารถรู้ถึงสภาวะการแข่งขัน คู่แข่งขัน การวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่ธุรกิจเป็นอยู่ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินการต่างๆของธุรกิจ ภายใต้ข้อจำกัดของธุรกิจที่เป็นอยู่ เช่น เงินทุน ผู้ถือหุ้น รูปแบบธุรกิจที่จะดำเนินการจัดตั้ง นโยบายในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น ผ่านรายละเอียดตามโครงสร้างของแผนบริหารจัดการ ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการมีการวางแผนในด้านการบริหารจัดการองค์กร การวางแผนงานด้านบุคลากร เป็นต้น ผ่านแผนการตลาดซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการมีการวางแผนด้านการตลาด การกำหนดลูกค้าเป้าหมาย จำนวนลูกค้า การเปลี่ยนแปลงต่างๆทางการตลาด ประมาณการเกี่ยวกับรายได้หรือยอดขายของธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจำหน่าย และกลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคอย่างมีระสิทธิภาพ เป็นต้น ผ่านแผนการผลิตหรือแผนบริการ ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการกำหนดหรือรู้รายละเอียด เกี่ยวกับการวางแผนการผลิตหรือแผนการให้บริการของธุรกิจ มาตรฐานหรือเป้าหมายต่างๆในการผลิตหรือการให้บริการ ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากกระบวนในการผลิตหรือการให้บริการ เป็นต้น และผ่านแผนการเงิน ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการกำหนดเกี่ยวกับรายได้ ต้นทุนค่าใช้จ่าย เพื่อประมาณการเกี่ยวกับผลกำไร หรือแหล่งที่มาหรือใช้ไปของเงินทุนในการดำเนินกิจการมูลค่าของธุรกิจ เป็นต้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดและอุตสาหกรรม ทำให้การจัดทำแผนธุรกิจในปัจจุบันมักมีการกำหนดให้มีการจัดทำเกี่ยวกับแผนประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Plan) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินถึงปัจจัย หรือความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ และสามารถคาดการณ์หรือทราบถึงผลกระทบต่างๆรวมถึงแนวทางในการแก้ไขในความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างตลอดรอดฝั่ง แม้ว่าธุรกิจจะประสบปัญหาขึ้นก็ตาม จากรายละเอียดดังกล่าวจะเห็นว่า ในข้อเท็จจริงแล้วแผนธุรกิจ (Business Plan) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนธุรกิจ (Plan Business) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะละเลยประเด็นดังกล่าว แต่ไปให้ความสนใจในประเด็นของการใช้แผนธุรกิจ เป็นเครื่องมือในการขอรับการสนับทางการเงินมากกว่าเป็นเครื่องมือในการวางแผน ทำให้บางครั้งมักจะละเลยในประเด็นสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องในกระบวนการของการวางแผนธุรกิจอย่างถูกต้อง จึงไปเน้นความสำคัญในแง่ของการจัดทำเอกสารแผนธุรกิจ มากกว่ากระบวนการในการวางแผนธุรกิจ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลในทางลบมากกว่าประโยชน์ที่ได้ในกรณีที่ธุรกิจประสบปัญหาขึ้น และไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้า โดยเฉพาะถ้าผู้ประกอบการไม่ได้มีการใช้สิ่งที่ระบุไว้แผนธุรกิจในการดำเนินการของธุรกิจจริง

                 ใช้เป็นแผนที่ (Map) กล่าวคือแผนธุรกิจเป็นเอกสารหรือลายลักษณ์อักษรซึ่งผ่านกระบวนการในการวางแผนในการดำเนินการของธุรกิจ ซึ่งจากกระบวนการในการวางแผนดังกล่าวนั้น ถ้าได้ผ่านกระบวนการในการคิดอย่างถูกต้อง รอบคอบ และรัดกุม และธุรกิจปฏิบัติหรือดำเนินการตามสิ่งที่ได้วางแผนไว้ ธุรกิจย่อมสามารถที่จะประสบความสำเร็จและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นการใช้แผนธุรกิจเป็นแผนที่นำทางในการดำเนินธุรกิจว่าจะดำเนินการอะไร เมื่อใด โดยใคร ในเวลาใด ย่อมทำให้ธุรกิจไม่หลงทางในการดำเนินการ หรือประสบปัญหาจากการดำเนินการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เท่าที่ปรากฏเกี่ยวกับปัญหาของผู้ประกอบการก็คือ แม้ว่าจะได้มีการจัดทำแผนธุรกิจโดยมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีแต่ทว่าเมื่อดำเนินธุรกิจไปแล้ว ธุรกิจกลับไม่นำสิ่งที่วางแผนไว้ตั้งแต่ต้นหรือดำเนินการในสิ่งที่ระบุไว้ในแผนธุรกิจแต่อย่างใด ทำให้ธุรกิจประสบปัญหาหรือหลงทางในการดำเนินธุรกิจ และเมื่อธุรกิจหลงทางหรือประสบปัญหาขึ้นมักยากต่อการแก้ไข หรือเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นมูลค่าสูงโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น การลงทุนของธุรกิจ การบริหารเงินสด การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย เป็นต้น หรือกิจกรรมดำเนินการต่างๆของธุรกิจ ดังนั้นผู้ประกอบการควรตระหนักอยู่เสมอว่า แผนธุรกิจจะมีค่าต่อธุรกิจหรือมีประโยชน์อย่างแท้จริง ก็ต่อเมื่อธุรกิจนั้นนำแผนธุรกิจที่ได้จัดทำขึ้นมาดำเนินปฏิบัติตามสิ่งที่วางแผนไว้ หรือใช้แผนธุรกิจนั้นเป็นแผนที่นำทางของธุรกิจนั่นเอง

                 ใช้เป็นข้อตกลง (Agreement) กล่าวคือแผนธุรกิจสามารถใช้เป็นข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา หรือผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นระหว่างธุรกิจกับเจ้าหนี้ ธุรกิจกับผู้ถือหุ้นธุรกิจกับคู่ค้า ระหว่างผู้บริหารกับผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าผู้ถือหุ้นนั้นไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการธุรกิจโดยตรงหรือเป็นบุคคลภายนอก เนื่องจากแผนธุรกิจจะระบุเกี่ยวกับกลยุทธ์ต่างๆ ในการดำเนินการของธุรกิจ ขั้นตอน ระยะเวลาการดำเนินการ ค่าใช้จ่าย งบประมาณ รวมถึงผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลการดำเนินการนั้นๆ ซึ่งถ้าแผนธุรกิจได้มีการระบุถึงสิ่งที่จะดำเนินการต่างๆนั้นอย่างชัดเจน ก็จะเป็นเหมือนกับข้อตกลงในการปฏิบัติของธุรกิจกับผู้เกี่ยวข้อง ว่าธุรกิจจะดำเนินการอะไรบ้าง มีการตัดสินใจใดๆที่ส่งผลผูกพัน หรือมีผลกระทบกับธุรกิจหรือผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความขัดแย้งระหว่างผู้เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี เนื่องจากแผนธุรกิจได้ระบุถึงสิ่งต่างๆที่จะดำเนินการซึ่งได้มีการวางแผนไว้แล้ว ซึ่งถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบล่วงหน้าย่อมจะทำให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถคาดการณ์ถึงผลลัพธ์ หรืออนาคตของธุรกิจได้อย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็น ยอดขาย รายได้ จำนวนลูกค้า ผลกำไร ต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ภาระหนี้สิน มูลค่าของธุรกิจเป็นต้น แผนธุรกิจจึงสามารถถือว่าเป็นข้อตกลงระหว่างกัน สามารถใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจของทีมบริหารและลดความขัดแย้งได้ ….. (อ่านเอกสารฉบับเต็ม)

 

 

Download SMEs Business Planning  คลิกดาวน์โหลด เอกสารฉบับเต็มได้ที่นี่  การใช้ประโยชน์จากแผนธุรกิจ

แผนธุรกิจ ตัวอย่างแผนธุรกิจ SMEs sme เอสเอ็มอี แฟรนไชส์ เฟรนไชส์ franchise ธุรกิจ บริการ ตลาด การตลาด แผนการตลาด มาร์เก็ตติ้ง กลยุทธ์การตลาด บัญชี รับทำบัญชี รายได้ แผนการเงิน ไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ รับเขียนแผนธุรกิจ รับทำแผนธุรกิจ รับเขียนแผนการตลาด รับทำแผนการตลาด รับเขียนแผนการเงิน รับทำแผนการ เงิน การเขียนแผนธุรกิจ วิธีการเขียนแผนธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจ เริ่มธุรกิจ เริ่มต้นธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจ เอสเอ็มอี สินเชื่อ ขอสินเชื่อ เงินกู้ เงินกู้ ขอกู้ บริการแผน ธุรกิจ บริการจัดทำแผนธุรกิจ วิจัย วิจัยตลาด วิจัยธุรกิจ แผนธุรกิจ business plan biz plan Marketing Plan

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

One Response to “การใช้ประโยชน์จากแผนธุรกิจ”

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie