แผนธุรกิจ การบำบัดน้ำเสีย (Patented Petroleum Wastewater Treatment Bacteria)

แผนธุรกิจ  การบำบัดน้ำเสีย (Patented Petroleum Wastewater Treatment Bacteria) 

บริษัทได้มีการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมคือ 

1. ผลิตภัณฑ์ บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลักคือ ระบบบำ บัดนํ้าทิ้งด้วยวิธีการทางชีวภาพ และผลิตภัณฑ์รองคือสารลดแรงตึงผิว
ที่สร้างขึ้นโดยแบคทีเรีย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง และเป็นผลิตภัณฑ์เพียงตัวเดียวที่สามารถบำ บัดนํ้าทิ้งผ่านตามร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานนํ้าทิ้งจากสถานีบริการนํ้ามัน
2. ราคา มีราคาที่ตํ่ากว่าคู่แข่งขันทั้งที่ใช้วิธีทางกายภาพและเคมีบำ บัดนํ้าทิ้ง
3. ช่องทางการจัดจำ หน่าย จัดจำ หน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านบริษัทผู้ผลิตนํ้ามัน รวมทั้งจำ หน่ายโดยตรงให้กับสถานีบริการนํ้า
มัน
4. การส่งเสริมการตลาด ใช้กลยุทธ์ด้วยวิธีการสื่อสารการตลาดครบวงจรทั้งทางด้านการโฆษณา โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และการประชาสัมพันธ์ โดยใช้เครื่องมือผ่านสื่อสารมวลชน สัมมนาทางวิชาการ และเป็นผู้สนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านสิ่งแวดล้อมของทางราชการ

ผลิตภัณฑ์ที่ทำ งานโดยใช้กลไกทางกายภาพ
เป็นวิธีการบำ บัดซึ่งใช้เครื่องมือที่งานผสมผสานกันทางด้านกายภาพ เช่น
• ตัวกั้นนํ้ามัน (Boom) เป็นเครื่องมือใช้สำ หรับกักนํ้ามันมิให้รั่วไหลออกนอกบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุนํ้ามันรั่ว
• เครื่องดูดคราบนํ้ามัน (Skimmer) โดยติดตั้งเครื่องให้ลอยอยู่ที่ระดับผิวนํ้ามันบริเวณที่มีคราบนํ้ามัน เครื่องจะมีปั๊มเพื่อสูบคราบนํ้ามัน เข้าไปสู่ถังแยกนํ้ามัน ซึ่งคราบนํ้ามันจะมีนํ้าปะปนมาบ้างเล็กน้อย จากนั้นนำ นํ้ามันที่ดูดใส่ถังไปกำจัด โดยใช้หลักวิชาการที่เหมาะสมต่อไป

ผลิตภัณฑ์ที่ทำ งานโดยใช้กลไกทางเคมี
มีสารเคมีอยู่ 2 ประเภท คือ

  • สารเคมีทำ ให้นํ้ามันรวมตัวกัน (Chemical Solidifier) เมื่อฉีดลงบนคราบนํ้ามันจะทำ ให้นํ้ามันรวมตัวกันเป็นก้อน ตกลงสู่ท้องนํ้า ยังไม่มีใช้ในประเทศไทยเนื่องจากมีราคาแพง
  • สารเคมีทำ ให้นํ้ามันแตกตัว (Chemical Dispersant) เช่น สารลดแรงตึงผิว (Surfactant), ตัวทำ ละลายปิโตรเลียม (Solvent) จะทำ ให้คราบนํ้ามันแตกตัวเป็นอนุภาคเล็ก ๆ ซึ่งอนุภาคเหล่านี้จะแขวนลอยในนํ้า เพื่อสารมารถบำ บัดได้ด้วยกระบวนการอื่นต่อไป เช่น กระบวนการทางชีวภาพ โดยจุลินทรีย์ แบคทีเรีย หรือการย่อยสลายทางเคมีซึ่งจะทำปฏิกิริยากับออกซิจน และแสงแดด โดยสารเคมีที่ทำ ให้นํ้ามันแตกตัว แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
  • สารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอน และตัวทำ ละลาย (Hydrocarbon and Solvent) จะมีสารลดแรงตึงผิวอยู่ประมาณร้อยละ 15 – 20 สารประเภทนี้ใช้แบบเข้มข้น ไม่ต้องผสมนํ้าก่อน การใช้งานทำ ได้โดยพ่นลงบนพื้นคราบนํ้ามันโดยตรงในอัตราส่วน 1:1 หรือ 1:3 (สารเคมีขจัดคราบนํ้ามันต่อนํ้ามัน)
  • สารประกอบกึ่งนํ้ากึ่งแอลกอฮอล์ จะมีสารลดแรงตึงผิวมากกว่าประเภทแรก ผสมนํ้าได้ดีทั้งนํ้าจืดและนํ้าทะเล อัตราส่วนการใช้ประมาณ 1:10 (สารเคมีขจัดคราบนํ้ามันต่อนํ้ามัน) หรือเพื่อเพิ่มประมาณและการพ่นให้แพร่กระจายในบริเวณที่กว้างขึ้น อาจใช้อัตราส่วน 1:2 หรือ 1:3
  • สารประกอบคล้ายสารประเภทที่ 2 แต่มีความเข้มข้นสูงมาก ไม่ต้องผสมนํ้าก็สามารถใช้ได้เลย โดยพ่นลงบนคราบนํ้ามันในอัตราส่วน 1:30 ทำ ให้ไม่ต้องใช้เครื่องผสมหรือถังเก็บ และไม่ต้องใช้เครื่องพ่นแบบพิเศษทำ ให้ง่ายต่อการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ที่ทำ งานโดยใช้กลไกทางชีวภาพ
เป็นขบวนการหรือวิธีการที่ใช้สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กต่างๆ จำ พวก เช่น จุลินทรีย์, ยีสต์, เชื้อราเข้าย่อยสลายหรือที่เรียกว่า Biodegradation โดยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะบริโภคไฮโดรคาร์บอนเข้าไปเพื่อใช้ในกระบวนการเมตาบอลิซึมของตัวมันเองแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายคราบนํ้ามัน ได้แก่ Pseudomonas, Achromovacter, Arthrobacter,Micrococcus เป็นต้น และราที่สามารถย่อยสลายคราบนํ้ามัน ได้แก่ Penicillium, Verticillium และยังมีสาหร่ายบางชนิด เช่น Prototheca, Oscillatoria เป็นต้น เชื้อจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายนํ้ามันจะได้ดีบริเวณที่เป็นช่วงต่อระหว่างนํ้ามันกับนํ้า (Oil-Water Interface)

ดังนั้น ถ้ามีพื้นที่ผิวมากก็สามารถย่อยสลายได้ดี นํ้ามันที่อยู่ในรูปของแข็งจะไม่ถูกย่อยสลายจนกว่าจะเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวหรืออยู่ในรูปของ Emulsion เสียก่อนจึงจะถูกย่อยสลายได้ นอกจากนั้นอาจจะต้องมีการเติมไนโตรเจนและฟอสฟอรัสลงไป เพื่อเป็นการเพิ่มสารอาหารให้แก่ จุลินทรีย์ด้วย เพื่อให้มีการเจริญได้ดี

การกำจัดคราบนํ้ามันในธรรมชาติ กระทำ ได้ 2 วิธี คือ
1. เพิ่มสารอาหารลงไปในบริเวณที่มีการปนเปื้อน เพื่อกระตุ้นให้จุลินทรีย์ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเจริญได้ดีขึ้น ช่วยให้การย่อยสลายนํ้ามันเป็นไปอย่างรวดเร็ว สารอาหารที่นิยมเติม ได้แก่ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ซึ่งอาจให้ในรูปของแอมโมเนียมไนเตรต หรือแอมโมเนียซัลเฟต ออคทิลพอสเฟต เป็นต้น
2. เพิ่มจำ นวนเชื้อจุลินทรีย์ลงไปในบริเวณที่ปนเปื้อนคราบนํ้ามันนั้นๆ ซึ่งเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้อาจเป็นเชื้อที่แยกมาได้จากธรรมชาติโดยตรงหรือเชื้อที่นำมาทำการปรับปรุงพันธ์โดยวิธีการทางพันธุวิศวกรรม เช่น Psuedomonas ที่มีMultiplasmid สามารถย่อยสลายไฮโดรคาร์บอนทั้ง liphatic, Aromatic,Terpenic และ Polyarimatic ได้ขบวนการนํ้าจะใช้เวลานานในการย่อยสลายคราบนํ้ามัน และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าวิธีอื่นหรือเกือบจะไม่เกิดขึ้นเลย

อย่างไรก็ตามการย่อยสลายทางชีวภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีนํ้ามันรวมตัวกับนํ้า ดังนั้นเมื่อใช้ วิธีการย่อยสลายทางชีวภาพโดยธรรมชาติ จำ เป็นต้องรักษาความชื้นของวัสดุปนเปื้อนเหล่านี้ เพราะอัตราการย่อยสลายขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ปริมาณของออกซิเจนและธาตุอาหารต่างๆ โดยในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตเชื้อแบคทีเรียออกจำ หน่ายในเชิงพานิชย์ได้ มีเพียง 15 ประเทศในโลกที่สามารถผลิตเชื้อแบคทีเรียออกจำ หน่าย และมีประมาณ 50 ประเทศที่ใช้เชื้อแบคทีเรียช่วยในการรักษาสภาพแวดล้อม

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
ชื่อตราผลิตภัณฑ์
PetroKlean เป็นชื่อที่สื่อถึงการทำ ความสะอาดคราบนํ้ามันในนํ้าทิ้งได้อย่างสมบูรณ์ก่อนปล่อยนํ้าทิ้งลงสู่แหล่งชุมชน ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ (Product)
ปัจจุบันสารที่ใช้ในการบำ บัดคราบนํ้ามันทั้งชนิดที่เป็นจุลินทรีย์และสารเคมี ต้องนำ เข้าจากต่างประเทศ และจุลินทรีย์ที่นำ เข้าจากต่างประเทศมีคุณสมบัติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมในประเทศไทย ทำให้การทำ งานของจุลินทรีย์ยังไม่มีประสิทธิภาพในการบำ บัดเท่าที่ควร ดังนั้นบริษัทจึงได้ซื้อสิทธิในการผลิตตามสิทธิบัตรจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อผลิตและจัดจำ หน่ายแบคทีเรีย รวมถึงสารเคมีที่สกัดจากแบคทีเรียเพื่อการบำ บัดคราบนํ้ามัน ซึ่งถือเป็นบริษัทแห่งแรกที่ได้ทำ การผลิตและจำหน่ายแบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียในท้องถิ่น

กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
1. กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Product Differentiation) PetroKlean Bac System เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการ
บำ บัดคราบนํ้ามันที่มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ คือ
• ประสิทธิภาพในการกำ จัดคราบนํ้ามันปิโตรเลียมสูง (Superior Cleaning Performance) จากการทดลองบำ บัดนํ้าทิ้งปนเปื้อนคราบนํ้ามันในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. หจก.ศรีเจริญภัณฑ์ โดยใช้แบคทีเรียพื้นเมืองและระบบบำ บัดนํ้าเสียต้นแบบของ วท. เป็นระยะเวลา 1 ปี มีข้อมุลผลงานที่สรุปได้ว่าแบคทีเรียสานพันธุ์พื้นเมืองนี้มีประสิทธิภายในการย่อยสลายนํ้ามันและขจัดคราบสกปรกได้ผลดี สามารถย่อยนํ้ามันในนํ้าทิ้งให้เหลือน้อยกว่า 15 มิลลิกรัม/ลิตร ตามร่างมาตรฐานที่ราชการกำ หนดให้เป็นผลสำ เร็จ

1. การซื้อสิทธิในการผลิต PetroKlean จากสำ นักงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) บริษัท BIS ได้ดำ เนินการเจรจากับทาง วท. ในการซื้อสิทธิการผลิต PetroKlean รวมทั้งการสกัด Biosurfactant มูลค่า 10 ล้านบาท โดยรายละเอียดสิทธิในการผลิตได้แนบใน Appendix D
2. การดำ เนินการขอสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บริษัท BIS จะดำ เนินการขอ BOI ในประเภทกิจการบริการการกำ จัดขยะ กากอุตสาหกรรมหรือบำ บัดนํ้าทิ้ง (92000)
โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. จะต้องเป็นโครงการที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบ
2. จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรไม่ว่าตั้งที่เขตใด
3. จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปีไม่ว่าตั้งที่เขตใด

บริษัทจึงเลือกตั้งโรงงานผลิตสินค้าที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง 2 จังหวัดชลบุรี พื้นที่รวม 2 ไร่

3. การผลิต PetroKlean Bacteria & Biosurfactant
กระบวนการผลิตแบทีเรียและ Biosurfactant เป็นกระบวนการทางวิศวกรรมชีวภาพ (Bioengineering) แบบ Continuous Process โดยเพาะเลี้ยงแบคทีเรียในสภาวะที่มีวัตถุดิบ สารตั้งต้นเพื่อการสร้าง Biosurfactant และจุลินทรีย์ ภายใต้สภาวะแวดล้อมการหมักที่ควบคุม โดยใช้วิธี Continuous Liquid Fermentation เป็นการเลี้ยงจุลินทรีย์โดยให้เซลล์เจริญในช่วงระยะกำ ลังเจริญทวีคูณตลอดเวลา เป็นการทำ ให้เซลล์จุลินทรีย์อยู่ในสภาพว่องไว (Active State) และสภาพคงที่ (Steady State) โดยวิธีการนี้มีข้อดี คือ

1. ลดขนาดของถังหมักได้ ไม่เปลืองเนื้อที่และประหยัดแรงงาน
2. ความสามารถในการผลิตดีขึ้น ทั้งประมาณ เวลา พลังงานที่ใช้ สามารถให้ผลผลิตที่แน่นอน คงที่ สมํ่าเสมอ
3. ให้ผลผลิตแบบเดียวกันตลอด (Uniform)

แผนกผลิต (Fermentation Unit) จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนสำ คัญคือ

1. ห้องปฏิบัติการเก็บรักษาเชื้อ   เก็บรักษาเชื้อทำ ให้บริสุทธิ์ ตรวจคุณสมบัติทางสรีรวิทยาของเชื้อ
2. ส่วนบริการ บริการระบบไฟฟ้า นํ้า เชื้อเพลิง การกำ จัดของเสีย
3. ส่วนควบคุมคุณภาพการผลิต ดูแลให้ตัวแปรควบคุมการผลิตคงที่ตลอดการผลิต
4. ส่วนสกัด สกัด Biosurfactant และเก็บเกี่ยวเชื้อไปจำหน่าย

เลือกคลิกดาวน์โหลด ตัวอย่าง แผนธุรกิจบำบัดน้ำเสีย Business Plan ที่นี่

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

3 Responses to “แผนธุรกิจ การบำบัดน้ำเสีย (Patented Petroleum Wastewater Treatment Bacteria)”

  1. […] (Internet phone Sample business plan) 793 Kb. แผนธุรกิจ การบำบัดคราบปิโตรเลียมตก… (Patented Petroleum Wastewater Treatment Bacteria) 1912 Kb. แผนธุรกิจ […]

  2. […] (Internet phone Sample business plan) 793 Kb. แผนธุรกิจ การบำบัดคราบปิโตรเลียมตก… (Patented Petroleum Wastewater Treatment Bacteria) 1912 Kb. แผนธุรกิจ […]

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie