แผนธุรกิจ ร้านเช่าวีดีโอ (Video for Rent Business Plan)

แผนธุรกิจร้านเช่าวีดีโอ

แผนธุรกิจร้านเช่าวีดีโอ

 

แผนธุรกิจ ร้านเช่าวีดีโอ (Video For Rent Business Plan)

บทสรุปผู้บริหาร

จากการประเมินมูลค่าการขายวีดีโอของบริษัทผู้ถือลิขสิทธิ์วีดีโอในปี 2541 นั้น มีการประมาณว่าตลาดมีมูลค่าสูงถึง 3,000 ล้านบาท ซึ่งประเมินได้ว่าจะเกิดการขายจริงและเป็นเม็ดเงินหมุนเวียนในตลาดได้ไม่ตํ่ากว่าปีละ 8,000 ล้านบาท แม้จะประปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน แต่ตลาดวีดีโอคงมีการขยายตัวอย่างมาก เพราะมีภาพยนต์ จากต่างประเทศเข้ามามากและมีการขานรับจากผู้บริโภคในเรื่องคุณภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยุคนี้เป็นยุคที่ต้องมีการแข่งขันกันอย่างจริงจังเพราะมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีมากมาย เช่น คอมพิวเตอร์ เพื่อการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าและทำการวิเคราะห์ ประกอบกับปัญหาสภาพการจราจรที่ติดขัดและเศรษฐกิจที่ตกตํ่าทำ ให้คนอยู่บ้านมากขึ้น มีการใช้จ่ายเพื่อการพักผ่อนอย่างประหยัด จึงทำให้บริษัทวีดีโอทูยู ได้ริเริ่มการทำ การตลาดแบบผสมระหว่าง fast food delivery และการให้เช่าวีดีโอเข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงประเด็น บริษัท วีดีโอทูยู จำ กัด ประกอบธุรกิจให้เช่าวีดีโอแบบรับ – ส่งถึงที่ สำ หรับผู้อยู่อาศัยในเขตชุมชนขนาดกลาง-ใหญ่ โดยเริ่มจากกรุงเทพฯชั้นในก่อน และมีหลักการดำ เนินงานที่แตกต่างจากร้านวีดีโอทั่วไปคือ เน้นบริการ รับ-ส่งถึงที่ และมีการให้บริการหน้าร้านเป็นบริการเสริมด้วย

เป้าหมาย

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้สร้างสรรค์และริเริ่มกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ ในธุรกิจนี้ตลอดเวลา และมีส่วนแบ่งการตลาดติดอันดับ 1 ใน 10 ในธุรกิจนี้, ขยายสาขาให้ได้ 50 สาขา, และ สร้างผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจภายในระยะเวลา 5 ปี บริษัทฯ มีความมั่นใจในความสำ เร็จที่จะเกิดขึ้นเนื่องจาก บริษัทฯ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ระบบการบริหารบุคลากรที่เป็นแบบมืออาชีพ และ การศึกษาเอาใจใส่ถึงความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ จากการวิเคราะห์อุตสาหกรรมด้วย SPELT, The Five Force Model และ SWOT พบว่าปัจจัยภายนอก โดยส่วนใหญ่จะส่งผลดีต่อธุรกิจการให้บริการเช่าวีดีโอทั้งสิ้น โดยเฉพาะในแง่ของสังคม วัฒนธรรม และ เทคโนโลยี นอกจากนี้แล้วจากการวิเคราะห์อุปสรรคต่างๆ ยังไม่พบอุปสรรคในอุตสาหกรรมที่น่าหนักใจแต่อย่างใด

คู่แข่งขัน

จากการวิเคราะห์คู่แข่งทางตรง สามารถแบ่งตลาดศูนย์เช่าวีดีโอได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่ม chain store และกลุ่มอิสระ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มมีกลุ่มผู้ผลิตวีดีโอผิดลิขสิทธิ์ ส่วนคู่แข่งทางอ้อม ประกอบด้วย โรงภาพยนตร์ เคเบิลทีวี และคอมพิวเตอร์ ผลจากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า chain store จัดเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของบริษัทฯ เนื่องจากมีการสนับสนุนจากบริษัทต่างชาติ และมีการนำ เอา know how เข้ามาใช้ อีกทั้งมีการนำ กลยุทธ์การขยายตัวที่รวดเร็วมาใช้เช่นเดียวกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบในแง่ของความยืดหยุ่นที่สูงกว่า และต้นทุนการจัดการสาขาที่ตํ่ากว่าเนื่องจากหน้าร้านไม่ต้องใช้พื้นที่มากเพราะเน้นไปที่บริการรับส่งถึงที่ ซึ่งจัดเป็นมูลค่าเพิ่มของบริษัทฯ อีกด้วย จากการวิจัยการตลาด

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทฯ สามารถสรุปกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้คือ ชายและหญิง อายุประมาณ 20 -40 ปีเป็นโสด รายได้ตั้งแต่ 10,000 – 40,000 บาท การศึกษาปริญญาตรี และเป็นพนักงานบริษัทเอกชน โดยกลยุทธ์การตลาดที่บริษัทจะนำ มาใช้ คือ กลยุทธ์การให้บริการเป็นหลัก และมีเครื่องมือหลักที่ใช้คือ IMC (การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร)

รูปแบบองค์กรของบริษัทฯ

จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ รูปแบบองค์กรของร้านสาขา และรูปแบบของสำ นักงานใหญ่ สำ หรับสาขาแต่ละสาขาจะใช้พนักงานประจำ เพียง 4 คนเท่านั้น คือ ผู้จัดการร้าน เจ้าหน้าที่จัดการสินค้า เจ้าหน้าที่ต้อนรับ และเจ้าหน้าที่รับส่งสินค้า ส่วนในกรณีเร่งด่วนหรือเจ้าหน้าที่ประจำ ไม่อยู่ จะมีเจ้าหน้าที่ part time เพื่อช่วยงาน สำ หรับสำนักงานใหญ่ จะประกอบด้วยส่วนงานหลัก 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่าบริหารงานทั่วไป และฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทฯ จะให้ความสำ คัญกับการพัฒนาพนักงานทั้งในแง่ของความรู้ความสามารถและคุณภาพชีวิต อีกทั้งจะส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและแสดงออกอย่างเต็มที่

การขยายสาขา

เนื่องจากบริษัทฯ เน้นการให้บริการรับ-ส่งถึงที่ การจัดหาทำ เลที่ตั้งของสาขาจึงเป็นปัจจัยที่สำ คัญมาก เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะทำ หน้าที่หาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการจัดตั้งสาขาเริ่มแรกจำ นวน 9 สาขาซึ่งเมื่อรวมสำ นักงานใหญ่แล้ว หน้าร้านทั้ง 10 แห่งจะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 30% ของกรุงเทพมหานครชั้นใน และในปีต่อๆไปจะเปิดสาขาใหม่อีกปีละ 10 สาขาจนครบ 50 สาขาซึ่งจะสามารถคลอบคลุมพื้นที่ 100% ของกรุงเทพมหานครหมดทุกเขตและสามารถให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึงระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำ คัญมากต่อความสำเร็จบริษัทฯ โดยระบบดังกล่าวจะสามารถช่วยลดความผิดพลาดและต้นทุน เพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ

แหล่งเงินทุน

เงินทุนที่ใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ จะมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมเป็นจำ นวน 100 ล้านบาท ซึ่งจะประกอบด้วยผู้ถือหุ้นประมาณ 8-10 คน โดยจะมีผู้ถือหุ้นใหญ่ 1 คนใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 25 ล้านบาท ในขณะที่ผู้ถือหุ้นที่เหลือจะใช้เงินทุนคนละประมาณ 8-10 ล้าน บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณาการกู้เงินหรือส่วนของหนี้สินเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความเสี่ยงทางการเงิน (Leverage Risk) อีกทั้งสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันก็ไม่เอื้ออำ นวยต่อการกู้ยืมมากนัก

นอกจากนั้นบริษัทฯ พิจารณาที่จะลงทุนทั้งหมดเต็มจำ นวน (100 ล้านบาท) ตั้งแต่เริ่มธุรกิจ โดยจะไม่เพิ่มการลงทุนอีกตลอดระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า จากประมาณการงบการเงินพบว่าเงินทุนจำ นวนดังกล่าวเพียงพอต่อแผนการขยายตัวของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งการลงทุนในลักษณะดังกล่าวจะสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Risk) เนื่องจากบริษัทฯ จะมีเงินสดเพียงพอต่อสภาวะคับขันที่อาจเกิดขึ้น และยังสามารถรองรับการขาดทุนในปีเริ่มต้นของธุรกิจได้เป็นอย่างดี การประมาณงบการเงินเป็นไปแบบ conservative โดยประมาณรายรับในระดับที่ตํ่าและประมาณรายจ่ายในระดับที่สูง เพื่อความเป็นไปได้ของธุรกิจ ….. (อ่านต่อเนื้อหาฉบับเต็ม)

 

Download Business Plan ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านเช่าวีดีโอ ฉบับเต็มได้ที่นี่ 

  แผนธุรกิจ ร้านเช่าวีดีโอ (Video For Rent Business Plan) (757.1 KiB, 3,801 hits)

และ Download การทำแผนธุรกิจ ร้านเช่า VCD และ DVD ฉบับเพิ่มเติมได้ที่นี่

  การทำแผนธุรกิจ ร้านเช่า VCD และ DVD (VCD & DVD Business Plan) (1.7 MiB, 2,644 hits)

 

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

7 Responses to “แผนธุรกิจ ร้านเช่าวีดีโอ (Video for Rent Business Plan)”

  1. […] (ManureFish Sample Business Plan) 1541 Kb. แผนธุรกิจ ร้านเช่าวีดีโอ (VideoRent Sample Business Plan) 757 Kb. แผนธุรกิจ ร้านดอกไม้ […]

  2. […] (ManureFish Sample Business Plan) 1541 Kb. แผนธุรกิจ ร้านเช่าวีดีโอ (VideoRent Sample Business Plan) 757 Kb. แผนธุรกิจ ร้านดอกไม้ […]

  3. […] (ManureFish Sample Business Plan) 1541 Kb. แผนธุรกิจ ร้านเช่าวีดีโอ (VideoRent Sample Business Plan) 757 Kb. แผนธุรกิจ ร้านดอกไม้ […]

  4. […] (ManureFish Sample Business Plan) 1541 Kb. แผนธุรกิจ ร้านเช่าวีดีโอ (VideoRent Sample Business Plan) 757 Kb. แผนธุรกิจ ร้านดอกไม้ […]

  5. […] (ManureFish Sample Business Plan) 1541 Kb. แผนธุรกิจ ร้านเช่าวีดีโอ (VideoRent Sample Business Plan) 757 Kb. แผนธุรกิจ ร้านดอกไม้ […]

  6. […] (ManureFish Sample Business Plan) 1541 Kb. แผนธุรกิจ ร้านเช่าวีดีโอ (VideoRent Sample Business Plan) 757 Kb. แผนธุรกิจ ร้านดอกไม้ […]

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie